Norrbottens Körsångarförbund

Nyhetsarkiv

Nyheter 2020

2020-04-29

Årsmöte via telefon 2020

Årsmötet är på gång

Det försenade årsmötet kommer att hållas via telefon onsdag den 13 maj kl 19:00. Årsmöteshandlingar finns att ladda ned här:

Årsberättelse 2019
Förslag till justerade stadgar*
(* Det handlar enbart om mindre formaliaändringar som att till exempel begreppet ”revisor” lagenligt byts mot ”ekonomisk verk­samhets­grans­kare”. Se det gul­markerade i doku­mentet.
Begränsningar

Med hänvisning till de nuvarande omständig­heterna får varje medlems­kör denna gång represen­teras av högst en (1) person, oavsett antal kör­medlemmar. Detta för att alla körer ska ges möj­lighet till represen­tation vid årsmötet. Den samtals­tjänst vi nyttjar har nämligen ett övre tak för antal inkopp­lade deltagare (30 st), därav beslutet.

Tänk på detta!

Ni som har möjlighet: Samlas några stycken (alla friska, givetvis) och använd en telefon med hög­talar­funktion, så kan flera vara åhörare/deltagare utöver ombudet.

Ett gott råd till alla deltagare under mötet:
Då så många finns vid varsin telefon är det viktigt att man till mötes­ordförande anmäler med sitt namn att man vill begära ordet.

Det är inte helt enkelt med telefon­möten men med allas goda vilja och disci­plin kommer vi säkert att kunna genom­föra mötet galant!

Instruktioner för att ansluta

Anmälda ombud kommer att dagarna innan med­delas telefon­nummer samt instruk­tioner för hur man ansluter till telefon­mötet.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

2020-03-21

Skicka in kontaktrapporten!

Det är mycket viktigt att din kör skickar in all upp­daterad infor­mation om kören, såsom styrel­sens samman­sättning, kontakt­personer etc, efter körens års­möte! På så vis kan medlems­registret hållas aktuellt för att infor­mations­utskick, inbjud­ningar med mera ska hamna rätt. Viktigast av allt är att för­bundet till exempel inte kan ge kören några bidrag om aktuella upp­gifter saknas.

Fyll i uppgifterna för din kör på den här blan­kettens bägge sidor och posta eller bifoga den i ett mejl till kassören. Det går bra att fylla i blan­ketten direkt på datorn.
Kassörens kontaktuppgifter

Blanketten kontaktrapport
Kontaktrapport
Förbundets årsmöte 2020

Den 12 mars fattade NKF:s styrelse beslutet att i hart när sista stund ställa in det planerade års­mötet på Framnäs folk­högskola den 15 mars. Anledningen var knappast oväntat nyheter och rekom­menda­tioner från Rege­ringen och Folk­hälso­myndig­heten angående sprid­ningen av det pandemi­klassade corona­viruset Covid-19. Ett läge av Force majeure råder alltjämt och det är förstås inget vi rår på.

Vad händer nu?

Vi följer utvecklingen och de svenska myndig­heter­nas rikt­linjer noggrant. Läget förän­dras från dag till annan, men styrel­sens ambition är att så snart som möjligt genom­föra årsmötet på ett eller annat sätt – fysiskt eller via ett telefon­möte¹. Under tiden fort­sätter den nu sittande styrelsen, alltså den som valdes vid det förra årsmötet 2019-03-17, att verka normalt så långt det är möjligt.

Det betyder att styrelsen fortsätter att sam­man­träda för att till exempel hantera av körer sökta bidrag, medlems- och försäk­rings­frågor och så vidare. ”Business as usual” alltså.

En sak som däremot har förändrats är att Bo Selinder bett att få avgå som förbunds­dirigent. I hans ställe träder nu sittande förbunds­dirigent Göran Lindgren in som styrelse­ledamot.

Mirjana Petrova Johansson (Bild: Jennie Nilede) Desto trevligare nyheter
Vi vill också hälsa Mirjana Petrova Johansson varmt välkommen till NKF som ny förbunds­dirigent; hon flan­keras av Göran Lindgren och Monica Åslund.
Läs om Mirjana här

Ta hand om varandra!
Styrelsen den 22 mars 2020

2020-03-05

Musik och tal hanteras olika i hjärnanSå reagerar hjärnan på a cappella

Hjärnan hanterar tal och musik olika. Med hjälp av a cappella kan forskarna förklara varför.
Läs artiklar på:
SVT Nyheter
NPR – National Public Radio(på engelska)

2020-02-13

Arctic Light firar med jubileums­skiva och inleder samarbete med GöteborgsOperan

Läs artikeln

2020-01-08

Hög tid att börja motionera

Motionär

Ett förmodligen vanligt nyårs­löfte som absolut ska tas bokstavligt!

Var med och påverka vårt kör­sångar­förbund och det vi gör till­sammans för kör­sången, genom att skriva ner din idé i form av en motion till års­mötet.

En motion är inte något märk­värdigt eller svårt, utan ett skrivet förslag på ändringar, nya idéer eller någonting annat. Så gör din röst hörd! Kom ihåg att det är viktigt att styrelsen har din motion till­handa minst en (1) månad före årsmötet. Deadline är den 15 februari.

Motioner skickas via brev eller mejl till:

Adress Norrbottens Körsångarförbund
c/o Ove Bucht
Riksdalervägen 5
974 51 Luleå
Mejladress info@bdkor.se

Här kan du läsa mer om motionsskrivning samt olika begrepp som används vid årsmöten:
Att skriva motioner
Årsmötesparlör

Nyheter 2019

2019-12-31

Vi önskar alla körsångare
i Norrbotten ett riktigt

Gott Nytt År

2019-10-25

Policy för likabehandling i körer och sånggrupper

Kränkningar, trakasserier och diskri­mineringar förekommer inom alla sektorer och är ett samhälls­övergripande problem. I arbets­livet finns lagar och regel­verk som ska skydda individen mot kränkande sär­behandling, mobbing med mera men i förenings­livet saknas ofta uttalade policys som tydliggör hur med­lemmarna förväntas bemöta varandra, och vad som händer om någon bryter mot den gemen­samma upp­förande­koden.
Vem vänder jag mig till?Alla individer är olika och alla gruppe­ringar skapar sina egna kulturer och normer. Det kan därför vara svårt att inse att man själv eller den egna gruppen ibland agerar på ett sätt som kan upp­fattas exklu­derande eller direkt krän­kande. Den egna organisa­tionens behov av en upp­förande­kodex är därför inte alltid uppenbar.

Norr­bottens Kör­sångar­förbund vill verka för att jämlik­hets­perspek­tivet ska inte­greras i alla delar av den egna verk­samheten. I det arbetet är en gemen­sam policy en viktig utgångs­punkt.
Läs NKF:s likabehandlingspolicy

2019-10-08

Stor körkonsert med John Rutter

John RutterDen 20 oktober kommer den legendariske ton­sätt­aren och dirigenten John Rutter till Piteå. Han leder då drygt 200 kör­sångare och en orkester i Studio Acus­ticums stora sal.

Konserten, kallad Magnificat och som är en del av invig­ningen av Framnäs Kör­centrum, skrev Rutter ursprungligen år 1990 för en konsert i Carneigie Hall, New York.
Läs mer på Studio Acusticums webbplats
John Rutter (Wikipedia)

2019-09-20

Körsång för barn & ungdom

Poppis

PoppisI Piteå startar tis 24/9 Poppis, en barnkör som sjunger moderna hits och rör på sig mycket. De sjunger om kom­pisar, hobbyn, vänskap, kärlek och annat viktigt. Varje ter­min avslutas med en rolig konsert.
Läs mer

Luleå Teen Rock Choir

Luleå Teen Rock ChoirI Luleå startar tors 26/9 kören Luleå Teen Rock Choir för att under några rep öva inför konserten som vokal­gruppen Face Vocal Band har den 17/11 på Kulturens Hus i Luleå. Face kommer från Colorado i USA och har dels en karriär som a cappella­artister men också som peda­goger på Face Academy of Music – en musik­skola där hundra­tals sångare sjunger i kör för olika åldrar. Du som vill vara med i projekt­kören och upp­träda på scenen till­sammans med Face ska vara från 14 år och uppåt.
Läs mer
Face Vocal Band

Världens kör i Luleå2019-09-20

Världens kör i Luleå

Den 2 sept startade höst­terminen för Världens kör ledd av Monica Åslund. En kör för alla – såväl ”gammel­svenskar” och de som in­vand­rat. Alla är väl­komna till Kultur­centrum Ebeneser i Luleå måndagar kl 18:30–20:30. Ingen vana behövs!
Läs mer på körens facebooksida

Bo Selinder. Foto: Erik Holmstedt2019-09-17

Bo Selinder mitt i musiken

Tidningen Kyrknyckeln som ges ut av Svenska kyrkan i Luleå har tecknat ett intervjuporträtt av Bo Selinder, musikalisk virtuos som bland annat är en känd kör­ledare. I höst kommer han däremot att satsa hel­hjärtat på sitt musicerande.
Läs mer

Kulturnatten i Luleå 2019-09-072019-09-05

Kulturnatten i Luleå

Nu är programmet för Kulturnatten i Luleå den 7 sept spikat och klart.
Program

2019-08-03

Syng Norden Sammen

Inbjudan till gemensam nordisk körkonsert på livestream via Internet från Århus, Danmark
Alla körer och körsångare i Norrbotten är varmt välkomna lör 7 sept kl 19:30 till Vetenskapens hus i Luleå för att delta i vad som troligen blir Nordens största gemen­samma sång­event någonsin!
Läs mer

Programblad

2019-07-15

Manskören Snapsakademien

LTUs studentkör Snapsakademien, bildad år 1995, släppte härom månaden EPn Norrlands Akvavit – ett verk som säkerligen förhöjer vilken högtid som helst! Till exempel den förestående kräftpremiären.

Snapsakademiens webbplats

Kulturnatten i Luleå 2019-09-072019-07-15

Kulturnatten i Luleå

Funderar ni på att uppträda under Kulturnatten i Luleå den 7 sept? Anmäl er då så fort som möjligt! Även öppna repeti­tioner med mera är välkomna! I år är scen­tiden begränsad på Kulturens hus Restaurang­scen, vilket kan innebära att alla inte får plats.
Anmälan via Skådebanan

2019-06-10

Bayrarna kommer

Korister ur CantiamoBodenkören Chorisma gästas i dagarna av kören Cantiamo från Übersee i tyska Bayern. År 2016 reste bodensarna iväg på ett musikaliskt utbyte, och nu är det de bayerska vännernas tur att komma till Norrbotten.

På kvällen lördagen den 15 juni kl 22:00 ger de två körerna tillsammans en midnattssolskonsert i Överluleå kyrka, Boden. Fri entré, missa inte detta fina tillfälle!
Läs mer

2019-05-29

Region Norrbotten drar in föreningsbidrag


Beslutet att Region Norr­botten säger upp samtliga fler­åriga avtal om före­nings­bidrag togs i den regionala ut­vecklings­nämnden 2019-05-28. Detta betyder att bland andra Norrbottens Körsångar­förbund och Sveriges kör­förbund tvingas söka bidrag varje år, istället som tidigare vart tredje.

Omöjliggör långsiktig planering

I praktiken är detta ett järnspett genom fram­hjulet på förbundets planerings­cykel och de tids­horison­ter vi länge arbetat med. Att genom­föra fleråriga körprojekt av samma kali­ber som till exempel Euforiskt och I själ och hjärta med vår gemen­samma kör Northern Lights blir ute­slutet, då dessa projekt omsätter hundra­tusentals kronor.Pengar

Förbundet måste ha garantier för att bidrags­pengar kommer in även under till exempel ett tvåårigt projekts andra år. Det är inte möjligt att kalkylera med risken att vi blir utan, för det kan bli det sista vi gör innan morendo.


Den närmaste tiden

Styrelsen har fattat ett enigt beslut om att vara helt öppna i denna oerhört viktiga fråga. För­bundet har sitt styrdokument i form av verksamhetsplanen. Däri ligger vår gemen­samma målbild. Vi har våra vid förra årsmötet reviderade stadgar, som förbundet följer. Dessa stipu­lerar till exempel arvode till styrelse­med­lemmar, men då inget nominellt belopp finns angivet har vi med omedelbar verkan sänkt beloppet till noll kr.

Vi har börjat revidera vår budget och redan skurit ned eller helt bort vissa saker i syfte att förekomma ett scenario där förbundet börjar blöda pengar.

