Norrbottens Körsångarförbund

Vanliga frågor (FAQ)

Här finns svar på en del av de vanligaste frågorna till förbundet angående körsång, medlems­frågor, webb­platsen bland mycket annat. Klicka på de blå rutorna med frågor så visas svaren under dessa.

Börja sjunga i kör

Till att börja med: Körsång om någonting är verkligen en ”lagsport”! Det är inte den indivi­duella sångarens prestation som räknas, utan kören som en helhet. Alla korister (annat namn för körsångare) hjälps åt i var sin stämma och körledaren ger hela tiden tips och råd.

Norrbottens Körsångarförbund har ett antal medlemskörer, av varierande storlek och samman­sättning, spridda över Norrbotten. Några har intagningsprov, medan andra tar in också nybörjare. Kontakta någon av dem om du känner dig sugen på att prova på och gör ett besök under en körträning.
Förbundets medlemskörer

Norrbottens Körsångarförbund har ett antal medlemskörer, av varierande storlek och samman­sättning, spridda över Norrbotten. Kontakta någon av dem och gör ett besök under en körträning.
Förbundets medlemskörer

Frågor om förbundet

Allt om förbundets medlemsavgifter finns att läsa här:
Medlemsavgift

Om dina förmåner och annat som medlem i förbundet finns att läsa på sidan:
Medlemsförmåner

Vad gäller reda pengar kan kören ansöka om projekt- och samverkansbidrag, för exempelvis kon­serter tillsammans med andra körer inom Barents­området.

Alla förbundets medlemskörer har också rätt till en årlig så kallad kompetens­utvecklings­check, alltså bidrag till kör­med­lemmars egen kompetens­utveckling. Bidraget beror på körens storlek.

Bidrag ges till jubilerande körer, oavsett hur länge dessa varit anslutna till förbundet.

Övriga bidrag är svåra att räkna om i pengar. Hur mycket är exempelvis en av förbundet anordnad inspirationsdag, där körsångare träffas och utbildas inom många olika områden egent­ligen värd för varje enskild korist?
Läs om medlemsförmåner
Läs om kompetensutvecklingschecken

Förbundet omsätter under ett normalår hundra­tusen­tals kronor, varav medlems- och deltagar­avgifter endast utgör en mindre del. Resten kommer från av förbundet sökta kultur­projekt­pengar, sponsor­medel etc. Allt eventuellt överskott går rakt tillbaka in i verksamheten.

Ja, delvis. Så sent som år 2017 fattade ett enigt årsmöte beslut om att införa ett högst symbo­liskt arvode för vissa poster i styrelsen. Innan dess bedrevs allt arbete helt och hållet ideellt, men eftersom det precis som inom allt förenings­liv blivit svå­rare att ”få fram folk” som är villiga att engagera sig, var det årsmötets mening att arvoden skulle användas som en liten upp­skattning för det arbete styrelsen gör för våra medlemmar.

Självklart bekostar förbundet utlägg såsom inköp av förbruk­nings­varor till kontor, inköp i samband med projekt eller liknande.

Fotnot: Våren 2019 fattade styrelsen beslut om att sänka arvodet till noll kr som en av åtgärderna för att banta förbundets kostnader så mycket som möjligt, givet den nya region­ledningens ned­skärningar inom kulturen.

Förbundets kostnader bestäms av flera faktorer. Framför allt försöker vi hålla en god kvalitet på allt vi gör, och det kostar. Samtidigt finns det en trist uppfattning hos bl a vissa av våra politiker att kultur inte får kosta någon­ting, utan magiskt uppstå av sig själv ur tomma intet.

Styrelsen gör ett jättejobb med att äska fram medel för vår verksamhet, där medlems- och deltagar­avgifter bara utgör en mindre del.

Nej. Allt arbete sker på ideell basis, med undan­tag av ett högst symboliskt arvode till vissa av styrelsens med­lemmar.

Fotnot: Våren 2019 fattade styrelsen beslut om att sänka arvodet till noll kr som en av åtgärderna för att banta förbundets kostnader så mycket som möjligt, givet den nya region­ledningens ned­skärningar inom kulturen.

Nej. Norrbottens Körsångarförbund är när­producerat i Norr­botten för norr­bottniska körsångare. Det finns de facto inget huvud­kontor alls, utan det är ordförandens hemadress som fungerar som huvudadress.

