Norrbottens Körsångarförbund

Personuppgiftspolicy / Användarvillkor

Senast uppdaterad: 2020-09-17


1. Norrbottens Körsångar­förbund är mån om din personliga integritet

Norrbottens Körsångar­förbund ansvarar för att behandling av dina person­upp­gifter sker enligt data­skydds­för­ordningen (GDPR). Syftet med GDPR är att skydda den personliga inte­griteten så att den inte kränks vid behandling av per­son­upp­gifter. En viktig del i detta skydd är att den som upp­gifterna gäller informeras om och ges insyn i vilka behand­lingar som utförs. Du har vid för­frågan rätt till infor­mation om vilka person­upp­gifter om dig som behandlas data­skydds­för­ordningen (GDPR), samt rätt till rättelse av felaktiga person­upp­gifter.

Personuppgiftslagen

Norrbottens Körsångar­för­bund samlar in person­upp­gifter bland annat för att kommu­nicera och upp­fylla våra åtaganden gentemot våra med­lemmar och an­vändare enligt in­gångna avtal och för att för­bättra kvali­teten på vår webb­plats, tjänster och produkter.

I denna person­upp­giftspolicy följer infor­mation om hur vi behandlar, lagrar och hante­rar dina person­upp­gifter.

2. Norrbottens Körsångar­förbund är person­uppgifts­ansvarig

Norrbottens Körsångar­förbund är person­upp­gifts­ansvarig för de person­upp­gifter som lämnas på vår webb­plats och hanterar dina person­upp­gifter i enlighet med data­skydds­för­ordningen (GDPR).

Som person­upp­gifts­ansvarig tar Norrbottens Kör­sångar­för­bund ansvar för alla person­upp­gifter som du lämnar till oss eller som vi får ta del av när du anmäler dig via vår webbplats.

Våra kontakt­uppgifter är följande:
Norrbottens Körsångarförbund
c/o Ove Bucht
Riksdalervägen 5
974 51 Luleå
Sverige
Mejladress: info@bdkor.se
Organisationsnummer: 89 70 01-8936
Ordförande och behörig företrädare:
Ove Bucht
3. Vilka person­uppgifter samlar vi in om dig?

Uppgifter vi kan samla in direkt från dig om­fattar för- och efter­namn, mejladress, telefon­nummer, och i före­kommande fall IP-adress.

4. För vilka ändamål behandlar vi dina person­uppgifter?

Dina person­uppgifter används av Norrbottens Kör­sångar­för­bund för att fullgöra våra åta­ganden mot dig och till­handa­hålla en hög service­grad. Norr­bottens Kör­sångar­för­bund sparar inte dina upp­gifter i någon kund­databas, men väl i elek­troniska doku­ment i till exempel Microsoft® Word, Excel, samt PDF-format.

Det innebär att vi kan, såvida du inte skrift­ligen mot­satt dig det, komma att använda dina person­upp­gifter för att kontakta dig om spörsmål som rör körsång via olika typer av infor­mations- och marknads­förings­kanaler. Du har givet­vis möjlig­het att när som helst skrift­ligen meddela oss att du mot­sätter dig behand­ling av dina person­upp­gifter för marknads­förings­ändamål. Se vidare under avsnitt 8.

5. Hur använder vi dina uppgifter?

För att uppfylla de ändamål för vilket upp­gifterna samlades in kan dina person­upp­gifter komma att registreras, innehas (lagras), användas och över­föras till godkända upp­drags­givare till oss enligt vad som anges nedan.

Vi lämnar aldrig ut kontakt­upp­gifter i annat fall än till upp­drags­givare för Norr­bottens Kör­sångar­för­bund. Dessa upp­drags­givare får dock inte sprida upp­gifterna vidare eller använda dem i något annat syfte. Norr­bottens Kör­sångar­för­bund ansvarar inte för utebliven mejl som beror på felaktigt angivna kontakt­upp­gifter eller andra tekniska problem hos mottagaren.


Dina uppgifter lagras i Sverige och behandlas av Norr­bottens Kör­sångar­för­bund. Undan­taget detta är upp­gifter som temporärt lagras hos vårt webb- och mejl­hotell Simply.com A/S i Danmark. Dina upp­gifter lagras dock bara så länge som krävs för att utföra våra tjänster eller så länge som det föreskrivs enligt lag.

6. Till vem överför vi dina uppgifter?

Vi kan komma att överföra dina person­upp­gifter till av förbundet godkända partners som behandlar person­upp­gifter för Norr­bottens Kör­sångar­för­bunds räk­ning, för de syften som beskrivs i den här person­upp­gifts­policyn och som däri­genom kan komma att ha till­fällig tillgång till person­upp­gifter. Detta sker alltid i enlighet med ett skrift­ligt avtal som säker­ställer att behand­lingen sker under samma former hos avtals­parten som hos Norr­bottens Kör­sångar­för­bund. Vi kräver vidare att de använder lämpliga säker­hets­åtgärder för att skydda dina person­upp­gifter.

För att kunna uppfylla våra åtaganden gent­emot dig kommer upp­gifterna att vidare­befordras till under­leveran­törer som anlitas av oss.

Utöver vad som anges ovan för­medlar/säljer/byter vi aldrig dina upp­gifter till tredje part för marknads­förings­ändamål utanför Norr­bottens Kör­sångar­för­bund.

7. Säkerhet

Vi har efter bästa förmåga och så långt möjligt vid­tagit tekniska och organisa­toriska åtgärder för att skydda dina upp­gifter mot till exempel förlust samt mot otillåten änd­ring, sprid­ning eller till­gång till upp­gifterna.

8. Information, register­utdrag med mera

Du har rätt att kontakta oss för att ta del av de per­son­upp­gifter som finns registre­rade om dig. Om du anser att en upp­gift om dig är felaktig, miss­visande eller irrelevant kan du vända dig till oss och skrift­ligen begära att upp­gifterna ska rättas eller raderas.

Du har också rätt att en (1) gång per kalen­der­år kost­nads­fritt begära ett register­utdrag över de person­upp­gifter vi har regist­rerat om dig. En sådan ansökan om register­utdrag görs skriftligen till Norr­bottens Kör­sångar­för­bund på mejl­adressen info@bdkor.se.

Som medlem hos Norrbottens Körsångar­för­bund har du har alltid rätt att mot­sätta dig att person­upp­gifterna används för marknads­förings­ändamål (till exempel utskick av nyhets­brev eller erbjudanden).

Om du önskar ytterligare infor­mation om vår be­hand­ling av person­upp­gifter så är du väl­kommen att kontakta oss via brev eller mejl.

9. Samtycke

Genom att frivilligt lämna person­upp­gifter på Norr­bottens Kör­sångar­för­bunds webb­plats eller via telefon så samtycker du till att Norr­bottens Kör­sångar­för­bund behandlar infor­mationen i enlighet med denna policy och tillämplig lagstiftning.

Du kan när som helst meddela oss att du önskar återkalla detta samtycke. I sådant fall kommer ingen ytter­ligare behandling av person­upp­gifter om dig att äga rum.

10. Ändring av policy

Denna policy kan komma att upp­dateras av oss, till exempel på grund av nya lagkrav. Du ser när policyn senast upp­daterades genom datumet för Senast upp­daterad högst upp, strax under rubriken på denna webbsida.

Vi uppmuntrar dig till att då och då läsa igenom denna person­upp­gifts­policy när du besöker Norr­bottens Kör­sångar­för­bunds webb­plats för att hålla dig infor­merad om hur vi behand­lar dina person­upp­gifter.

GDPR