Region Norrbottens uppgift ska otvetydigt i första hand vara att få vården att fungera. Dock, givet körsångens likaledes otvetydiga hälsoeffekter är det anmärkningsvärt att det nya politiska styret i NLL inte ser sambandet utan gör den bisarra upp­ställ­ningen kultur mot sjukvård.

2019-05-06 / 2019-05-24

Nytt norrbottniskt körverk för kvinnokör

Försommarnatten – en ballad från Norrbotten heter ett alldeles nytt körverk med text av den från radions P4 Norrbotten välkända rösten Lena Callne, Unbyn, samt tonsättaren Krister Hansén, Piteå. Den 25 maj blir det urupp­förande för körverket med Gästrike-Hälsinge studentkör vid Uppsala universitet.

Läs mer:
Norrbottens-Kurirens webbplats
Sveriges Radios webbplats

2019-04-26

Kulturskymning i Norrbotten


Ideella föreningar och distrikts­orga­nisa­tioner, bl a Norr­bottens Kör­sångar­förbund, riskerar att bli utan pengar nästa år då den styrande alli­ansen i Region Norr­botten hotar med att spara in på kulturen.

Ett 60-tal kultur- och fritids­orga­nisa­tioner, samt sociala verk­samheter för pensio­närer och utsatta kvinnor och barn, får idag verk­samhets­stöd av NLL. Allt ses nu över av den nya region­ledningen och hälften kan få fler­åriga avtal rivna och omprövade.Anders Öberg, oppositionsråd för Socialdemokraterna

Oppositionsrådet Anders Öberg (s) tycker att det är fel att före­ningar med skrivna avtal om under 300 000 kr i stöd står utan bidrag efter årsskiftet.


– Backar vi tillbaka till valrörelsen så pratades det om att spara 100 miljoner på kulturen, trafiken och regional utveck­ling. Tar man 30% från kulturen så är det i stort sett allt förenings­liv som för­svinner, säger han.

Förbundsstyrelsen följer förstås utveck­lingen mycket noggrant.

– Det försvårar budget­arbetet och vår verk­sam­hets­utveckling avsevärt, oavsett hur duk­tiga vi är i vårt arbete och framför­hållning. Det ställer alla våra planer på sin spets, säger Danielle M Åström, skattmästare för NKF.


Läs även Eva Åströms kommentar i Norrbottens-Kuriren 2019-04-25:
Ett kulturpolitiskt misstag

2019-04-04

Carmina BuranaCarl Orffs Carmina Burana

Upplev en magnifik föreställning av ett av musik­histo­riens mest häftiga verk om liv och kärlek lördag 13 april kl 19:00, Studio Acusticum, Piteå. Stor kör, solister, slag­verkare, pia­nister samt en premiär för Acusticums nya laser­projektor!

Ordinarie pris 195 kr. OBS rabatterat pris till kör­medlemmar 150 kr. Ring 0911-93006 för att boka din biljett. Uppge rabattkod: MEDLEM
Mer info på Studio Acusticums webbplats

2019-03-30

Inbjudan till gratis konsert med S:t Jacobs kammarkör

S:t Jacobs kammarkör (Bilden lånad från körens webbplats www.sjkk.se)

S:t Jacobs kammarkör, en av Europas främsta körer, gästar Piteå och Luleå på en miniturné 27–28 april. De kommer att ha en konsert lördag 27 april kl 16:00, Studio Acusticum, Piteå, med orga­nisten Mattias Wager och Erik Westberg som gäst­dirigent. På prog­rammet, som kallas ”Himmelsk och jordisk kärlek”, står bland annat ett urupp­förande för kör och orgel av Jan Sandström.

Fritt inträde för alla konsertbesökare – ta med en vän! Erik Westberg bjuder på snittar och bubbel i foajén innan konserten i samband med en kort introduktion. Det kommer att bli en kanonkonsert!
Mer info på Studio Acusticums webbplats

Medlemsmöte med Årsmöte2019-03-17

Medlemsmöte med Årsmöte

Söndagen den 17 mars hölls medlemsmöte samt årsmöte på Framnäs folkhögskola. Förbundets planer och budget presenterades, liksom våra två nya styrelse­medlemmar Kurt Nilsson och Birgitta Strand. Varmt välkomna!

Kurt Nilsson Birgitta Strand   Lennart Limber
Kurt Nilsson Birgitta Strand Lennart Limber

Avgående styrelseledamot Lennart Limber avtack­ades för sina eminenta insatser, bland annat i form av många mycket goda idéer. Tack Lennart!

Vidare antog årsmötet enhälligt justerade stadgar, där vissa begrepp och språkbruk förändrats.

2019-03-14

Världens kör startar i Luleå

Sent i höstas tvingades Luleå Internationella Kör att lägga ned sin verksamhet. Ledaren tillika en av NKF:s dirigenter Monica Åslund var allt annat än glad.

Under april månad startar dock ”Världens kör i Luleå” tack vare integrationspengar från Luleå kommun.
Läs mer på Norrbottens-Kurirens webbplats

Luleå Internationella Kör
Luleå Internationella Kör ”återuppstår”

Grubblande kvinna2019-03-04

Gräv inte ner dig i dina misstag

Alla begår vi misstag nu och då – det är bara mänsk­ligt. Nya, svåra situa­tioner och utma­ningar kan också det få oss ur balans och skapa ångest eller rentav depression.

Plötsligt känns kanske inte ens kör­övning­arna speciellt efter­längtade på grund av ditt grubb­lande. Då behöver du några tips för att få dig på rätt spår igen!
Läs mer

Uppfyllda nyårslöften för året 20182019-01-03

Få ny energi under året – börja sjunga i kör

Känns det som att du hann med lika lite under fjol­året som den stackars tak­skottaren på bilden? Fagra nyårs­löften som bara föll pladask allt eftersom.

Du är inte ensam, men det finns ett effek­tivt vitamin­piller: Körsång!


Läs mer

Nyheter 2018

Gott Nytt 2019 önskar Norrbottens Körsångarförbund

2018-12-31

Åren 2017 och 2018 var hektiska, i synner­het för alla dem som med­ver­kade i pro­jektet I själ och hjärta med vår gemen­samma kör Northern Light.
Ove Bucht

NKF:s ordförande Ove Bucht samman­fattar det gångna året och lägger ut kursen för 2019.


Läs vad Ove skriver i sitt brev

2018-12-14

Julgåtan

2018-12-10

Luciakonsert Arctic Voices & Norrbottens Lucia med Blåsningen och Stadsöskolans kör
Julton i Luleå Domkyrka

2018-11-22

Julton Luleå Domkyrka 2:a advent

En åtskilliga decennier lång tradition är evene­manget Julton i Luleå Domkyrka. Som vanligt med­verkar Hemvärnets Musikkår, dessutom körerna LAVA, Lyran, Åkerbäret, Snaps­akademien, Embla och givetvis Luleå-Gammelstads Manskör.

9 december kl 16:00 med kvälls­före­ställ­ning kl 18:00 – Insläpp tidigast 30 minuter innan före­ställnings början. Välkommen!

2018-11-17

Luleå Internationella Kör läggs ned

Luleå Internationella KörKören tvingas lägga ned på grund av ekonomiska skäl enligt tidningen Norrbottens-Kuriren. Det sista pub­lika fram­trädandet sker den 10 december under Mänskliga rättighets­dagen på Kultur­centrum Ebeneser i Luleå.
Läs mer i N-Ks webbtidning
Läs artikeln som PDF-dokument

Julton i Överluleå kyrka

2018-11-14

Julton Boden 1:a advent

Evenemanget Julton i Överluleå kyrka har blivit en mycket uppskattad tradition i Boden. I år medverkar Bodens Spelmän och körerna Chorisma, Thaleia och SPRF-kören.


2 december kl 16:00Välkommen!

Jultomten

2018-11-12

Snart kikar tomten fram

Länets körer övar nu för fullt inför årets jul­konserter. Passa på att göra (gratis!) reklam för din körs fram­trädanden i evenemangs­kalendern!
Tipsa om julkonserter

Och tiden går - Med Lyran i 70 år

2018-10-01

Sångkören Lyran 70-årsjubilerar

Kören firar sitt 70-årsjubileum genom att ge en maffig konsert i Luleå den 20 oktober kl 18:00 tillsammans med Chorus Elina, Mandakören och Alviks blandade kör.
Läs mer

2018-09-16

Svenska mynt och sedlarMedlems­avgiften som ger plus i körkassan

Har du tänkt på att med­lems­avgiften är pengar som kören med råge kan ”få tillbaka” redan under det första året genom att nyttja en eller flera av NKF:s medlems­förmåner?
Läs mer

2018-08-05

La chorale de St BarthélemyLångväga körbesök i Piteå den 17–21/8

I år är det 40 år sedan vänorts­avtalet mellan norr­bottniska Piteå och Saint-Barthélemy skrevs. Kören La chorale de St Barthélemy, St Barth-körens, besök i Piteå den 17–21 augusti samman­faller med detta jubileum. Det blir flera fram­trä­dan­den till­sammans med lokala körer i Piteå.
Läs mer

2018-07-30

Bild från konserten I själ och hjärtaMinnen från
”I själ och hjärta”

Såhär under sommaren har en ju tid att till exempel ligga i häng­mattan och minnas tillbaka på den gångna vinterns alla kör­projekt och konserter. Vi är nog en och annan som med värme minns de tre konser­terna ”I själ och hjärta”, själva crescendot på NKF:s projekt Northern Light sjunger om Kärlek.
Kolla in fotoalbumet

Erik Westberg2018-07-06

Norrbottnisk dirigent för Sveriges Ungdomskör

I höst tillträder Erik Westberg, professor i körsång vid Musikhögskolan i Piteå, som dirigent för Sveriges Ungdomskör vilken startade år 2011 och består av unga, ambitiösa körsångare från hela Sverige.
Läs mer

2018-06-11

Rabatt för medlemmar

Festspelen i PiteåI över tre decennier har Festspelen i Piteå lockat en publik från hela Sverige och långt utanför rikets gränser med ett högkvali­tativt och origi­nellt musi­kaliskt utbud. I år hålls musikfesten mellan den 16–20 juni.

Som medlem i Norrbottens Körförbund har du möjlighet att köpa biljetter till två av konserterna: Förklädd Gud och En himmelsk konsert till ett rabatterat pris.
Läs mer

Avsvimmad sopran2018-05-20

Körskolan

Precis börjat med körsång? Härligt! Missa då inte vår guide Körskolan som med avstamp i trafik­kunskaper på ett lättsamt sätt tipsar om saker som är bra att kunna.
Läs mer

2018-04-02

Norrkorsang

Nej, det var faktiskt inget aprilskämt... tyvärr

På NKF:s gamla internetadress norrkorsang.se finns numera en webbshop där det påstås gå att handla dam­kläder, damskor, klänningar, kjolar, väskor, accessoarer, med mera. Det är dock ingenting som Norrbottens Körsångarförbund på något sätt står bakom eller har samröre med.

NKF:s infomästare vill rentav direkt avråda från att handla på sajten då den verkar opålitlig:

  • Det finns ingen klar avsändare eller motpart. All kontakt sker via ett webbformulär, det finns inga fysiska adresser eller telefonnummer att tillgå.
  • Texterna är skrivna på dålig svenska, vilket tyder på slarvig (okunnig) översättning = oseriöst.
  • Varför används namnet ”Norrkorsang” på en webbshop för damkläder med mera, sånt som inte har med körsång att göra?

2018-03-19

NKF:s årsmöte

ÅrsmöteSöndagen den 18 mars hölls för­bundets årsmöte* på Sunderby folk­hög­skola. Mötet, som in­leddes med lunch i restau­rangen, var tämligen välbesökt och frågorna var många från de ditresta ombuden.

Styrelsen fick av årsmötet i uppdrag att se över och om­arbeta för­bundets stadgar i god tid före årsmötet 2019. Så snart förslaget till nya stadgar är framtaget kommer dessa att pub­liceras här.
Bo Selinder

Bo Selinder vald till förbundsdirigent

Styrelsens samman­sättning är i princip oförändrad bortsett från att den musika­liska virtuosen Bo Selinder från Luleå valts in som samman­kallande för­bunds­dirigent. Varmt välkommen, Bo!

Den avgående för­bunds­dirigenten Anders Pääjärvi lämnar såväl upp­draget som kör­sången helt för att ägna sig åt sitt arbete som musik­lärare. Tack för ditt ena­stående engage­mang, Anders!

