Norrbottens Körsångarförbund

Att skriva motioner

2020-01-25

Du som är medlem i Norrbottens Körsångarförbund kan lämna motioner med dina egna eller körens förslag, samt om frågor som du vill att förbundet ska driva. Att skriva en motion är ett sätt för dig som är medlem att göra din röst hörd.


Senast den 31 mars varje år har Norr­bottens Körsångar­förbund sitt årsmöte. Det är då som medlemm­arna har en konkret möjlighet att påverka årets verk­samhet genom att skriva motioner, vilka behandlas av årsmötet, som är förbun­dets högsta beslutande organ.

Hur du skriver en motion

Det har hänt att det till förbunds­styrelsen inkommit motioner skrivna så att det varit näst intill omöjligt att förstå vad motio­nären egentligen vill, och det finns exempel på att motioner inte har tagits upp för att de saknat yrkanden eller på annat sätt inte varit korrekt formulerade.

Det är inte svårt att skriva en motion, men det finns några tumregler att hålla sig till för att göra motionen tydlig:

  • Motionen ska endast behandla ett ämne. Den som vill ta upp fler ämnen skriver sepa­rata motioner om varje sak, var för sig.
  • Skriv en tydlig rubrik som talar om vad motionen handlar om.
  • Inled med en bakgrund till frågan.
  • Brödtext – här förklarar du bakgrunden till ditt förslag, och argumen­terar för din sak. Som regel vinner du på att formulera dig kort och kärnfullt. Om det finns konkreta fall att hänvisa till, beskriv dessa.
  • Yrkande – motionen ska avslutas med ett konkret förslag, som årsmötet ska kunna säga ja eller nej till. Samman­fatta förslagen i en eller flera korta ”att-satser”.
  • Allra sist i motionen anger du ditt (eller era) namn, telefonnummer, eventuell mejladress samt kör­tillhörighet. Observera att en motion inte automatiskt får större tyngd bara för att den har många namn.
Motionär
Motionsstopp

För att en motion ska behandlas av årsmötet ska den vara inkommen i rätt tid. Motioner ska skrift­ligen vara styrelsen till­handa senast en (1) månad i förväg. I utlysandet av årsmötet anges när sista motions­dag är, och vart motionerna ska skickas. Motioner kan sändas in via såväl vanlig post som mejl.

Hit skickar du din motion:
Norrbottens Körsångarförbund
c/o Ove Bucht
Riksdalervägen 5
974 51 Luleå
Mejladress: info@bdkor.se
Behandling av motionerna

När motionen har inkommit behandlas den av förbunds­styrelsen. Styrelsen ska fatta beslut om hur den anser att årsmötet ska behandla motionen. Den ska också avge ett yttrande som ger argument för det förslag som lämnas. Styrelsen kan föreslå mötet att:

  • bifalla motionen, om man tycker att den är bra
  • avslå motionen om man inte tycker förslaget är bra, hållbart eller ens genomförbart
  • anse motionen besvarad om det som tas upp i motionen redan görs eller är under arbete
  • lämna motionen utan åtgärd om det som tas upp i motionen ligger utanför förbundets verksamhets­område eller utanför årsmötets befogenheter

I det fall motionen innehåller flera olika yrkanden, kan styrelsen lämna olika yttranden för varje yrkande. Man kan alltså välja att föreslå styrelsen att bifalla ett yrkande, avslå ett annat och lämna ett tredje utan åtgärd.

På årsmötet

Samtliga motioner, med styrelsens yttranden, ska finnas med i års­mötes­handlingarna.

På årsmötet ska alla inkomna motioner behandlas och beslutas om. I det fall flera motioner behandlar samma sak, kan årsmötet välja att behandla dessa i klump. Styrelsens förslag är alltid huvud­yrkande, därför lämnas ordet först till styrelsens repre­sentant. Därefter får motionären yttra sig, varpå ordet lämnas fritt, så att alla kan göra sin röst hörd. När argu­menten är genom­gångna fattar så årsmötet ett beslut.

Om motionären under debatten bestämmer sig för att dra tillbaka motionen ska mötes­ordförande ställa frågan om någon annan vill väcka motionen.

Osäker på alla begrepp som används vid årsmöten? Kolla då in och läs i vår...
Årsmötesparlör