Norrbottens Körsångarförbund

Nyhetsarkiv

Nyheter 2020

Erik Westberg, Professor (Bild: LTU)2020-06-12

Erik Westberg tilldelas årets Interpretpris

Föreningen Svenska Tonsättare tilldelar Erik Westberg och hans vokal­ensemble årets Interpret­pris. Utöver äran ingår en pris­summa på 50 000 kronor.
Läs mer

2020-06-04

Mandakören sjöng in
sommaren tillsammans

Den pågående pandemin ligger som en sur filt över allt vad körövningar och sjungningar heter. Allt är inställt och ingen vet när alla sångarvänner i kören kommer att kunna träffas igen. Eller?

Det finns sätt att ”hålla ångan uppe” inom kören trots smitto­risker och påbud om social distansering!

Dryga tjugotalet korister ur Mandakören träffades till exempel för att sjunga ute i det fria på Hägnan, Gammelstad, före sommar­uppehållet. Syftet var att ge tillfälle till gemen­skap samtidigt som smitto­risken ändå mini­merades då man inte stod så tätt ihop.

En utmärkt idé och behjärtans­värt initiativ av kör­ledaren Göran Lindgren!
Läs om ljuva toner i gassande sol

2020-05-21

Nationaldagsfirande ställs in

Nationaldagen på Kulturens hus i Luleå inställtMed anledning av coronaviruset ställer Luleå kom­mun in sitt tradi­tionella national­dagsfirande i bland annat Luleå centrum. Förordningen om att fler än 50 per­soner inte får samlas gör det också omöjligt för Norrbottens Körsångar­förbund med flera att genom­föra sam­arrange­manget ”After Park”, som annars brukar hållas i Kulturens hus efteråt.

2020-05-16

Teorin:
Sjungande kan sprida smitta

Antal smittade i körenEn av sångarna gick till kören med symptom. Mindre än två veckor senare var 87 procent av deltagarna corona­sjuka. Repetitionen används nu som varnande exempel av amerikanska myndigheter.
Läs artikeln

2020-05-14

Årsmöte via telefon 2020

Onsdagen den 13 maj hölls förbundets års­möte, två månader försenat på grund av den pågående pandemin, via telefon­konferens. De viktigaste punkterna från mötet i korthet:

  • På grund av pandemin ligger förbundets verk­sam­het utåt på spar­låga, men vi följer utveck­lingen och de svenska myndig­heter­nas rikt­linjer nog­grant. Ambi­tionen är att så snart som möjligt genom­föra aktivi­teter riktade till för­bundets med­lems­körer på ett eller annat sätt – fysiskt eller via distans­möten.
  • Som tidigare meddelat kommer ingen kör att bli debiterad medlemsavgift för år 2020. Det är orim­ligt att körer ska betala medlems­avgifter då i princip alla akti­viteter ställts in på grund av pandemin.
  • De körer som tecknat medlemsförsäkring kommer inte heller att debiteras någon premie. Försäk­ringen gäller dock som vanligt under året.
  • Vi hälsar de nytillkomna styrelseledamöterna Inga-Lill Sjölund och Kjell Eriksson, förbunds­dirigenten Mirjana Petrova Johansson, samt de ekono­miska verk­samhets­granskarna Sivert Mässing, Ralf Lövgren och Per Sandlund (suppleant) varmt välkomna!
Inga-Lill SjölundKjell ErikssonMirjana Petrova Johansson
Sivert MässingPer Sandlund

Tack!

Rosbukett till Lars JonssonStyrelsen vill tacka er alla tålmodiga mötes­deltagare. Telefon­möten med många inblan­dade kräver viss disci­plin och är inte alltid så enkelt. Ett särskilt tack också till mötes­ordförande Lars Jonsson, Norr­fjärden, för att du ställde upp och höll i takt­pinnen på ditt säkra sätt. Tyvärr fick du inga riktiga blommor denna gång utan får nöja dig med denna rosbukett:

Norrbottens Körsångarförbund har ingalunda upp­hört att existera, utan står alltjämt redo att sjunga upp till­sammans med er, våra medlemmar!