Nej. Sådana tar lång tid och är dyra att produ­cera och att skicka ut. När de sedan väl kommer i brevlådan är innehållet redan in­aktuellt. Därför är vår huvud­sakliga informa­tions­kanal denna webb­plats www.bdkor.se som du just nu besöker. Kallelser till t ex årsmöten m m skickas däremot via vanlig, fysisk post.

Sveriges Körförbunds huvudsakliga fokus ligger på professio­nella och semi­professio­nella körer i framförallt den södra delen av Sverige. Norr­bottens Körsångar­förbund är närmare det fak­tiska körlivet i vår nordliga landsände. Vi för­söker lyssna på vad med­lemmarna vill ha här lokalt och se till att leverera det, lokalt.

Bli medlem i förbundet

Varmt välkommen! Fyll i uppgifterna för din kör på denna blanketts bägge sidor:
Ansökan om medlemskap
Skriv därefter ut den, underteckna och posta i närmaste brevlåda. Adressen finns på blan­ketten.

Nejdå, det går alldeles utmärkt att vara medlem som enskild korist/enskilda korister. Fyll i de uppgifter som gäller för dig på denna blan­ketts bägge sidor:
Ansökan om medlemskap
Skriv därefter ut den, underteckna och posta i närmaste brevlåda. Adressen finns på blan­ketten.

Är ni flera från samma kör som vill vara med­lemmar i förbundet skriver ni det. Hör gärna av dig till skatt­mästaren om någonting känns oklart.
Skattmästarens kontaktuppgifter

Jadå, det går alldeles utmärkt att vara medlem som enskild person. Fyll i de upp­gifter som gäller för dig på denna blan­ketts bägge sidor:
Ansökan om medlemskap
Skriv därefter ut den, underteckna och posta i närmaste brevlåda. Adressen finns på blan­ketten.

Nej. Vi vill ha din riktiga underskrift på bak­sidan/sida 2 av medlems­ansökan. Däremot kan blan­ketten fyllas i som pdf-dokument på datorn, skrivas ut och under­tecknas, för att till sist postas som ett vanligt brev.
Ansökan om medlemskap

Evenemangstips

Jomenvisst! Evenemangstipsen är till för att kungöra och göra reklam för alla konserter och evenemang med norr­bottniska körer, i stort och smått.

Använd en modern webbläsare som följer givna stan­darder, till exempel Firefox, Chrome, Brave, Opera eller Edge. Kontrollera att webbside­skript­språket JavaScript inte är inaktiverat i webb­läsaren. Om det ändå inte fungerar, mejla evene­mangs­tipset direkt till info­mästaren på webmaster@bdkor.se.

Det finns i dagsläget tyvärr ingen funktion för att bifoga bilder, dokument och andra filer på sidan Tipsa om evenemang. Mejla istället materialet till infomästaren på webmaster@bdkor.se.


Medlemsfrågor och -förmåner

Vad roligt! Ring eller mejla sekreteraren, som också är den som driver och samordnar det mesta i projektväg inom förbundet. Hon kan i sin tur ordna med de rätta kontakterna, för det är hon bra på!
Sekreterarens kontaktuppgifter

Det enklaste är att använda blan­ketten Bidragsansökan. Fyll i uppgifterna, skriv ut och underteckna. Posta eller bifoga sedan blan­ketten i ett mejl till skatt­mästaren. Notera att det går att fylla i blan­ketten direkt på datorn.
Skattmästarens kontaktuppgifter

Nej. Sedan en tid har Stim gjort om sin pris­modell varför det är mer rätt­vist och avse­värt enklare att varje enskild kör själv rapporterar direkt dit. I gengäld kan vi hålla nere medlems­avgiften.

Ja, förbundet kan förmedla en sådan förfrågan; i första till hand vår grafiker som sedan för egen del kan ge er en offert.

Kontakta info­mästaren om detta.
Infomästarens kontaktuppgifter

Ja, så snart som möjligt. Använd gärna denna blankett:
Kontaktrapport
Fyll därefter i uppgifterna för din kör på blan­kettens bägge sidor och posta eller bifoga den i ett mejl till skatt­mästaren. Notera att det går att fylla i blan­ketten direkt på datorn.
Skattmästarens kontaktuppgifter

Använd blanketten Kontaktrapport som finns länkad till här nedan, samt på sidan Medlemsinfo i menyn Medlemmar.

