Korta koristkurser
Säsong 2
Norrbottens Körsångarförbund

Historik Norrbottens Körsångarförbund

Nedanstående är ett utdrag ur den historik som presenterades i samband med bildandet av Norrbottens Körsångar­förbund (förkortat NKF) år 1999.
Författare är NKF:s förste ordförande, Folke Johansson.


Den svenska körsången och mans­körsången i synnerhet har sin upp­rinnelse under 1830-talet i student­sången som uppstod genom att sång­begåvade manliga studenter vid olika uni­ver­sitet sjöng nationella och andra sånger arran­gerad för mans­röster. Bland annat Lunds Univer­sitet fanns i täten för denna utveckling.

En av landets äldsta mans­körer som inte har någon anknyt­ning till något univer­sitet är Åsele Manskör i södra Lappland som började sin verk­samhet år 1871. Luleå Arbetare­förening hade redan 1876 en sångkör. Denna kör är en av de tidi­gaste som finns omnämnda inom Norr­bottens län. En i detta samman­hang intres­sant iakttagelse är att mans­körsången inom Norr­bottens län startade 1898 när Hortlax Manskör bör­jade sin verksamhet, som fort­farande pågår.

Manskörsången i Norrbottens län startade 1898 då Hortlax Manskör började sin verk­samhet, som fort­farande pågår.

Denna typ av körsång i mera organiserad form bör­jade sin verk­samhet ungefär sam­tidigt som Sven­ska Sångar­för­bundet och Norr­bottens Sångar­förbund bildades. Som exempel kan nämnas att enligt de hand­lingar som före­ligger började Gällivare–Malmbergets Manskör sin verk­samhet 1906, Gammelstad Manskör 1908, Bodens Sångar­förbund (Manskör) 1910, Luleå Allmänna Manskör samt Alviks Manskör 1911. Denna sist­nämnda kör gjorde ett uppe­håll i sin verk­samhet, från någon gång under 1920-talet och fram till 1946, när den åter­upptog verk­sam­heten som sedan pågått utan avbrott. Luleå Allmänna Manskör och Gammel­stad Manskör arbetar sedan många år tillbaka som en kör under namnet Luleå–Gammelstads Manskör.

Svenska Sångar­förbundet, en organisa­tion för mans­körer, som omfattar hela landet, bil­dades 1910. Dess regionala organisa­tion inom Norr­bottens län, Norr­bottens Sångar­förbund, bildades också 1910. Sveriges äldsta regionala sångar­förbund Norrlands Sångar­förbund som omfattade de fem nordligaste länen, startade sin verksamhet 1897. Denna verk­samhet upp­hörde 1997.

Nederluleå Manskör, med flera (Bilden lånad från Rutviks byaarkivförening)
Nederluleå Manskör, med flera
(årtal okänt)

Sveriges Körförbund, som startade sin verk­sam­het 1925, var mot­svarande organisa­tion för körer med blandade röster samt en del dam­körer. Dess mot­svarande organisa­tion inom Norr­bottens län för blan­dade körer var Norr­bottens Körförbund, som bildades 1988.

Eftersom den norr­bottniska kör­sången gan­ska sent fick en organi­serad struktur har jag inte möjlighet att med säkerhet bedöma när de olika körerna inom denna organisa­tion började sin verksamhet. Klart är dock att många körer inom Norr­bottens län redan verkat under många år innan begreppet Norr­bottens Kör­förbund blev en verk­lighet 1988.

Alviks blandade kör bildades 1977. Klart är att kören även framträtt ett antal år tidigare.

Svenska Sångar­förbundet och Sveriges Kör­förbund beslöt 1998 att bilda ett nytt riks­förbund, öppet för alla typer av körsång i Sverige. Under en över­gångstid använde detta nya förbund båda benäm­ningarna Sveriges Kör­förbund–Svenska Sångar­för­bundet. Riks­förbundets förbunds­möte i april 1999 beslutade om förbundets defini­tiva namn. Beslut: Riksförbundet Svensk Kör­sång.

Den 25 januari 1999 beslöt de båda norr­bottniska sångar- och kör­förbunden att följa riks­förbundet och bilda ett gemensamt kör­sångar­förbund i Norr­botten.

Låt oss nu tillsammans se framåt och arbeta för att kör­sången inom Norr­bottens län skall utvecklas till glädje för många.

Den viktigaste uppgiften som den svenska och norr­bottniska körsången har, är att sprida glädje till våra medmänniskor. Låt oss inte svika denna uppgift.

Fotnot: Sedan den 1 januari 2012 är Norr­bottens Körsångar­förbund en helt fri­stående orga­nisa­tion utan band till något centralt riksförbund.

Under året firar vi förresten 25-årsjubileum!