2020-04-29

Årsmötet är på gång

Det försenade årsmötet kommer att hållas via telefon onsdag den 13 maj kl 19:00. Årsmöteshandlingar finns att ladda ned här:

Årsberättelse 2019
Förslag till justerade stadgar*
(* Det handlar enbart om mindre formaliaändringar som att till exempel begreppet ”revisor” lagenligt byts mot ”ekonomisk verk­samhets­grans­kare”. Se det gul­markerade i doku­mentet.
Begränsningar

Med hänvisning till de nuvarande omständig­heterna får varje medlems­kör denna gång represen­teras av högst en (1) person, oavsett antal kör­medlemmar. Detta för att alla körer ska ges möj­lighet till represen­tation vid årsmötet. Den samtals­tjänst vi nyttjar har nämligen ett övre tak för antal inkopp­lade deltagare (30 st), därav beslutet.

Tänk på detta!

Ni som har möjlighet: Samlas några stycken (alla friska, givetvis) och använd en telefon med hög­talar­funktion, så kan flera vara åhörare/deltagare utöver ombudet.

Ett gott råd till alla deltagare under mötet:
Då så många finns vid varsin telefon är det viktigt att man till mötes­ordförande anmäler med sitt namn att man vill begära ordet.

Det är inte helt enkelt med telefon­möten men med allas goda vilja och disci­plin kommer vi säkert att kunna genom­föra mötet galant!

Instruktioner för att ansluta

Anmälda ombud kommer att dagarna innan med­delas telefon­nummer samt instruk­tioner för hur man ansluter till telefon­mötet.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

2020-03-21

Skicka in kontaktrapporten!

Det är mycket viktigt att din kör skickar in all upp­daterad infor­mation om kören, såsom styrel­sens samman­sättning, kontakt­personer etc, efter körens års­möte! På så vis kan medlems­registret hållas aktuellt för att infor­mations­utskick, inbjud­ningar med mera ska hamna rätt. Viktigast av allt är att för­bundet till exempel inte kan ge kören några bidrag om aktuella upp­gifter saknas.

Fyll i uppgifterna för din kör på den här blan­kettens bägge sidor och posta eller bifoga den i ett mejl till kassören. Det går bra att fylla i blan­ketten direkt på datorn.
Kassörens kontaktuppgifter

Blanketten kontaktrapport
Kontaktrapport
Förbundets årsmöte 2020

Den 12 mars fattade NKF:s styrelse beslutet att i hart när sista stund ställa in det planerade års­mötet på Framnäs folk­högskola den 15 mars. Anledningen var knappast oväntat nyheter och rekom­menda­tioner från Rege­ringen och Folk­hälso­myndig­heten angående sprid­ningen av det pandemi­klassade corona­viruset Covid-19. Ett läge av Force majeure råder alltjämt och det är förstås inget vi rår på.

Vad händer nu?

Vi följer utvecklingen och de svenska myndig­heter­nas rikt­linjer noggrant. Läget förän­dras från dag till annan, men styrel­sens ambition är att så snart som möjligt genom­föra årsmötet på ett eller annat sätt – fysiskt eller via ett telefon­möte¹. Under tiden fort­sätter den nu sittande styrelsen, alltså den som valdes vid det förra årsmötet 2019-03-17, att verka normalt så långt det är möjligt.

Det betyder att styrelsen fortsätter att sam­man­träda för att till exempel hantera av körer sökta bidrag, medlems- och försäk­rings­frågor och så vidare. ”Business as usual” alltså.

En sak som däremot har förändrats är att Bo Selinder bett att få avgå som förbunds­dirigent. I hans ställe träder nu sittande förbunds­dirigent Göran Lindgren in som styrelse­ledamot.