Avslutningsvis valdes NKF:s infomästare Pekka Brännbäck in som ordinarie ledamot i styrelsen.
Styrelse & funktionärer

(* NKF har frångått begreppet ”förbundsmöte” och kallar det numera ”årsmöte” i likhet med de flesta andra förbund och föreningar.

Jag behöver inte terapi. Jag sjunger i kör!

2018-03-12

Visa att du sjunger i kör

T-shirts, tröjor och hoodies med detta härliga, unika tryck finns att beställa i flera olika modeller, färger och storlekar.


Teezily.com

2018-02-20

Filmklipp från I själ och hjärta

Här är ett filmklipp från den tredje I själ och hjärta-konserten, den som hölls i Örnäsets kyrka i Luleå.
Se filmklippet i större format

2018-02-12

Inbjudan till årsmöte

Körsångarförbundets stora satsning som utmynnade i konserterna I själ och hjärta har precis haft sitt crescendo. Hur vill du som medlem att ambi­tionerna ska se ut för fram­tiden? Vilka vill du se i sty­relsen, kanske har du själv idéer du vill förverkliga?

Var med och påverka!

Styrelsen välkomnar dig till förbundets års­möte på Sunderby folkhögskola den 18 mars kl 12:00.
Vi börjar med att äta lunch. NKF bjuder på lättare förtäring.
Karta
OBS!  Anmälan till mötet senast 5 mars via mejl till danielle@bdkor.se eller telefon 070-529 34 04.

2018-02-01

En av solisterna är Amanda Bergh Fryklund som till vardags sjunger i Rosvikskören (Bild: Laila Bäckström)”De sjunger tillsammans från hjärtat”

Piteå-Tidningen har publicerat sin artikel om NKF:s andra satsning med projekt­kören Northern Light. Reportern Laila Bäckström gjorde ett nedslag på Framnäs under den sista kör­övningen före konserterna i Boden, Piteå och Luleå.
Läs artikeln på PT.se
Läs artikeln som pdf-dokument

2018-01-16

NSD skriver om I själ och hjärta

Den stora kören under ledning av dirigent Anders Pääjärvi övar tillsammans innan det är dags för konsert (Bild: Jeanette Bergström)Kören Northern Light startade för snart tre år sedan och är en samman­slutning av kör­sångare från Luleå, Boden och Piteå som alla via sin ”hemkör” är anslutna till Norr­bottens Körsångar­förbund.

Så börjar dagstidningen Norr­ländska Social­demokraten sin artikel om NKF:s andra satsning med projekt­kören.
Läs artikeln på NSD.se
Läs artikeln som pdf-dokument

Nyheter 2017

Julton i Överluleå kyrka 10/122017-12-11

Julton i Överluleå kyrka

För andra gången sedan den succé­artade starten ifjol hölls arrange­manget Julton i Överluleå kyrka. De lokala körerna Voces Bodenses, Chorisma, Thaleia, PRO-kören och Inter­nationella Kören i Boden underhöll åhörarna med det bästa ur körernas julrepertoarer.
Se ett filmklipp

Julgransdekoration

2017-12-03

Julgrötens historia

Har du hunnit avnjuta julens första tallrik jul­gröt ännu? Mmmm! Det finns en hel del att berätta om vår gamla tradi­tion att äta ris­gröt till jul och hur vi egent­ligen har nått Julgrötdit.

Följ med på en liten resa som börjar redan vid viking­arnas tid och leder fram till våra dagar, den (nästan) alldeles jätte­sanna histo­rien om hur man fångade julgröten!
Läs mer

Britt Nilsson Wyönis rockkör på Ebeneser (Bild: Tommy Lundqvist)
Tommy Lundqvist

2017-11-09

Rockkören ger rösten åter

Britt Nilsson Wyöni har startat en rockkör som tränar i kultur­centrum Ebeneser, Luleå. Alla kan vara med.
– Många fråntogs sin sångröst i skolan, här får man tillbaka den, därför gör jag det här och det är vansinnigt roligt.
Läs mer på Norrbottens-Kuriren

2017-11-01

App för att enkelt kunna öva körstämmor

Ja, det är åtminstone vad som utlovas av svenska ChorusClass och deras app med samma namn:
ChorusClass”Med ChorusClass kan du öva med din kör när du vill, var du vill. Spela in fler­stämmiga sånger med ett enda tryck på din smart­phone eller platta och öva denom att stänga av eller sätta igång olika stämmor medan du sjunger med. Du kan lätt skapa nya låtar och nya körmappar att bjuda in vänner till.”

Kanske värt att prova? Appen är gratis i sitt grund­utförande och finns både för iOS (Apple) och Android (Samsung, LG, Sony m fl). Mer avan­cerade funk­tioner kan köpas till.
Läs mer på ChorusClass webbplats

2017-10-16

Stim ska granskas

Efter krav från musikskapare kommer det nu att genom­föras en oberoende granskning av upphovs­rätts­organisa­tionen Stims fördelning av pengar. Det är genom Stim, som de pengar körer, föreningar och företag betalat in för att få spela musik på offentliga platser, fördelas till olika musik­skapare.

Sveriges Radio rapporterade idag att en grupp medlemmar menar att fördelningen är felaktig, och att vissa fått väldigt lite eller inga pengar alls.
Läs mer på Sveriges Radios nyhetswebbplats

2017-08-30

KameraTa snygga foton på kören

”Jaha, dags att ta ett nytt foto på kören. Kan alla ställa sig som vi brukar framför och uppe på gradängerna...”

Nej! Det är dags för någonting nytt, inte det trista gamla vanliga. Hitta ett nytt bildspråk för er kör, något som gör att ni både märks och hörs!
Tips och inspiration

2017-08-23

Vi har flyttat till en ny internetadress

www.bdkör.se

Nu har NKF:s gamla Internet-domännamn, det nalta om­stän­diga norrkorsang.se som hängt med sedan tiden med Hedenhös, bytts ut.

I dess ställe finns bdkor.se. De gamla länsbokstäverna BD används trots allt fortfarande i många sammanhang; Länstrafiken (ltnbd.se), BD Pop (bdpop.se), BD-Fisk (bd-fisk.se) bland andra, så varför inte också för vårt förbund?

Programledare för Körkärlek i Sveriges Radios P2

2017-08-22

Körkärlek i radions P2

Runt 600 000 personer sjunger i kör i Sverige. ”Körkärlek i P2” handlar om att sjunga i kör, om kör som folkrörelse, och själv­klart spelas en massa körmusik.
Läs mer på Sveriges Radios webbplats

Luleå Internationella Kör

2017-06-07

Ny medlem: Luleå Internationella Kör

Norrbottens Körsångarförbund har glädjen att välkomna Luleå Internationella Kör som medlem! Kören, som leds av Monica Åslund, har ett 30-tal medlemmar från ett femtontal olika länder.
Läs mer om kören

Gamla stadens torg i Prag, Tjeckien

2017-08-11

Inbjudan till internationell körfestival i Prag

Din kör är inbjuden att under hösten delta i Prague Autumn eller Advent Choral Meeting.
Läs mer och inspireras

2017-08-04

Kören Northern Light sjunger om KärlekSnart sätter vi igång!

Tidpunkten för första träffen med projektkören och kärleks­kon­serterna närmar sig med storm­steg. Nu finns också de första ljud­filerna och noterna publi­cerade på pro­jekt­sidan. Börja gärna för­bereda dig med arbets­mate­rialet redan nu, för nivån kommer att vara ganska hög – men så också allt det du får tillbaka!
Läs mer

2017-07-01

Månadens kör juli–augusti: KvinnTätt

Månadens körDenna damkör från Piteå leds av Marielle Marklund och in­spireras av glädjen att få sjunga till­sammans och göra en och annan konsert.

Alla som vill får komma och prova för att känna om det är rätt kör att fort­sätta i. De sjunger allt från visor, folkmusik, pop, schlager och jul­sånger, oftast tre­stämmigt och på svenska eller engelska.
Läs mer om kören

Nationaldagen på Kulturens hus, Luleå

2017-05-19
Tisdag 6 juni kl 14:00–18:00.
För fjärde året anordnar Norrbottens Körsångarförbund en musikalisk efter­middag i Kulturens hus, Luleå. Alviks blandade kör, Arctic Voices, Mandakören, kören Åkerbäret och många fler grupper och artister fyller huset.

Fri entré – så häng mé!
Läs mer på Kulturens hus webbplats

2017-05-04

En rolig aktivitet för pensionärer

Åkerbäret (Bild lånad från Luleå Gratistidning)Varje tisdag morgon samlas lulekören Åkerbäret med när­mare 30 sångare i föreningens lokal. Arbetet med vårens konsert, som ges på Lillan den 7 maj, pågår för fullt.


Läs mer i Luleå Gratistidning

2017-04-20

Kören Northern Light sjunger om KärlekVälkomna, alla korister
i Norrbotten!

Nu satsar NKF på en fort­sättning med projekt­kören Northern Light. Temat denna gång är kärlek. Anders Pääjärvi, en av våra förbunds­dirigenter, kommer att special­arrangera allt vi sjunger och hålla i alla repe­titioner samt bägge kon­serterna.

Det finns plats för många korister i kören – sprid infor­mation, bjud in, berätta, ta med en kompis, din granne, sprid ryktet.

Inget medlemskap i NKF krävs för att delta i pro­jektet!

Vi vill att kon­serten ska inne­hålla många olika typer av sånger om kärlek. Tolk­nings­möjlig­heterna är oändliga. Kärlek till en vän, till naturen, ett barn, Sverige, Norr­botten... Har du något förslag, varför inte en sång med en liten twist (kul, busigt, något som sticker ut)?
Läs mer och häng med!

Yoga och avslappningKörframställning

2017-04-16

Yoga för bättre andningsteknik

Kören Thaleia från Boden hade i slutet av mars en spännande inspi­rations­dag där upp­trädande­teknik och yoga stod på dag­ordningen.

”Yoga”, undrar du. På vilket sätt kan yoga vara till nytta för körsång?
Läs och lär

2017-04-01

Månadens körMånadens kör april–maj: Alviks blandade kör

Den blandade kören från byn Alvik, söder om Luleå, är precis vad den heter. Kören, vars namn ofta förkortas ABK, firar under året sitt 40-årsjubileum.
Läs mer
Läs artikel om jubileet på NSD.se

2017-04-01
Trump inför förbud mot körsång i USA
I ett pressmeddelande från American Choral Directors Asso­ciation skrivs att USAs president Donald Trump planerar att införa ett lands­omfattande förbud mot all verk­samhet som innefattar körsång.

Vita Huset ser ett potentiellt terrorhot i att människor sam­las för att utöva ”icke-patriotiska akti­viteter” och näm­ner Estland som exempel. Under forna Sovjet­unionens styre av landet ”användes kör­sången som ett sätt att samla ille­gala separa­tister utan säkerhets­polisens kännedom”, sägs det i uttalandet.

Förbudet ska enligt uppgift träda i kraft ”snarast”.

2017-04-03

April, april!

Även om en nog får vara för­beredd på det ena utspelet galnare än det andra från admi­nistra­tionen ifråga, så är lyckligt­vis nyheten om USA:s president Donald Trumps terror­misstankar kring körsång inte något annat än ett april­skämt från Eder infomästare.

I dessa tider av oro i världen är emellertid körsång viktigt. Den bin­der sam­man män­niskor och skapar gemen­skap mellan oss, över lands­grän­serna. Estlands historia är fak­tiskt ett exem­pel på detta: Under Sovjet­unionens ocku­pation av landet an­vände esterna just kör­sången som ett sätt att samla och hålla samman den egna befolk­ningen, utan KGBs kännedom.

Kom ihåg att sann demokrati aldrig kan tas för självklar, utan något vi alla aktivt måste värna om!

2017-03-22

NKF:s styrelse 2017Medlems- och förbundsmötet 2017

Som brukligt kombinerades det årliga för­bundsmötet med ett medlems­möte, dit alla med­lemmar var inbjudna. Trots gnist­rande vintersol diskuterades för­bundets verk­samhet den när­maste tiden flitigt på Framnäs folk­högskola den 19:e mars.
Läs mer

Körfestivalen vid Storforsen den 5 augusti 2017

2017-03-19

Inbjudan till Körfestivalen vid Storforsen

Vill du och din kör medverka vid detta unika arrangemang till­sammans med Anna-Lotta Larsson samt pianisten och produ­centen Andreas Landegren i sommar den 5 augusti? En kör­upplevelse utöver det vanliga och ett minne för livet utlovas!
OBS! Sista anmälningsdatum är 15 april.
Läs mer och anmäl din kör

2017-03-17

Kören Northern LightNorthern Light gör comeback i höst

Nu är förberedelserna i full gång för att starta upp storkören Northern Light igen – den som föddes med förbun­dets stora projekt Euforiskt år 2015–2016. Kärleken ligger i luften...!
Läs mer

2017-03-15

Körsångens hälsobringande effekter

Körsång på jobbetDet första vår infomästare råkade slå upp i sin fack­tidning Kollega, efter att den landat i hans brev­låda idag, var ytter­ligare en artikel om företags­körer och de hälso­vinster som körsång ger.