Fyll i uppgifterna för din kör på blan­kettens bägge sidor och posta eller bifoga den i ett mejl till skatt­mästaren. Notera att det går att fylla i blan­ketten direkt på datorn.
Kontaktrapport
Skattmästarens kontaktuppgifter

Blanketten Kontaktrapport finns länkad till här nedan, samt på sidan Medlemsinfo i menyn Medlemmar.

Fyll i uppgifterna för din kör på blan­kettens bägge sidor och posta eller bifoga den i ett mejl till skatt­mästaren. Notera att det går att fylla i blan­ketten direkt på datorn.
Kontaktrapport
Skattmästarens kontaktuppgifter

De medlemsuppgifter som Norrbottens Kör­sångar­förbund hanterar lagras inte i någon databas och inne­fattar heller inte person­nummer eller annan infor­mation som utan svårighet går att finna via publika online­tjänster som t ex Hitta.se, Merinfo.se med flera. Upp­gifterna lämnas aldrig ut till tredje part, med undantag av försäk­rings­givaren för körförsäk­ringen i före­kommande fall.

Till skillnad från t ex offentliga myndig­heter som måste tillämpa offent­lighets­prin­cipen har inte före­ningar någon skyldighet att lämna ut sitt medlems­register. Däremot har den registre­rade med­lemmen rätt enligt data­skydds­förordningen (GDPR) att få ett register­utdrag över vilka upp­gifter som finns registre­rade om sig själv.

Medlem som har skyddad adress eller hemligt telefon­nummer bör snarast meddela detta till styrelsen, som då vidtar de åtgärder som krävs.
Personuppgiftspolicy / Användarvillkor
Läs mer på Datainspektionens webbplats

Medlemsförsäkring

Ett klokt val. Ring eller mejla skattmästaren för att ordna detta.
Skattmästarens kontaktuppgifter

Nej. Förbundet tillhandahåller försäkringen som en exklusiv förmån för sina med­lemmar.

Nej. Det är en medlemsförmån tillhanda­hållen av för­bundet. Någon provision eller mellan­skillnad tas inte ut som vinst, utan upplägget är kost­nads­neutralt.

Webbplatsen / hemsidan

Högst upp till höger på denna sida, samt på webb­platsens startsida finns ett sökfält där det står ”Google Anpassad sökning”. Där kan du skriva det du söker efter och sedan klicka på den blå knappen med förstorings­glaset bredvid.

En lista med länkar till det som matchar din sökning visas nu (ibland visas reklam från Google överst).

Använd en modern webbläsare som följer givna stan­darder, till exempel Firefox, Chrome, Brave, Opera eller Edge. Kontrollera att webbside­skript­språket JavaScript är aktiverat i webb­läsaren. Kontrollera också att din internet­förbindelse fungerar som den ska.

I dagsläget saknar webbplatsen stöd för så kallad responsiv visning, eftersom den i grunden bygger på ett ram­verk som här­stammar från år 2005, då smart­telefoner med inbyggda webb­läsare knappt existerade. Info­mästaren planerar dock att publi­cera åtminstone en del­mängd av sidorna med detta stöd så småningom. Alter­nativet vore att göra om webb­platsen helt från grunden, vilket skulle kosta en hel del pengar.

De begränsade volymer på noter som finns till­gängliga motiverar inte arbetet och kostnaden för driften av en webbutik. Beställ istället genom att ringa eller mejla till skatt­mästaren.

CD-skivor beställs däremot direkt från körerna; butiks­sidan är endast att betrakta som ett ”skyltfönster” för dessa.
Skattmästarens kontaktuppgifter

Det går bra! Kontakta infomästaren via mejl på webmaster@bdkor.se.

Kontakta infomästaren via mejl på webmaster@bdkor.se. Ange vilken bild det handlar om, webb­adressen till sidan den finns på, och gärna varför du vill att den tas bort.

Om bilden ifråga fyller ett viktigt syfte i dess samman­hang för­behåller vi oss rätten att istället anony­misera (”blurra”) personens ansikte.

Det ordnar vi! Mejla materialet till infomästaren på webmaster@bdkor.se.

Finner du inte svaret på din fråga? Kontakta info­mästaren.