Mirjana Petrova Johansson (Bild: Jennie Nilede) Desto trevligare nyheter
Vi vill också hälsa Mirjana Petrova Johansson varmt välkommen till NKF som ny förbunds­dirigent; hon flan­keras av Göran Lindgren och Monica Åslund.
Läs om Mirjana här

Ta hand om varandra!
Styrelsen den 22 mars 2020

2020-03-05

Musik och tal hanteras olika i hjärnanSå reagerar hjärnan på a cappella

Hjärnan hanterar tal och musik olika. Med hjälp av a cappella kan forskarna förklara varför.
Läs artiklar på:
SVT Nyheter
NPR – National Public Radio(på engelska)

2020-02-13

Arctic Light firar med jubileums­skiva och inleder samarbete med GöteborgsOperan

Läs artikeln

2020-01-08

Hög tid att börja motionera

Motionär

Ett förmodligen vanligt nyårs­löfte som absolut ska tas bokstavligt!

Var med och påverka vårt kör­sångar­förbund och det vi gör till­sammans för kör­sången, genom att skriva ner din idé i form av en motion till års­mötet.

En motion är inte något märk­värdigt eller svårt, utan ett skrivet förslag på ändringar, nya idéer eller någonting annat. Så gör din röst hörd! Kom ihåg att det är viktigt att styrelsen har din motion till­handa minst en (1) månad före årsmötet. Deadline är den 15 februari.

Motioner skickas via brev eller mejl till:

Adress Norrbottens Körsångarförbund
c/o Ove Bucht
Riksdalervägen 5
974 51 Luleå
Mejladress info@bdkor.se

Här kan du läsa mer om motionsskrivning samt olika begrepp som används vid årsmöten:
Att skriva motioner
Årsmötesparlör

Nyheter 2019

2019-12-31

Vi önskar alla körsångare
i Norrbotten ett riktigt

Gott Nytt År

2019-10-25

Policy för likabehandling i körer och sånggrupper

Kränkningar, trakasserier och diskri­mineringar förekommer inom alla sektorer och är ett samhälls­övergripande problem. I arbets­livet finns lagar och regel­verk som ska skydda individen mot kränkande sär­behandling, mobbing med mera men i förenings­livet saknas ofta uttalade policys som tydliggör hur med­lemmarna förväntas bemöta varandra, och vad som händer om någon bryter mot den gemen­samma upp­förande­koden.
Vem vänder jag mig till?Alla individer är olika och alla gruppe­ringar skapar sina egna kulturer och normer. Det kan därför vara svårt att inse att man själv eller den egna gruppen ibland agerar på ett sätt som kan upp­fattas exklu­derande eller direkt krän­kande. Den egna organisa­tionens behov av en upp­förande­kodex är därför inte alltid uppenbar.

Norr­bottens Kör­sångar­förbund vill verka för att jämlik­hets­perspek­tivet ska inte­greras i alla delar av den egna verk­samheten. I det arbetet är en gemen­sam policy en viktig utgångs­punkt.
Läs NKF:s likabehandlingspolicy

2019-10-08

Stor körkonsert med John Rutter

John RutterDen 20 oktober kommer den legendariske ton­sätt­aren och dirigenten John Rutter till Piteå. Han leder då drygt 200 kör­sångare och en orkester i Studio Acus­ticums stora sal.

Konserten, kallad Magnificat och som är en del av invig­ningen av Framnäs Kör­centrum, skrev Rutter ursprungligen år 1990 för en konsert i Carneigie Hall, New York.
Läs mer på Studio Acusticums webbplats
John Rutter (Wikipedia)

2019-09-20

Körsång för barn & ungdom

Poppis

PoppisI Piteå startar tis 24/9 Poppis, en barnkör som sjunger moderna hits och rör på sig mycket. De sjunger om kom­pisar, hobbyn, vänskap, kärlek och annat viktigt. Varje ter­min avslutas med en rolig konsert.
Läs mer

Luleå Teen Rock Choir

Luleå Teen Rock ChoirI Luleå startar tors 26/9 kören Luleå Teen Rock Choir för att under några rep öva inför konserten som vokal­gruppen Face Vocal Band har den 17/11 på Kulturens Hus i Luleå. Face kommer från Colorado i USA och har dels en karriär som a cappella­artister men också som peda­goger på Face Academy of Music – en musik­skola där hundra­tals sångare sjunger i kör för olika åldrar. Du som vill vara med i projekt­kören och upp­träda på scenen till­sammans med Face ska vara från 14 år och uppåt.
Läs mer
Face Vocal Band