För dig som kanske sjungit i kör ett tag är detta inga nyheter och Norr­bottens Körsångar­förbund lyfter ofta fram detta faktum, som också bekräf­tas av forsk­ningen.
Läs artikeln på tidningen Kollegas webbplats

2017-02-16

Genomförandet måste följa ambitionen

Värsta kören någonsin?Ibland blir saker inte riktigt rätt, som i denna före­ställning där en seniorkör tappert gett sig i kast med riktigt moderna musik­stycken som inne­håller rap­texter, mängder av synkoper och annat popigt. Frågan är om de lyckas förmedla styckenas inne­boende energier till publiken? Döm själv i detta fem minuter långa filmklipp på YouTube (se hela, för det blir bara värre...!)
Se filmklippet på YouTube

2017-02-11

*gäsp*Behåll publikens intresse

Konsertpublik som gäspar, smyger med sin mobiltelefon eller kanske rentav somnar på er konsert inspirerar inte precis kören till stordåd.

Här är några tips på hur ni kan undvika det!
Läs mer

2017-02-02

MedlemsmöteMedlems- och förbundsmöte

Fjolåret var ett hektiskt år för körsångar­förbundet. Hur vill du som medlem att ambi­tionerna ska se ut för 2017? Styrelsen välkomnar dig till Medlems- och förbundsmöte på Framnäs folk­högskola utanför Öjebyn den 19:e mars kl 09:45–13:45.
Kallelse
OBS!  Anmälan till mötet senast 5 mars.

2017-01-12

”Gatans kör” samlar de utsattas röster

Gatans kör med Rickard SöderbergDokumentärserien Gatans kör, med opera­sångaren Rickard Söder­berg som kör­ledare, visas onsdag­kvällar i SVT1 kl 21:30. Där får vi följa en kör av röster från dem som lever i hemlöshet, drog­missbruk eller annan typ av utsatthet.
– Det är många missbrukare som vill sluta och lägga av och då kan man ju hjälpa varann med körsång, säger en av del­tagarna vars själv­förtroende ökat genom satsningen.
Lyssna och läs mer på Sveriges Radios Kulturnytt

Gamla stadens torg i Prag, Tjeckien

2017-01-09

Inbjudan till internationell körfestival i Prag

Din kör är inbjuden att under året delta i Prague Spring Choral Meeting, Prague Summer Choral Meeting, Prague Autumn eller Advent Choral Meeting.
Läs mer och inspireras

GOTT NYTT 2017! önskar Norrbottens Körsångarförbund2017-01-01


Fjolåret var ett hektiskt år för körsångar­förbundet. Hur vill du som medlem att ambi­tionerna ska se ut för 2017?

Styrelsen passar redan nu på att flagga för Medlems- och förbundsmötet på Framnäs folk­högskola utanför Öjebyn den 19 mars.

Markera datumet i kalen­dern på en gång; en formell kallelse kommer också.

Nyheter 2016

2016-12-09

Alviks blandade körStående ovationer för Alviks blandade kör

Kören höll traditionsenligt jul­konserter under 2:a advent i Sörbya­kyrkan den 3:e december, samt den 4:e december i en fullsatt Nederluleå kyrka i världs­arvet Gammelstad.
Läs mer

Julton i Överluleå kyrka 27/11 2016

2016-12-05

Succé för Julton i Boden

Kyrkan var fullsatt till sista bänkrad och mer därtill när Bodens Spelmän till­sammans med de lokala körerna Chorisma, PRO-kören och Thaleia underhöll åhörarna med finstämd och vacker julmusik.


Läs mer och se bilder

2016-11-08    2016-11-28
Design: Plan11.se
Höstlöv

2016-11-01

Månadens kör november: Chorisma

Månadens körDen blandade kören Chorisma från Boden har anor från 1979. Det är en kör med en härlig kamratskap, dessutom brukar de resa utomlands och sjunga emellanåt: I somras gick turen till Übersee i tyska Bayern, där de framträdde tillsammans med den lokala kören Cantiamo.
Läs mer och se bilder från resan

2016-11-01

Monica fick årets körledarpris

Körledaren Monica Åslund, Luleå, är en av tre som fick årets körledarpris som delas ut av Stiftelsen Madeleine Ugglas Stipendiefond. Hon fick priset med följande motivering:

”Monica Åslund har en outsinlig energi att med körsång som medel förändra människors livsvillkor. Som körledare i skolan och som ledare för de Inter­nationella körerna i Luleå och Boden, ger hon människor möjlighet att utvecklas och skapar ett kitt mellan sångare, oavsett bakgrund, kön eller ålder. Hennes inter­nationella engagemang har resul­terat i sam­arbeten med bland andra Joe Slovo School i kåkstaden Khayelitsha utanför Kapstaden, Sydafrika. Kör­festivalen Singing people together med gäster från Haiti, USA, Sydafrika och Palestina, är ett resultat av hennes hängivna arbete inom kör­området. Monica Åslund är också en ton­sättare som bi­dragit med verk som blivit kör­klassiker, där den ’vanliga’ kören kan bli sedd och hörd. Man blir lycklig av att träffa Monica Åslund!”

Priset tillkännagavs den 23 oktober i Eric Ericssonhallen, Stockholm, men överlämnandet av stipendiet på 25 000 kr skedde i lördags i Kulturens hus, Luleå. Detta i samband med avslutnings­konserten av kör­festivalen Singing people together. Ett stort grattis till dig, Monica!

Monica Åslund

2016-10-06

Monica Åslund leder Huskören på Ebeneser

En av NKF:s förbunds­dirigenter leder den på nytt startade Huskören på Kultur­centrum Ebeneser i Luleå. Kören är gratis och öppen för alla!
Läs mer

2016-09-15

Dags för inspirationsdag, del 2

Manliga körsångareSöndagen den 16 oktober kl 10–14 håller Lennart Johansson den efterlängtade andra delen av inspirations­dagen för manliga kör­sångare. Plats: Stadsö­kyrkans lokaler, Gammelstad.

Anmälan senast 9/10! De som var med då den första delen hölls den 4/10 ifjol betalar givetvis ingenting nu.
Läs mer

2016-09-02

Norrbottenskör inviger riksdagsåret

Erik Westbergs Vokalensemble (Bild: Maria Fäldt)Erik Westerbergs Vokalensemble får äran att framträda vid riksmötets öppnande i Sveriges riksdag den 13 september.

– Det är naturligtvis mycket hedrande och förstås ett viktigt till­fälle att mani­festera körsång med norr­bottniska för­tecken, säger Erik Westberg, professor vid Luleå tekniska universitet.
Läs mer

2016-09-01

Månadens körMånadens kör september–oktober: Tatoon

Från Kiruna kommer denna sju kvinnor starka kör, vars rötter sträcker sig ända till år 1977. De spelar även instrument på vissa låtar, uppträder mellan fem till tio gånger per år på olika till­ställ­ningar men har jul­konserter som sin specialitet.
Läs mer

2016-08-25

Dags för inspirationsdag

Kvinnliga körsångareVarmt välkommen till en inspirationsdag för kvinnliga körsångare lördagen den 17 september kl 10–14 då vår förbundsdirigent Monica Åslund lyfter och lär i Rosviks kyrka, Rosvik!

Anmäl dig senast 11/9. Kostnaden på 150 kr inkluderar en lättare måltid som avslutar dagen.
Läs mer

2016-08-16

Körtävling – vinn pengar till kören

Det norska notförlaget Cantando Musikkforlag har utlyst en körtävling för norska, danska och svenska körer:
1) Sjung ett körverk som Cantando givit ut på noter.
2) Filma kören när ni sjunger verket och lägg ut filmen på YouTube.
Första pris är 10 000 NOK.
Läs mer
OBS! Sista tävlingsdag är måndag 17 oktober 2016.

2016-08-01

Kräftskiva med sångDe enda sångerna du behöver på kräftskivan

Nu är kräftsäsongen officiellt här och med den snapsvisorna. Men är inte ganska många snapsvisor rätt omoderna och tråkiga? Vi har samlat ihop några bättre!
Läs mer

Nationaldagen på Kulturens hus, Luleå2016-05-19
Måndag 6 juni kl 14:00–18:00.
För tredje året anordnar Norrbottens Körsångarförbund en eftermiddag i Kulturens hus, Luleå. Tolv kulturinslag fördelat på Lilla Salen och Res­tau­rang­scenen. Barnkörer, vuxenkörer, orkestrar, trollkarl med flera fyller huset. Välkommen att fira Sveriges Nati­onal­dag.
Fri entré – så häng mé!

Månadens kör2016-05-01

Månadens kör maj: Sångkören Lyckan

Kören firade under våren sitt 30-årsjubileum i ett fullsatt Kalix Folkets hus tillsammans med inbjudna körer och solister.
Läs mer

2016-04-29

Inspirationsdagen för manliga körsångare, del 2

Manliga körsångareDet har varit oväntat svårt att få tag på en rutinerad sång­peda­gog för att hålla fort­sätt­ningen på inspirations­dagen nu före sommaren. Därför planerar vi istället att ta det efter sommaren, närmare bestämt i början av oktober. Håll ut, mer info kommer (vi lovar)!

Under tiden, kolla in några bilder:
Bilder från inspirationsdagen

Monica Åslund (Bild: Lena Lahti)

2016-04-03

Presentation av förbundsdirigenten Monica Åslund

Monica är en av NKF:s två nytillträdda förbundsdirigenter. Hon är bland annat körledare, inspiratör och också den som startat internationella körer i såväl Luleå som Boden.
Läs mer

2016-04-02

April, april!

Tyvärr är nyheten om körsång på Sweden Rock Festival inte alldeles sann, utan ett aprilskämt från Eder hårdrockande infomästare! Men för den skull behöver ingen sänka ambitionerna, eller hur? Rock On!
Sweden Rock Festival

Sweden Rock

En av världens största (och vänligaste!) rockfestivaler, Sweden Rock, som i år hålls 8–11 juni som vanligt i Sölvesborg, tänker överraska publiken med något oväntat: Körsång!

Därför söker de helt vanliga, blandade, mans- och kvinnokörer som vill utmana alla regler, ställa sig på rockscenen och sjunga någon klassisk eller nyare känd hårdrockslåt, i stämmor eller unisont – likt originalet eller i en helt egen tappning! Med instrument eller inte.

WASP spelar på Sweden Rock. Bild: Christian Andersson Exempel på några riktigt bra hårdrockslåtar:
Breaking the Law • Judas Priest
Highway to Hell • AC/DC
Paranoid • Black Sabbath
Rock and Roll All Nite • Kiss
Run to the Hills • Iron Maiden
School’s Out • Alice Cooper
The Pretender • Foo Fighters
We’re Not Gonna Take It • Twisted Sister
We Will Rock You • Queen
Rock On!

Spela in en eller ett par ljudfiler med din kör och mejla dessa till swedenrock@norrkorsang.se !

Namnge ljudfilerna enligt formen Körens namn - Låtens namn - Originalgrupp eller artist, till exempel Chili Rockers - Jailbreak - ACDC.mp3.

Vi kommer sedan att vidarebefordra ljudfilerna till projektgruppen hos Sweden Rock. Lycka till!

2016-03-22

Håll körens kontakt-info fräsch

Det är viktigt att alla medlemskörer skickar in uppdaterad information om kören efter sina respektive årsmöten! På det sättet kan vi hålla medlemsregistret uppdaterat för att kunna skicka allehanda information till körerna.
Kontaktrapport

2016-03-19

Norrlandsoperan bjuder på bussresan tur & retur

Känner du dig sugen på att gå på någon föreställning, men tycker att det är långt och dyrt att köra dit? Kontakta då operan för det de kallar ”tillgänglighetspengar”, ett bidrag som täcker bussresan åtafram. Ni kanske är ett kompisgäng, delar av en kör, några från olika körer, grannar med mera – åk och njut tillsammans av Norrlandsoperan i Umeå!
Norrlandsoperans kontaktinfo

2016-03-12

Kompetensutvecklingscheck från NKFKompetensutvecklingscheck

Något som ibland verkar glömmas bort är möjligheten tillkörens komptetens­utveckling, en så kallad kompetens­utvecklings­check från NKF. Bidraget utgör del av arvode för anlitande av sång­pedagog eller liknande.
Läs mer

2016-03-07

Kör som sjunger av hjärtats lustSång som medicin

NorrlandsoperanDet tål att sägas hur ofta som helst: Att sjunga till­sammans ger gemen­skap och glädje, men också viktiga hälso­vinster. Både fysiska och psykiska funktioner påverkas positivt.

När du sjunger tränas de stora muskel­grupperna som sköter andningen, det vill säga musklerna i bröst­korgen och muskeln mellan bröst­korgen och buk­hålan, mellan­gärdet.

Att hålla reda på text, toner, tempo och dynamik, läsa notblad och följa dirigenten på en och samma gång ger även hjärnan motion.

Oxytocin är ett må-bra-hormon som skapar lugn och ro i både kropp och själ. Hos den som sjunger i kör stiger hal­terna av oxytocin, som likt dopamin och endorfin ger käns­lor av moti­vation, belöning och tillfreds­ställelse. Dessutom sjunker både vilo­puls och blod­tryck, vilket minskar risken för hjärt- och kärl­sjukdom. Studier tyder även på ett ökat immun­försvar.

Så vänta inte, kom med och sjung i kör!
Läs mer

2016-02-29

Euforiskt crescendo!

Nu har de två föreställningarna med vår projektkör Northern Light och Luleå Symfoni­orkester passerat. Mer än ett års planering för körsångar­förbundets projekt­ledning, samt massor och åter massor av timmar träning för korister och musiker fick sitt crescendo fredagen den 26 februari 2016 i Kulturens hus, Luleå, samt kvällen därpå i Studio Acusticum, Piteå. Körsång och symfoni­orkester i skön harmoni!
Läs mer

2016-02-28

MedlemsmöteMedlems- och förbundsmöte

Söndag 20 mars kl 10:00–14:30 (registrering från kl 09:30)
Odd Fellow, Fabriksgatan 2, Boden.

Ombud för alla medlemskörer per 2016-01-01 är kallade. Dagordning enligt §4 i förbundets stadgar. Vi bjuder på en enklare lunch. Välkommen!

Kallelse Anmälan senast 2016-03-04.
Stadgar

2016-02-06

Tio tips för att öva hemma

”Jag vet att jag skulle behöva öva mer, men hur sjutton ska jag kunna göra det helt på egen hand”, är det väl en och annan korist som frågar sig emellanåt. Här är tio tips!
Läs mer

Vem är solisten?

2016-02-01

Att välja solist

Det här med att välja vem eller vlika som får sjunga solo på konserter kan vara ett känsligt ämne. Vad är mest rättvist?
Läs mer

2016-02-25

1 dag kvar till Euforiskt!

De två unika konserterna ”Euforiskt – Klassiker men inte bara klassiskt” med vår projektkör Northern Light och Luleå Symfoniorkester är här. Köp dina konsertbiljetter via Ticnet/Ticketmaster!

Euforiskt.se

På webbplatsen för eventet kan du läsa mer. Där kan också hugade sponsorer anmäla sitt stöd i utbyte mot högklassig marknadsföring i samband med konserterna.
Euforiskt.se
Ticnet
Euforiskt sponsorfolder

2016-01-16

Tretton män och en hund, i det gröna gräset.Nordans ande sväfvade öfver vattnet

Tretton män och en hund, i det gröna gräset. Föreställer den gamla bilden möjligen en manskör från Norrbotten?

Hjälp till att lösa gåtan!
Läs mer

Nyheter 2015

Med all sannolikhet en tenorFörmodligen en alt

2015-11-29

Jul, jul, skrålande jul

Ssshh...! Lyssna! Hör du? Just nu pågår alla körers crescendo för året, då det sjungs julsånger på konserter hoven droven, hött & mött. Mmm, vackert eller hur? Men vad är det egentligen du hör då du sitter där bland de andra i publiken?
Läs om olika körtyper och deras medlemmar

2015-11-09

Euforiskt - fotoalbumFler bilder från Euforiskt

Har du besökt den här webb­platsen då och då på sistone har du nog inte kunnat missa vår stora satsning under 2015–2016: Euforiskt – Klassiker men inte bara Klassiskt. Övningarna pågår för full hals!
Se nya bilder i fotoalbumet

2015-10-27

Inspirationsdagen för manliga körsångare

Manliga körsångareIbland går saker och ting inte som planerat, varför vi blev tvungna att dela upp inspira­tionsdagen för manliga kör­sångare på två. Vi kommer dock att genomföra den andra halvan så snart som möjligt. Håll ut, mer info kommer!

Under tiden, kolla in några bilder:
Bilder från inspirationsdagen

#ChoralAid

2015-09-22

ChoralAid – till medmänniskor på flykt

Det sägs att körsång är bra för människan. Den sänker kroppens stressnivå och lindrar oro och spänningar. Det sägs att Sverige är det körtätaste landet i världen. Att vi är över 600 000 sångare. Vad sägs om att tillsammans lindra oro, stress och spänningar för de mångdubbelt fler som just nu flyr krig och förföljelse?Gustaf Sjökvists Kammarkör från Stockholm drar igång ChoralAid och skänker 100 kr per sångare till UNHCR. De utmanar nu alla körer i Sverige att göra detsamma. Tänk er resultatet när hela körsverige stämmer in!  #ChoralAid
Läs mer om ChoralAid
Gustaf Sjökvists Kammarkör

2015-08-24

Inspirationsdag för alla manliga körsångare

Manliga körsångareHör upp, alla manliga körsångare från såväl blandade körer som manskörer! Vi bjuder in till en inspirationsdag för just er, tenorer och basar. Skriv in söndag 4 oktober i kalendern och anmäl dig senast tisdag 15 september!
Läs mer

Korister

2015-06-07

A(l)lt du inte visste om korister

”Alltså, det här med körsång. Alla sjunger olika, fast tillsammans i grupp? Hur vet en vem som sjunger vad? Det verkar så krångligt.”

Inte alls! Läs den ultimata guiden och saken blir klar som...sega hö!
Kolla här!

2015-05-22

Nationaldagen den 6 juni 2015

2015-05-19

KraftkörenSången laddar kroppens batterier

På Skellefteå Kraft bejakar man körsångens hälsobringande effekter. Där finns Kraftkören, som varje torsdag klockan tolv samlar sina cirka 25 medlemmar från alla avdelningar på hela företaget till en timmes repetition. Tala om personalförmån!
Läs mer

Elisabeth Viktorsson från Boden tycker det är härligt att få sjunga i en så stor kör. Bild: Petra Isaksson

2015-04-22

Glädjen att sjunga i en jättekör

Norrbottens-Kuriren har publicerat en artikel om Euforiskt – vårt stora opera- och musikalprojekt.
Läs mer

2015-04-21

Ny medlemskör – vilken lycka!

Sångkören LyckanEn 40-mannakör som sjunger sånger på både svenska och finska i 4 stämmor och ackompanjeras av piano, klarinett, bas, gitarr och nyckelharpa. Det beskriver Sångkören Lyckan från Kalix och vår senaste medlemskör.
Välkommen till Norrbottens eget körsångarförbund!

2015-04-18

Aino, Marie-Charlotte, Danielle och OveNorrbottens-Kuriren om NKF:s förbundsmöte

En av länets dagstidningar har publicerat en liten artikel om vårt förbundsmöte, som i år hölls på Framnäs folkhögskola i Öjebyn.
Läs mer

2015-04-01

Styrelsen anno 2015Säg hej till vår nya styrelse

Vid förbundsmötet 2015 valdes en ny styrelse för vårt förbund. De nya styrelsemedlemmarna är Lennart Limber och Ingegerd Jaako, dessutom är Martin Schultz nytillkommen förbundsdirigent. Välkomna i gänget!
Styrelse & funktionärer

2015-03-29

Vårvindar friska

Vintern går mot sitt slut och länets körer sjunger in våren. Du har väl anmält din körs vårsångskonserter och framträdanden?
Tipsa om evenemang
Kolla i evenemangskalendern – kom, lyssna och mys till skönsång bland tussilago, takdropp och smältande snö!
Aktuella evenemang

2015-03-24

MålbrottskörenPå tal om killar i kör

En målbrottskör har startats i Stockholm för att låta pojkar fortsätta att sjunga, trots sina svajiga röster.
– Man ska ju inte behöva lägga av med musiken bara för att man kommit i målbrottet, säger 14-årige Victor Maino Folin.
Läs mer

2015-03-15

Inloggningsproblem rapporterade

Idag nåddes infomästaren av ett par rapporter om att det inte var möjligt att logga in på projektsidan för Euforiskt. Märkligt! Fel på servrarna?Allt såg ut att fungera utan problem då han under eftermiddagen själv testade att logga in med Firefox, Google Chrome och till och med Internet Explorer för Windows, Firefox för Ubuntu/Linux, samt Google Chrome och Safari för iOS (iPhone och iPad).

Kanske hade servrarna hos vårt webbhotell någon form av tillfällig hicka? Hursomhelst: Anmäl felet till infomästaren bums om det händer fler gånger.
Kontakta infomästaren

Medlemsmöte

2015-03-10

Medlems- och förbundsmöte

Lördagen den 28 mars kl 10:30 vid Framnäs folkhögskola, Öjebyn.
Karta

Ombud för alla medlemskörer per 2015-01-01 är kallade. Dagordning enligt §4 i förbundets stadgar. Välkommen!
Stadgar

2015-03-01

Månadens körMånadens kör mars: Mandakören

Mandakören från Bergnäset i Luleå är en av de många körer som förbundsdirigent Göran Lindgren leder. Kören har sitt namn efter en flicka som hette Manda och bodde just på Bergnäset.
Läs mer om kören

2015-02-28

Samband mellan körsång och hälsa, illustrationSamband mellan körsång och hälsa

Att sjunga i kör är inte bara kul – det är bra för hälsan också! Körsången leder till att kroppen syresätts, spänningarna släpper och stresshormonerna minskar.
Samband Körsång – Hälsa

2015-02-27

Euforiskt - Klassiker men inte bara KlassisktFler killar i eufori

Du behöver inte vara medlem i någon kör för att delta i projektet Euforiskt – det räcker med att vilja sjunga!

I skrivande stund har ett drygt 70-tal damer och herrar antagit utmaningen. Underbart! För balansens skull behöver vi rekrytera än fler herrar till denna fantastiska kör. Ta chansen att pröva dina vingar! Snacka med någon du känner som gillar att sjunga; grannen, kompisen, bastuvännen, någon i jaktlaget...

Ni har fortfarande chansen, anmäl er så snart som möjligt!
Läs mer

2015-02-23

Upptaktsmötet på Sunderby folkhögskolaNu är Euforiskt igång!

Vid gårdagens upptaktsmöte på Sunderby folkhögskola blev koristerna varse om att det finns en hel del att bita i vad gäller repertoaren, då den eminente dirigenten Anders Pääjärvi gick igenom nothäftet. Svårt? Kanske. Roligt? Absolut!

2015-02-10

Om Euforiskt i P4 Norrbotten

NKF:s projektledare Marie-Charlotte Bergh medverkade idag i radions Förmiddag i P4 Norrbotten. Där berättade hon litegrann om satsningen Euforiskt.
Ljudklipp

2015-01-17

Norrbottnisk proffskör

Proffskör i NorrbottenSnart får Norrbotten en professionell kör, den första norr om Berwaldhallen. Det är Erik Westberg, professor vid Musikhögskolan i Piteå, som ligger bakom idén. Kören ska bestå av upp till 16 sångare som får någonting så ovanligt som halvtidsanställning i kören.
Läs mer

Graf över koristers synkroniserade hjärtfrekvenser

2015-01-02

Musikens melodi styr koristers hjärtfrekvens

Att körsång och hälsa hör ihop vet alla korister, men att körsång också synkar våra hjärtan är det kanske inte alla som vet.
Läs mer

2015-01-02

Euforiskt - Klassiker men inte bara KlassisktInbjudan till unik satsning

Du som är medlem i Norrbottens Körsångarförbund erbjuds ett unikt tillfälle att medverka i vår satsning under 2015–2016: Euforiskt!

Det kommer att bli en fantastisk konsert av sällan skådat slag. Det bästa av det bästa!