Världens kör i Luleå2019-09-20

Världens kör i Luleå

Den 2 sept startade höst­terminen för Världens kör ledd av Monica Åslund. En kör för alla – såväl ”gammel­svenskar” och de som in­vand­rat. Alla är väl­komna till Kultur­centrum Ebeneser i Luleå måndagar kl 18:30–20:30. Ingen vana behövs!
Läs mer på körens facebooksida

Bo Selinder. Foto: Erik Holmstedt2019-09-17

Bo Selinder mitt i musiken

Tidningen Kyrknyckeln som ges ut av Svenska kyrkan i Luleå har tecknat ett intervjuporträtt av Bo Selinder, musikalisk virtuos som bland annat är en känd kör­ledare. I höst kommer han däremot att satsa hel­hjärtat på sitt musicerande.
Läs mer

Kulturnatten i Luleå 2019-09-072019-09-05

Kulturnatten i Luleå

Nu är programmet för Kulturnatten i Luleå den 7 sept spikat och klart.
Program

2019-08-03

Syng Norden Sammen

Inbjudan till gemensam nordisk körkonsert på livestream via Internet från Århus, Danmark
Alla körer och körsångare i Norrbotten är varmt välkomna lör 7 sept kl 19:30 till Vetenskapens hus i Luleå för att delta i vad som troligen blir Nordens största gemen­samma sång­event någonsin!
Läs mer

Programblad

2019-07-15

Manskören Snapsakademien

LTUs studentkör Snapsakademien, bildad år 1995, släppte härom månaden EPn Norrlands Akvavit – ett verk som säkerligen förhöjer vilken högtid som helst! Till exempel den förestående kräftpremiären.

Snapsakademiens webbplats

Kulturnatten i Luleå 2019-09-072019-07-15

Kulturnatten i Luleå

Funderar ni på att uppträda under Kulturnatten i Luleå den 7 sept? Anmäl er då så fort som möjligt! Även öppna repeti­tioner med mera är välkomna! I år är scen­tiden begränsad på Kulturens hus Restaurang­scen, vilket kan innebära att alla inte får plats.
Anmälan via Skådebanan

2019-06-10

Bayrarna kommer

Korister ur CantiamoBodenkören Chorisma gästas i dagarna av kören Cantiamo från Übersee i tyska Bayern. År 2016 reste bodensarna iväg på ett musikaliskt utbyte, och nu är det de bayerska vännernas tur att komma till Norrbotten.

På kvällen lördagen den 15 juni kl 22:00 ger de två körerna tillsammans en midnattssolskonsert i Överluleå kyrka, Boden. Fri entré, missa inte detta fina tillfälle!
Läs mer

2019-05-29

Region Norrbotten drar in föreningsbidrag


Beslutet att Region Norr­botten säger upp samtliga fler­åriga avtal om före­nings­bidrag togs i den regionala ut­vecklings­nämnden 2019-05-28. Detta betyder att bland andra Norrbottens Körsångar­förbund och Sveriges kör­förbund tvingas söka bidrag varje år, istället som tidigare vart tredje.

Omöjliggör långsiktig planering

I praktiken är detta ett järnspett genom fram­hjulet på förbundets planerings­cykel och de tids­horison­ter vi länge arbetat med. Att genom­föra fleråriga körprojekt av samma kali­ber som till exempel Euforiskt och I själ och hjärta med vår gemen­samma kör Northern Lights blir ute­slutet, då dessa projekt omsätter hundra­tusentals kronor.Pengar

Förbundet måste ha garantier för att bidrags­pengar kommer in även under till exempel ett tvåårigt projekts andra år. Det är inte möjligt att kalkylera med risken att vi blir utan, för det kan bli det sista vi gör innan morendo.


Den närmaste tiden

Styrelsen har fattat ett enigt beslut om att vara helt öppna i denna oerhört viktiga fråga. För­bundet har sitt styrdokument i form av verksamhetsplanen. Däri ligger vår gemen­samma målbild. Vi har våra vid förra årsmötet reviderade stadgar, som förbundet följer. Dessa stipu­lerar till exempel arvode till styrelse­med­lemmar, men då inget nominellt belopp finns angivet har vi med omedelbar verkan sänkt beloppet till noll kr.