Anmälan ska ha inkommit senast den 31 januari, så skynda!
Läs mer

2015-01-01

Månadens körMånadens kör januari–februari: Thaleia

Thaleia, som betyder ”den blomstrande” och har sitt ursprung i grekisk mytologi, består av ett 40-tal körsångare i alla åldrar. De sjunger allt från de traditionella körsångerna till till exempel pop, rock, schlager, gospel och soul.
Läs mer om kören

Nyheter 2014

2014-12-21

God Jul och Gott Nytt År önskar Norrbottens Körsångarförbund

Vår omvärld ter sig mer orolig än på riktigt länge. Vi har i vår egen Riksdag ett parti som gör sitt yttersta för att dölja sitt nazistiska ursprung, samtidigt som främmande makter spionerar mer än kanske någonsin förr inom landets gränser. I tider av oro och kaos är körsång viktigt. Körsång binder samman människor och skapar gemenskap mellan oss. Estland är ett lysande exempel på detta: Under Sovjetunionens ockupation av landet använde esterna just körsången som ett sätt att samla och hålla samman befolkningen, utan KGBs kännedom.

Kom ihåg att sann demokrati aldrig kan tas för självklar, utan något vi alla aktivt måste värna om! Vi i styrelsen för NKF vill med de orden önska en riktigt, sjusärdeles God Jul och ett Gott Nytt År till alla körsångare.

2014-11-28

Juletid – körsångstid

Tipsa alla körkompisar i Norrbottens Körsångarförbund om din körs framträdanden nu i juletid! Det gör du enklast genom att gå in på sidan Tipsa om evenemang.

2014-11-01

Månadens körMånadens kör november: Sångkören Lyran

Är du nyfiken på körsång men osäker på om din röst ”duger”?
Klart den gör! Sångkören Lyran med sina ca 60 medlemmar är öppen för alla.
Läs mer om kören

Julton

2014-10-07

På gång

Julton i Luleå Domkyrka den 7 december – i år för 37:e året i följd! Det blir två konserter under samma kväll, kl 16:00 och kl 18:00.
Läs mer

Arctic Light med gästspel av Norrbottens Ungdomssymfoniker

2014-10-25

Besök jubileumskonsert till rabatterat pris

Kören Arctic Light under ledning av Susanna Lindmark, med gästspel av Norrbottens Ungdomssymfoniker, bjuder in medlemmar i NKF till ett specialpris!
• Studio Acusticum, Piteå, lördag 15 november kl 18:00
• Kulturens Hus, Luleå, söndag 16 november kl 16:00
Läs mer

2014-10-20

Välkommen till medlemsmöte

MedlemsmöteDen 8 november kl 10–15 på Framnäs folkhögskola, Öjebyn.
Lokal: Bildningsgränd 4.
Ur innehållet:
• Försäkringsinformation
• Notarkivet
• Planering 2015–2016
• Vilka behov har din kör framöver?
• Vad vill du diskutera/informera/fråga?
• Pengar för kompetensutveckling
• Förbundsmöte 2015 (28/3)
Anmälan senast 31 oktober.
Läs mer

Singing People Together

2014-08-12

Norrbottens internationella körbiennal

Välkommen till Singing People Together, en festival för dig som vill sjunga och lyssna till sång, den 20–26 oktober. Delta med din kör eller som enskild korist.
Läs mer

2014-05-11

Nationaldagen den 6 juni 2014

2014-05-01

Månadens körMånadens kör maj: Piteton

Denna blandade och sångglada kör från Piteå strävar efter att hålla en hög ambitionsnivå på det de gör. Repertoaren spänner över allt från populärmusik, folkmusik, finstämda serenader och burleska visor till banalt, profant, sakralt och klassiskt.
Läs mer om kören

2014-04-02

Körkrysset i Kulturens hus, Luleå

KörkryssetLördagsfika samtidigt som du deltar i Körkrysset, en lättsam musikfrågetävling där du lyssnar på en svängig kör och svarar på frågor på en kryssbricka. Med tur och lite skicklighet kan du vinna fina priser. Lördagen den 12 april kl 15:00, Kulturens hus, Loungen plan 5, Luleå.

Under våren blir det totalt tre omgångar av Körkrysset, denna gång är det kören Arctic Voices som står för musik­under­hållningen. Gott fika, öl och vin finns till försäljning under Körkrysset. Insläpp sker från och med kl 14:30 för den som vill köpa fika innan evenemanget drar igång.

2014-04-01

Månadens körMånadens kör april: KvinnTätt

Förra månaden presenterade vi en manskör från Piteå, nu är det istället dags för en kvinnokör från samma bygd. KvinnTätt har funnits sedan 2003 och repertoaren är allt från visor, folkmusik, pop, schlager och julsånger.
Läs mer om kören

2014-03-02

Inspirationsdagen den 1 mars

Ett stort tack till alla medverkande vid NKF:s Inspirationsdag på Örnäsgården och Örnäskyrkan i Luleå den 1 mars 2014!
Inspirationsdagen den 1 mars 2014
Det var inte helt enkla noter alla gånger och undan gick det i genomgångarna. Men tack vare er, alla fantastiska korister och våra duktiga förbundsdirigenter Aino Sundstedt och Göran Lindgren, hade vi väldigt kul!
Se bilder från inspirationsdagen

Månadens kör

2014-03-01

Månadens kör mars: Pitebygdens Manskör

Denna manskör från Piteå har anor sedan länge tillbaka. Bland körens hjärtefrågor och glädjeämnen är framträdanden vid kommunens äldreboenden.
Läs mer om kören

2014-02-17

OrdförandeklubbaFörbundsmöte 2014

Lördagen den 22 mars kl 10:00 är det dags för årets förbundsmöte vid Sunderby folkhögskola, Kråkbergsvägen 7, Södra Sunderbyn.

Ombud för alla medlemskörer per 2014-01-01 är kallade. Dagordning enligt §4 i förbundets stadgar.
Karta
Stadgar

2014-02-09

Inspirationsdag den 1 marsSista veckan för anmälan till Inspirationsdagen

Anmäl dig och din kör senast fredag den 14:e februari för medverkan på Inspirationsdagen lördag 1 mars klockan 9–16 i Örnäskyrkan och Örnäsgården, Luleå.

Ansvariga för dagen är förbundsdirigenterna Aino Sundstedt och Göran Lindgren. Repertoaren är 4-stämmig blandad kör och är tänkt att kunna användas hemma i kören. Noter ingår! Ingenting behöver tas med.

Frågor besvaras av Göran Lindgren, tel: 070-204 50 17, mejl: goran@norrkorsang.se
Inbjudan Inspirationsdag
Anmälan Inspirationsdag
Karta

2014-02-01

Månadens körMånadens kör februari: Chorisma

Den hela femtiohövdade, blandade och mycket aktiva kören Chorisma från Boden firade sitt 30-årsjubileum under 2013.
Läs mer om kören

2014-01-01

Månadens körMånadens kör januari: Åkerbäret

Mitt under (det vanligtvis) smällkalla, vintriga januari presenterar vi kören med det somriga namnet Åkerbäret från Luleå. Det är en aktiv, blandad kör i formen av en pensionärsförening i SPF.
Läs mer om kören

Nyheter 2013

2013-12-18

Julklapp till alla korister i Norrbottens KörsångarförbundEn julklapp till alla korister i NKF

Julklappen består av körsång, rytm- och taktbryderi plus kalori-intag. Tomten är snäll i år!

Inspirationsdag lördag 1 mars 2014 klockan 9–16 i Örnäskyrkan och Örnäsgården, Luleå. Ansvariga för dagen är förbundsdirigenterna Aino Sundstedt och Göran Lindgren. Repertoaren är 4-stämmig blandad kör och är tänkt att kunna användas hemma i kören. Inga noter i förväg!

Vi återkommer efter årsskiftet med ytterligare information samt anmälningsblankett. Frågor besvaras av Göran Lindgren, tel: 070–204 50 17, mejl: goran@norrkorsang.se

2013-12-06

JulklockorMassor av härliga julkonserter

Kom och låt dig omfamnas av julefriden! Evenemangskalendern är fylld med tips på olika konserter och shower i julens tecken. Lyssna och njut av det bästa ur julrepertoarerna med någon av våra medlemskörer och mys till musiken i vintermörkret!

2013-12-01

Månadens körMånadens kör december: SCA Manskör

Under julens månad presenterar vi SCA Manskör från Piteå. Kören har anor från 1957 och namnet till trots arbetar ingen körmedlem på SCA idag. Men det går att ändra på, då kören söker fler sångare i alla stämmor!

Passa på att lyssna på kören under någon av deras julkonserter, tider för dessa finns införda i evenemangskalendern.
Läs mer om kören
Aktuella evenemang

2013-11-01

Månadens körMånadens kör november: Schlagerkören

Mitt under novemberrusket presenterar vi en härligt somrig bild på Schlagerkören, en kör från Piteå som sjunger schlagers med glimten i ögat.

2013-10-14

Norrbottens Körsångarförbund på FacebookNKF på Facebook

Nu finns ett ”skyltfönster” för Norrbottens Körsångarförbund på Facebook. Innehållet består av lite info om oss och länkar till den här webbplatsen. Förhopp­ningen är att norrbottens­korister vi ännu inte lyckats nå, kanske istället själva hittar vår förening via det sociala nätverket!
NKF:s sida på Facebook

Klicka för att se fler bilder från NKF:s körsymposium på Framnäs FHS 2013

2013-10-05

Körsymposiet på Framnäs folkhögskola

Ett stort tack till alla er, dryga hundratalet korister som medverkade på vårt körsymposium på Framnäs folkhögskola den 28–29 september.


Vilken helg! Vilken fest!
Vad roligt vi hade tillsammans!

Se bilder från symposiet
Läs om vad du missade
     (om du inte var där)

2013-10-01

Månadens körMånadens kör oktober: Quinnoton

Månadens kör är damkören Quinnoton från Piteå, ett gäng välklingande glada tjejer i åldrarna 35–70 år som sjunger i flera stämmor.
Läs mer om kören

2013-09-27

NKF i Förmiddag P4 Norrbotten

Med anledning av stundande körsymposium på Framnäs folkhögskola medverkade NKF:s Marie-Charlotte Bergh direktsänt i radiokanalen P4 Norrbottens förmiddagsprogram den 26 september.
Lyssna på programmet(drygt 7 min • 3,3 MB filstorlek)

Chili Rockers
Schlagerkören

2013-08-07

Fler körer i vårt förbund

Vi hälsar två nya körer välkomna till NKF: Chili Rockers och Schlagerkören. Nu är vi 17 körer och sammanlagt 473 körmedlemmar! Läs mer om körerna på deras sidor.
Medlemskörer

2013-04-14

Robert Sund (bilden lånad från Orphei Drängar www.od.se)Körsymposium med gästföreläsare Robert Sund

NKF inbjuder alla medlemskörer till Körsymposium på Framnäs folkhögskola 2013-09-28 – 2013-09-29 tillsammans med Robert Sund och flera sångpedagoger. Ur innehållet: Repetition av gemensam repertoar. Röstvård, Intonation, Scenisk kör, Genretolkning, Texttolkning, Notförståelse, Improvisation, Rytmik med mera.

Anmälan senast 2013-06-14.
Läs mer

2013-05-24

Workshop med Luleå internationella kör och Monica Åslund

Välkommen på körworkshop på Studio Acusticum, Piteå, 2013-06-18 kl 17:30 där du får smaka på musik från olika delar av världen och bli inspirerad av Monica Åslund!

Anmäl dig eller hela din kör till helena.roos@festspelen.se senast 2013-06-05. Workshopen är gratis!
Inbjudan
Läs mer på Facebook

2013-05-01

Månadens körMånadens kör maj: Arctic Voices

Maj månads kör är Arctic Voices från Luleå, en aktiv kör som håller ungefär en konsert i månaden – emellanåt med lite större artister såsom Roger Pontare.
Läs mer om kören

2013-04-01

Månadens körMånadens kör april: Hortlax Manskör

Redan år 1898 bildades Hortlax Manskör i byn Hortlax strax söder om Piteå. Det är således en av Sveriges äldsta amatörmanskörer!
Läs mer om kören

2013-03-11

Kördag för alla som älskar att sjunga – Sjung med, Luleå!

Kördagen 2012 - fotot lånat från NSD / Simon EliassonVi tyckte att det var så vansinnigt roligt att träffa alla glada körsångare förra gången så nu kör vi igen! Lördagen den 13 april kl 10–16 arrangerar vi, Stefan Gunnarsson och Britta Bergström, en kördag för alla som älskar att sjunga.

Inga förkunskaper krävs, du kan vara nybörjare eller van körsångare – nu ska vi bara få taket att lyfta av sångarglädje! Vi har valt ut låtar från olika genrer: pop, gospel, soul och någon schlager. Det kommer i alla fall att svänga!

Ta med sambon, arbetskamraten, svägerskan, kompisarna, din far och mor eller barnen (minst 16 år) och gör detta till er rolig upplevelse för er tillsammans! Vi håller till i Pingstkyrkan i Luleå. Evenemanget är dock fristående och inte knutet till kyrkan. Priset för dagen är 450 kr.

För frågor och anmälan: sjungmed@hotmail.se, tel: 070–632 72 25
Läs mer

2013-03-10

Förbundsmöte 2013

Lördagen den 23 mars kl 10:30 vid Framnäs folkhögskola, Öjebyn. Karta

Ombud för alla medlemskörer per 2013-01-01 är kallade. Dagordning enligt §4 i förbundets stadgar.
Stadgar

2013-02-16

Körlegenden Eric Ericson har avlidit

Eric Ericson (bilden lånad från Sveriges Radio)En av vår tids främsta körledare har lämnat oss. Eric Ericsons karriär inom körsången har fört upp svensk körsång till yppersta världs­elit.

Som professor vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm fostrade han flera gene­rationer kör­diri­genter. Från starten med Kammar­kören 1945 (senare Eric Ericsons kammarkör), fungerade han också under många år som dirigent, samt musikalisk ledare för Radiokören och Orphei Drängar. Bland otaliga priser och utmär­kelser som haglat över honom kan nämnas Nordiska Rådets Musikpris 1995 och Polar Music Prize 1997. Eric Ericson blev 94 år.

Nyheter 2012

2012-12-01

Månadens körMånadens kör december: Rosvikskören

Månadens kör under julmånaden december är Rosvikskören, från byarna norr om Piteå.
Läs mer om kören

2012-11-01

Månadens körMånadens kör november: Alviks blandade kör

NKF presenterar månadens kör! Under november är det Alviks blandade kör (ABK) från Luleås sörbyar. De har tre konserter under månaden, se i evenemangskalendern!
Läs mer om kören

2012-09-04

OveMedlemsbrev

Hör ni – det är år 2012 i år, ta av era ”machomasker” eller blygheter och sök er till en kör, uppmanar NKF:s ordförande Ove Bucht männen i sitt medlemsbrev. Bland annat.
Läs brevet

2012-05-21

LivbojViktig försäkringsinformation till alla medlemskörer OBS!

Norrbottens Körsångarförbund har tecknat en försäkring för alla anslutna körer, men för att din kör ska omfattas av försäkringen ska ni snarast sammanställa en förteckning över körledare, korister med mera.
Läs mer

2012-02-13

OrdförandeklubbaFörbundsmöte 2012

Lördagen den 24 mars kl 10:30 vid Framnäs folkhögskola, Öjebyn. Karta

Alla medlemskörer per 2012-01-01 är kallade. Dagordning enligt §4 i förbundets stadgar.
Stadgar (nya gällande från årsskiftet)

2012-01-08

Sjung med! Kördag i Luleå

Visst känner du till hur välgörande sång och musik är för kropp och själ? Lördagen den 11 februari får du chansen att delta i en sprudlande sångdag med Stefan Gunnarsson och Britta Bergström.

Inga förkunskaper krävs, du kan vara nybörjare eller van körsångare. Stefan och Britta har valt ut låtar från olika genrer: pop, gospel, soul och kanske någon visa. Det kommer i alla fall att svänga!

Ta med sambon, arbetskamraten, svägerskan, kompisarna, din far och mor eller dottern och gör detta till en rolig upplevelse för er tillsammans!
Inbjudan och anmälan
Läs mer

Nyheter 2011

2011-08-24

Kom och lyssna på Körkraft i Piteå

Det blir en fantastisk kördag ute i det fria där norrbottniska körer framträder var för sig och tillsammans på Badhusparkens scen. Under tiden finns körerna som inte står på scenen vid informationsbord redo att prata körsång och hur det går till att vara med i en kör.

Medverkande körer är bl a: SCA Manskör, Hortlax Manskör, Quinnoton, Rosvikskören samt Piteåbygdens Manskör.

Söndag 28 augusti kl 12:00–16:00, utescenen i Badhusparken, Piteå. Karta

2011-03-27

NKF:s förbundsmöte 2011

Årets stora möte hålls lördagen den 26 mars kl 11:30–15:30 vid Örnvik Hotell & Konferens, Luleå. Karta

Vi börjar med lite förtäring och registrering av ombud följt av viktig/intressant info från NKF, tid för frågor och funderingar om framtiden, dvs 2012 och framåt. Därefter hålls det formella förbundsmötet.

2011-02-17

Körsång på Skansen inställt i sommar

I nummer 3/2010 av tidningen Körsång publicerades datum för Körsång på Skansen 2011. Förbundsstyrelsen har dock beslutat att inte genomföra evenemanget detta år.
Läs mer

2011-01-01

SångpedagogKompetensutvecklingsstöd till NKF:s medlemskörer

Under hela året, dvs till och med 2010-12-31 erbjöds till NKF anslutna körer kompetensutveckling i form av sångpedagogstöd:

  • En ”check” att betala en valfri sångpedagog till ett värde av 1000 kr, gällde 1–10 medlemmar.
  • För varje ytterligare medlem erhölls 50 kr/medlem.

Nyheter 2010

2010-11-15

NKF ombildas till ett fristående körförbund

Tvärtemot vad riksorganisationen förordar, ska Norrbottens körsångarförbund fortsätta att existera.

Efter en lång och intensiv debatt vid det extra förbundsmötet på Framnäs FHS den 13 november, står det klart att NKF inte kommer att läggas ned som en följd av omorganisationen inom Sveriges Körförbund. Däremot blir Norrbottens körsångarförbund helt fristående från riksorganisationen från och med 2012.
Artikeln sparad som bild

2010-11-07

Extra förbundsmöte

Lördag 13 november kl 10:30, Framnäs folkhögskola, Öjebyn.

Frågeställningen är om NKF ska läggas ned, varefter alla nuvarande medlems­körer direkt­ansluts till SKF, eller ett bibehållande av förbundet, dock frikopplat från Sveriges Körförbund.
Kallelse

2010-03-28

NKF:s förbundsmöte 2010

Årets stora möte hölls lördagen den 27 mars vid Oscar II Soldathem (Bodens soldathem), Drottninggatan 49, Boden. Karta

Mötet besöktes av Norrbottens Läns Landstings kulturchef och förutom de punkter som föreskrevs i stadgarna fick vi en del bakgrunds­information kring förslaget till omorganisa­tion av riksförbundet, Sveriges Körförbund. Detta innefattar bl a avskaffning och ersättning av de själv­ständiga regionala förbunden, med SKF regionombud, från och med 2011.

Nyheter 2009

Marie-Louise Burman och Britt Inger Burman, Kalix

2009-12-06

Hederstecken utdelade

Musikprofilerna Marie-Louise Burman och Britt Inger Burman från Kalix, har tilldelats Guldnålen – NKF:s hederstecken, för engagerat förtjänstfullt arbete för körsången.

2009-11-25

SM-konsert i Piteå

NKF inbjuder till konsert med Vocal Six samt körer från Norrbotten.

Norrmalmia Piteå lördag 23 januari kl 19.

Biljetter finns att köpa på Coop Forum Piteå, Turistbyrån Piteå, ICA Bergsviken, Gottis Småstaden, samt via Ticnet. Biljettpris 180 kr.
Ticnet
Läs mer om Skid-SM 2010:
Skid-SM 2010

2009-08-28

Körsymposium för länets körer

NKF inbjuder till körsymposium i Piteå helgen 17–18 oktober 2009.
Några punkter från programmet är:
• Sceniskt körframträdande
• Röstvård med flera sångpedagoger
• Gästföreläsare Anders Jalkeus från Real Group
• Träff med styrelsen i alla körer
• Party och mingel på lördagkvällen
• Gemensam konsert på Acusticum under söndagen
Inbjudan och anmälan

2009-05-11

Sång- och må bra-resa

Nu har du chansen att vara först till kvarn innan informationen når resten av landet. Resia har nyligen släppt biljetterna till den Sång- och må bra-resa som Sara L Lundberg och Anette Jernelöf arrangerar till Side i Turkiet, 2–9 september 2009.

Läs mer på webbplatsen för Britsen & Divanen.
Britsen & Divanen

2009-03-30

NKF:s förbundsmöte 2009

Årets stora möte hölls lördagen den 28 mars vid Framnäs folkhögskola utanför Piteå. Karta

Under förmiddagen hade vi välkomstkaffe och medlemsträff med information om vad som är på gång inom förbundet, diskussioner och planering.

Arctic LightEfter lunchserveringen blev alla deltagare bjudna på en liten konsert av kören Arctic Light, som av en händelse just denna dag hade samlats på Framnäs för inträning av helt ny repertoar. Mycket uppskattat och med varma applåder efteråt!

Det formella förbundsmötet genomfördes med Lars Jonsson, Rosviks­kören, som rutinerad mötes­ordförande. Han fick dock hålla till godo med en peppar­ströare (!) istället för ordförande­klubba. Ove Bucht, Stålklang, omvaldes som ordförande och som nya styrelse­medlemmar valdes Amanda Björnerås från Bothniakören, samt Lars Karlsson från Luleå-Gammelstads Manskör.

Nyheter 2008

2008-11-15

Koristutbildning i tornedalen senarelagd

Den planerade koristutbildningen i Övertorneå skulle ha hållits runt månadsskiftet januari–februari 2009. På grund av hög arbetsbelastning tvingas vi skjuta de två utbildningshelgerna på framtiden; till när har i skrivande stund inte bestämts.

Kontakta NKF:s sekreterare Marie-Charlotte Bergh för mer information.
Kontaktuppgifter

2008-11-13

Nu är Prima Vistas nya cd klar

Prima Vista - JulglitterPrima Vista har spelat in sin första skiva – en julskiva där första halvan är a cappella med mycket Christmas Carols och några svenska traditionella julsånger.

Den andra halvan av skivan består av lite poppigare repertoar med akustiskt komp.
Läs mer

2008-11-06

Körsymposium för länets körer i höst

NKF inbjuder till körsymposium i Piteå, preliminärt helgen 17–18 oktober 2009.
Programmet är i skrivande stund inte helt spikat, men några punkter är:
• Sceniskt körframträdande
• Röstvård med flera sångpedagoger
• Träff med styrelsen i alla körer
• Party och mingel på lördagkvällen
• Gemensam konsert på Acusticum under söndagen

2008-09-02

Koristutbildningarna i Piteå och Luleå senarelagda

De planerade koristutbildningarna, som skulle hållas under hösten och vintern, har pga alltför lågt deltagarantal senarelagts till hösten 2009.
Inbjudan och anmälan

2008-06-17

Kulturnatten i Luleå

Skådebanan Luleå arrangerar 6 september 2008 för tredje året en s k Kulturnatt, där alla kultur­inriktningar, sång, musik, konst, litteratur, teater med mera erbjuds uppträda i lokaler och parker i staden.

I år anordnas dock inget körmaraton i NKF:s regi. Vill ni i din kör delta som enskild kör går det att anmäla detta direkt till Skådebanan.
Skådebanan Norrbotten

2008-03-19

Körslaget startar i TV4

Lördagen den 29 mars startar TV4:s nya lördagsunderhållning Körslaget. Programformatet för Körslaget är svenskt från början, men har redan testats i USA. Clash of the Choirs blev en stor framgång och fick många tittare i staterna. Programledare är Gry Forsell, som är uppväxt i den norrbottniska staden Luleå.
Körslagets webbplats
Video

Per Sandlund, Piteå

2008-02-24

Hederstecken till Per Sandlund

Norrbottens Körsångarförbunds Hederstecken ”Guldnålen” för ett engagerat, långvarigt förtjänstfullt arbete inom körsången, fick Per Sandlund, Piteå, mottaga vid förbundsmötet 2008.

2008-02-24

NKF:s förbundsmöte 2008

Årets förbundsmöte avhölls som planerat lördagen den 23 februari vid Sunderby Folkhögskola utanför Luleå. Karta

Det blev bland annat en innehållsrik debatt angående styrelsens förslag om NKF:s utträde ur Sveriges Körförbund. Fördelar och nackdelar med medlemskapet diskuterades; frågan om körers Stim-avgifter, som idag betalas av riksförbundet, är ett exempel.