Vi har börjat revidera vår budget och redan skurit ned eller helt bort vissa saker i syfte att förekomma ett scenario där förbundet börjar blöda pengar.

Region Norrbottens uppgift ska otvetydigt i första hand vara att få vården att fungera. Dock, givet körsångens likaledes otvetydiga hälsoeffekter är det anmärkningsvärt att det nya politiska styret i NLL inte ser sambandet utan gör den bisarra upp­ställ­ningen kultur mot sjukvård.

2019-05-06 / 2019-05-24

Nytt norrbottniskt körverk för kvinnokör

Försommarnatten – en ballad från Norrbotten heter ett alldeles nytt körverk med text av den från radions P4 Norrbotten välkända rösten Lena Callne, Unbyn, samt tonsättaren Krister Hansén, Piteå. Den 25 maj blir det urupp­förande för körverket med Gästrike-Hälsinge studentkör vid Uppsala universitet.

Läs mer:
Norrbottens-Kurirens webbplats
Sveriges Radios webbplats

2019-04-26

Kulturskymning i Norrbotten


Ideella föreningar och distrikts­orga­nisa­tioner, bl a Norr­bottens Kör­sångar­förbund, riskerar att bli utan pengar nästa år då den styrande alli­ansen i Region Norr­botten hotar med att spara in på kulturen.

Ett 60-tal kultur- och fritids­orga­nisa­tioner, samt sociala verk­samheter för pensio­närer och utsatta kvinnor och barn, får idag verk­samhets­stöd av NLL. Allt ses nu över av den nya region­ledningen och hälften kan få fler­åriga avtal rivna och omprövade.Anders Öberg, oppositionsråd för Socialdemokraterna

Oppositionsrådet Anders Öberg (s) tycker att det är fel att före­ningar med skrivna avtal om under 300 000 kr i stöd står utan bidrag efter årsskiftet.


– Backar vi tillbaka till valrörelsen så pratades det om att spara 100 miljoner på kulturen, trafiken och regional utveck­ling. Tar man 30% från kulturen så är det i stort sett allt förenings­liv som för­svinner, säger han.

Förbundsstyrelsen följer förstås utveck­lingen mycket noggrant.

– Det försvårar budget­arbetet och vår verk­sam­hets­utveckling avsevärt, oavsett hur duk­tiga vi är i vårt arbete och framför­hållning. Det ställer alla våra planer på sin spets, säger Danielle M Åström, skattmästare för NKF.


Läs även Eva Åströms kommentar i Norrbottens-Kuriren 2019-04-25:
Ett kulturpolitiskt misstag

2019-04-04

Carmina BuranaCarl Orffs Carmina Burana

Upplev en magnifik föreställning av ett av musik­histo­riens mest häftiga verk om liv och kärlek lördag 13 april kl 19:00, Studio Acusticum, Piteå. Stor kör, solister, slag­verkare, pia­nister samt en premiär för Acusticums nya laser­projektor!

Ordinarie pris 195 kr. OBS rabatterat pris till kör­medlemmar 150 kr. Ring 0911-93006 för att boka din biljett. Uppge rabattkod: MEDLEM
Mer info på Studio Acusticums webbplats

2019-03-30

Inbjudan till gratis konsert med S:t Jacobs kammarkör

S:t Jacobs kammarkör (Bilden lånad från körens webbplats www.sjkk.se)

S:t Jacobs kammarkör, en av Europas främsta körer, gästar Piteå och Luleå på en miniturné 27–28 april. De kommer att ha en konsert lördag 27 april kl 16:00, Studio Acusticum, Piteå, med orga­nisten Mattias Wager och Erik Westberg som gäst­dirigent. På prog­rammet, som kallas ”Himmelsk och jordisk kärlek”, står bland annat ett urupp­förande för kör och orgel av Jan Sandström.

Fritt inträde för alla konsertbesökare – ta med en vän! Erik Westberg bjuder på snittar och bubbel i foajén innan konserten i samband med en kort introduktion. Det kommer att bli en kanonkonsert!
Mer info på Studio Acusticums webbplats