Medlemskap i riksförbundet kvarstår tills vidare. Förbundsmötet beslöt att åter­remittera förslaget om utträde ur riks­förbundet. Under tiden sker ingen ändring, utan samma medlems­villkor som förut gäller. Utvecklingen av vårt läns­förbund fort­sätter med full kraft och verk­samheten planeras utifrån de förut­sättningar som råder.

Efter förbundsmötet hade styrelsen ett långt, givande diskussions­möte med central­förbundets utsända repre­sentant Jan Ivar Blixt samt länets repre­sentant i riks­förbundet, Irene Perdahl. NKF:s ambitioner att fortsätta satsa mest på ”gräsrotsnivå” i form av till exempel våra succé­artade korist­utbild­ningar går idag inte helt i linje med riks­förbundets priori­teringar, men våra synpunkter skulle tas med till dess styrelse.

En förutsättning för NKF:s fortsatta medlemskap i Sveriges Körförbund är att vi får tillräckligt med gehör för våra önskemål. Nu finns alla förutsättningar för att göra det bästa!
Tack till alla engagerade mötesdeltagare och debattörer!
Styrelsen

Nyheter 2007

2007-09-12

Körmaraton i Kulturens hus, Luleå

Den 8 september 2007 arrangerades för andra året en s k Kulturnatt i Luleå, där alla kulturinriktningar, sång, musik, konst, litteratur, teater med mera erbjöds uppträda i lokaler och parker i staden.

Under dagen hölls ett körmaraton i det nyligen invigda Kulturens hus.
Läs mer

2007-08-30

Tre lediga platser på Koristutbildningen

Intresset bland länets körsångare att gå koristutbildning har varit jättestort! Det finns just nu tre lediga platser på utbildningen som hålls vid Framnäs FHS: Steg 1 den 14 oktober, samt Steg 2 den 11 november.
Inbjudan och anmälan
Brev kommer inom kort att skickas ut till alla som tidigare anmält sig.

2007-06-14

Många anmälda till koristutbildningen

Intresset bland länets körsångare att gå koristutbildning har varit jättestort! Så stort att alla tyvärr inte kunnat beredas plats på någon av höstens utbildningar. Naturligtvis ges nya tillfällen senare!

Brev kommer inom kort att skickas ut till alla som anmält sig.

Läs mer i dokumentet nedan:
Inbjudan och anmälan

2007-05-19

Kulturnatten, Kulturens Hus Luleå

Skådebanan Luleå arrangerar 8 september 2007 för andra året en s k Kulturnatt, där alla kulturinriktningar, sång, musik, konst, litteratur, teater med mera erbjuds uppträda i lokaler och parker i staden. Kulturnatten förra året blev en stor succé, media och publik var lyriska. I år får vi, länets körer, utan kostnad, disponera stora konsertsalen i Kulturens hus. Sista anmälningsdag 16 juni.
Inbjudan och anmälningsblankett

2007-04-25

Inbjudan till koristutbildning

Nu har du en unik möjlighet att gå en koristutbildning i tre steg. Steg 1 och 2 genomförs under hösten 2007:
Piteå 23/9 och 21/10
Luleå/Boden 7/10 och 28/10
Steg 3 genomförs vintern/våren 2008. Bland innehållet: Sångteknik, praktisk notkunskap, gehörsövningar med mera. Kursledare under utbildningen är NKF:s förbundsdirigent och sångpedagoger. Sista anmälningsdag 1 juni. Läs mer i dokumentet nedan:
Inbjudan och anmälan

2007-04-12

Röstfrämjandets årsmöte i Piteå

Information om detta kom kanske för sent, men ändå: Musikhögskolan i Piteå (Institutionen för musik och medier) hälsar körledare välkomna till Röstfrämjandets årsmöte med tema Röst och Körsång 21–22 april.

Kostnad för icke medlem i Röstfrämjandet är 695 kr. NKF:s styrelse fattar 17 april beslut om eventuellt bidrag ska utgå till medverkande NKF-anslutna körers dirigenter.

2007-04-10

Förbundsmöte samt uppföljning av workshopen i höstas

På Framnäs folkhögskola, Piteå, avhölls den 31 mars årets för­bundsmöte samt en inspirerande uppföljning av körledar- och styrelse­träffen den 21 oktober i höstas.

Norrbottens Körsångarförbunds Hederstecken Guldnålen för engagerat, långvarigt förtjänstfullt arbete inom körsången fick fr v Gun-Britt Marklund, Rosvikskören, Magnus Toresson, Chorisma, samt Monica Wasberg, Luleå Kammarkör mottaga.

2007-03-04

Körvecka i Hemavan med
Eric Ericson och Tomas Pleije

Upptäck fjällvärlden runt Hemavan Tärnaby och sjung med Eric Ericson och Tomas Pleje. Ett unikt tillfälle att kombinera musik med en oförglömlig upplevelse i fjällvärlden och en stark gemenskap. 16–21 juli.
Läs mer

2007-02-26

Anmäl kören till Skansen-dagen

Skansen-dagen 2 juniVi är många som sjunger tillsammans i hela Sverige. Sveriges Körförbund inbjuder alla körer inom förbundet att komma till Stockholm den 2 juni och sjunga på Skansen – vårt Sverige i miniatyr.

Mer information hittar du via Körförbundet Stockholm
Inbjudan & anmälningsblankett

2007-02-19

Inbjudan till Körkurs i Falun

Falu Kammarkör gör en repris på förra årets succé i Falun med körkursen. Under en helg, 29 juni–1 juli, får du träffa sångarvänner från flera håll i landet och sjunga blandad körmusik, lära dig körsång på nytt sätt, med mera.
Inbjudan och anmälningsblankett(Sista anmälningsdag 15 april)

2007-02-07

Norrbottnisk körprofil har lämnat oss

Sigurd Berglund, Norrfjärden, mångårig körledare i Norrebykören och också aktiv sångare under många år, har avlidit.

Under sin aktiva tid deltog han i många sommarkurser som riksförbundet genomförde i Härnösand. I samband med dessa kurser framförde han idén om att ta fram stämövningsband för manskörer så att varje körmedlem (som kanske inte kunde noter) skulle kunna öva sin stämma vid bandspelaren hemma. Han genomförde och drev det projektet och hade även hand om själva inspelningen och sedermera distributionen av banden till många manskörer runt om i landet.

En runa över Berglund kommer inom kort att införas i Piteå-Tidningen.

2007-02-07

Succé för körstudiedagarna 27–28 januari

Det blev en riktig toppenhelg på Framnäs FHS 27–28 januari då dryga hundratalet korister per dag ägnade sig åt allehanda övningar tillsammans med bl a Robert Sund!
Läs mer

2007-01-08

Körstudiedagar 27–28 januari

Manskörer lördag 2007-01-27 09:00–15:30
Damkörer lördag 2007-01-27 11:00–17:30
Blandade körer söndag 2007-01-28 09:00–16:00
Norrbottens Körsångarförbund inbjuder hela medlemskörer såväl som enskilda korister till körstudiedagar med Robert Sund på Framnäs folkhögskola.
Läs mer

Nyheter 2006

2006-12-11

Rosvikskören - Det lyser i stilla gränderRosvikskörens julskiva är klar

Skivans titelspår Det lyser i stilla gränder är en gammal norsk sång med text av Jakob Sande. Den har översatts till svenska av några av Rosvikskörens med­lemmar och ges ut för första gången på denna julskiva.
Läs mer

Julklockor

2006-11-29

Massor av härliga julkonserter

Evenemangskalendern är fylld med tips på olika konserter och shower i julens tecken. Ta med dig en vän för att lyssna på någon av våra medlemskörer och mys till musiken i vintermörkret!
Evenemangskalendern

2006-11-19

Mycket lyckat möte och workshop på Framnäs FHS

Sammanställning av det digra materialet med synpunkter och idéer från mötet på Framnäs FHS 2006-10-21 pågår – nu börjar fortsättningen! Håll utkik här på webbplatsen...
Läs mer

2006-10-17

Körsångare jobbar bättre

Sång på jobbetDorota Lindström har i en licentiatavhandling vid Luleå tekniska universitet konstaterat att körångare är mer avspända och välmående, upplever livskvalitet och är mer medvetna om sina egna resurser.

De använder också sin kompetens mer effektivt. Immunförsvaret är bättre och körsångare upplever sig ha mer ork, bättre inlärningsförmåga och högre flexibilitet. Det säger Dorota Lindström till tidningen Arbetsliv, som citeras av Dagens Industri.
Källa: Aftonbladet

2006-09-30

Anmäl kören till Nordklang 13

Nu strömmar anmälningarna in till Nordklang 13, den stora nordiska körfestivalen som riksförbundet arrangerar i Uppsala 2007-07-31–08-05.
Läs mer

2006-09-30

Inbjudan möte och workshop den 21 oktober

Du, dirigent eller styrelsemedlem i din kör: Ta chansen och påverka NKF:s framtida verksamhet och stöd till sina medlemskörer! Anmälan senast den 15 oktober till vårt möte på Framnäs FHS i Piteå den 21 oktober 2006.
Inbjudan dirigenter & styrelser

2006-04-19

Nya styrelseledamöter valda vid förbundsmötet

NKF:s förbundsmöte 2006 hölls vid Sunderby folkhögskola den 25 mars. Nya styrelseledamöter är Marie-Charlotte Bergh samt Anders Pääjärvi, som också är en av våra förbundsdirigenter.
Läs mer

2006-04-12

Det kom ett brev...

Sångarbroder!
Manskörssångare sedan 1961. Gästarbetare från Finland sedan 1967. Verksam i Lycksele Manskör och därmed även i Lappmarkskören.

Vill gärna tipsa om mitt kära hemlands svenskspråkiga manskörs förbund. Kanske kan denna länk underlätta för kontakter och utbyte av olika slag, språket är inget problem, det finns lika många svensktalande finländare i Finland som det finns finnar i Sverige!
Glad Påsk och Sångarhälsningar från Lycksele / Bruno Johansson

Finlands Svenska Manssångarförbund

2006-03-03

Inbjudan till Mästarkurs i Körsång (5 p)

Luleå tekniska universitet, Musikhögskolan i PiteåUnder Festspelen i Pite Älvdal, 2–9 juli 2006, arrangerar Musikhögskolan i Piteå Mästarkurs i Körsång, 5 p. Repertoaren förbereds 17–18 juni, ensemblen kommer att bestå av 12–16 sångare och väljs ut efter prov/inspelning av sång. Repetitioner sker på Framnäs FHS. Konsert torsdag 6 juli med inspelning 7–8 juli med Gunnar Andersson som producent.

Anmälan senast 15 april till Sven-Erik Sandlund, tel: 0911-726 62
Mer information/annons

2006-02-24

Inbjudan till Körkurs i Falun

2006-06-30–07-02. Arr: Falu Kammarkör.
Inbjudan

Vill du också lära dig leda en kör?

2006-02-24

Inbjudan till Körledarutbildning för körsångare

Strömbäcks FHS, Västerbotten.
Steg 1: 31 mars–2 april, steg 2: 8–10 september.
Arr: Studieförbundet Vuxenskolan Region Västerbotten samt Västerbottens läns körförbund.

För mer information, kontakta Maria Lindström, tel: 090–70 42 50 (fax: 090–70 42 59). NKF betalar kostnaden för deltagaravgift inkl logi (ca 3700 kr). Begränsat antal platser!

2006-02-02

Musikkultur i fara: Svensk körsång i världsklass

Sedan 1900-talets början har svensk körsång varit i världsklass. Nu är körsången i fara och måste räddas.
Länk till artikel i SvD:s nätupplaga

Nyheter 2005

2005-12-22

Körsång utvecklar inte bara sångarna

Ju fler körsångare en bygd har, desto bättre blir utvecklingen i den bygden. Förutsatt att det är en glesbygd. Den intressanta slutsatsen finns i en studie gjord av Wolfgang Pichler, utredare på Glesbygdsverket, och Hans Westlund, ITPS.
Länk till nyhetsbrevet

Rosvikskören - Älska mig

2005-07-04

Rosvikskörens CD-skiva är klar

Läs mer

2005-01-18

Statuter för NKF:s hederstecken

Läs mer

Nyheter 2004

Testosteronbomb!

2004-12-17

Info om Manskörprojektet

Testosteronbomben!
Läs mer