Norrbottens Körsångarförbund

Nyhetsarkiv

Nyheter 2020

2020-05-21

Nationaldagsfirande ställs in

Nationaldagen på Kulturens hus i Luleå inställtMed anledning av coronaviruset ställer Luleå kom­mun in sitt tradi­tionella national­dagsfirande i bland annat Luleå centrum. Förordningen om att fler än 50 per­soner inte får samlas gör det också omöjligt för Norrbottens Körsångar­förbund med flera att genom­föra sam­arrange­manget ”After Park”, som annars brukar hållas i Kulturens hus efteråt.

2020-04-29

Årsmöte via telefon 2020

Årsmötet är på gång

Det försenade årsmötet kommer att hållas via telefon onsdag den 13 maj kl 19:00. Årsmöteshandlingar finns att ladda ned här:

Årsberättelse 2019
Förslag till justerade stadgar*
(* Det handlar enbart om mindre formaliaändringar som att till exempel begreppet ”revisor” lagenligt byts mot ”ekonomisk verk­samhets­grans­kare”. Se det gul­markerade i doku­mentet.
Begränsningar

Med hänvisning till de nuvarande omständig­heterna får varje medlems­kör denna gång represen­teras av högst en (1) person, oavsett antal kör­medlemmar. Detta för att alla körer ska ges möj­lighet till represen­tation vid årsmötet. Den samtals­tjänst vi nyttjar har nämligen ett övre tak för antal inkopp­lade deltagare (30 st), därav beslutet.

Tänk på detta!

Ni som har möjlighet: Samlas några stycken (alla friska, givetvis) och använd en telefon med hög­talar­funktion, så kan flera vara åhörare/deltagare utöver ombudet.

Ett gott råd till alla deltagare under mötet:
Då så många finns vid varsin telefon är det viktigt att man till mötes­ordförande anmäler med sitt namn att man vill begära ordet.

Det är inte helt enkelt med telefon­möten men med allas goda vilja och disci­plin kommer vi säkert att kunna genom­föra mötet galant!

Instruktioner för att ansluta

Anmälda ombud kommer att dagarna innan med­delas telefon­nummer samt instruk­tioner för hur man ansluter till telefon­mötet.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

2020-03-21

Skicka in kontaktrapporten!

Det är mycket viktigt att din kör skickar in all upp­daterad infor­mation om kören, såsom styrel­sens samman­sättning, kontakt­personer etc, efter körens års­möte! På så vis kan medlems­registret hållas aktuellt för att infor­mations­utskick, inbjud­ningar med mera ska hamna rätt. Viktigast av allt är att för­bundet till exempel inte kan ge kören några bidrag om aktuella upp­gifter saknas.

Fyll i uppgifterna för din kör på den här blan­kettens bägge sidor och posta eller bifoga den i ett mejl till kassören. Det går bra att fylla i blan­ketten direkt på datorn.
Kassörens kontaktuppgifter

Blanketten kontaktrapport
Kontaktrapport
Förbundets årsmöte 2020

Den 12 mars fattade NKF:s styrelse beslutet att i hart när sista stund ställa in det planerade års­mötet på Framnäs folk­högskola den 15 mars. Anledningen var knappast oväntat nyheter och rekom­menda­tioner från Rege­ringen och Folk­hälso­myndig­heten angående sprid­ningen av det pandemi­klassade corona­viruset Covid-19. Ett läge av Force majeure råder alltjämt och det är förstås inget vi rår på.

Vad händer nu?

Vi följer utvecklingen och de svenska myndig­heter­nas rikt­linjer noggrant. Läget förän­dras från dag till annan, men styrel­sens ambition är att så snart som möjligt genom­föra årsmötet på ett eller annat sätt – fysiskt eller via ett telefon­möte¹. Under tiden fort­sätter den nu sittande styrelsen, alltså den som valdes vid det förra årsmötet 2019-03-17, att verka normalt så långt det är möjligt.

Det betyder att styrelsen fortsätter att sam­man­träda för att till exempel hantera av körer sökta bidrag, medlems- och försäk­rings­frågor och så vidare. ”Business as usual” alltså.

En sak som däremot har förändrats är att Bo Selinder bett att få avgå som förbunds­dirigent. I hans ställe träder nu sittande förbunds­dirigent Göran Lindgren in som styrelse­ledamot.

Mirjana Petrova Johansson (Bild: Jennie Nilede) Desto trevligare nyheter
Vi vill också hälsa Mirjana Petrova Johansson varmt välkommen till NKF som ny förbunds­dirigent; hon flan­keras av Göran Lindgren och Monica Åslund.
Läs om Mirjana här

Ta hand om varandra!
Styrelsen den 22 mars 2020

2020-03-05

Musik och tal hanteras olika i hjärnanSå reagerar hjärnan på a cappella

Hjärnan hanterar tal och musik olika. Med hjälp av a cappella kan forskarna förklara varför.
Läs artiklar på:
SVT Nyheter
NPR – National Public Radio(på engelska)

2020-02-13

Arctic Light firar med jubileums­skiva och inleder samarbete med GöteborgsOperan

Läs artikeln

2020-01-08

Hög tid att börja motionera

Motionär

Ett förmodligen vanligt nyårs­löfte som absolut ska tas bokstavligt!

Var med och påverka vårt kör­sångar­förbund och det vi gör till­sammans för kör­sången, genom att skriva ner din idé i form av en motion till års­mötet.

En motion är inte något märk­värdigt eller svårt, utan ett skrivet förslag på ändringar, nya idéer eller någonting annat. Så gör din röst hörd! Kom ihåg att det är viktigt att styrelsen har din motion till­handa minst en (1) månad före årsmötet. Deadline är den 15 februari.

Motioner skickas via brev eller mejl till:

Adress Norrbottens Körsångarförbund
c/o Ove Bucht
Riksdalervägen 5
974 51 Luleå
Mejladress info@bdkor.se

Här kan du läsa mer om motionsskrivning samt olika begrepp som används vid årsmöten:
Att skriva motioner
Årsmötesparlör

Nyheter 2019

2019-12-31

Vi önskar alla körsångare
i Norrbotten ett riktigt

Gott Nytt År

2019-10-25

Policy för likabehandling i körer och sånggrupper

Kränkningar, trakasserier och diskri­mineringar förekommer inom alla sektorer och är ett samhälls­övergripande problem. I arbets­livet finns lagar och regel­verk som ska skydda individen mot kränkande sär­behandling, mobbing med mera men i förenings­livet saknas ofta uttalade policys som tydliggör hur med­lemmarna förväntas bemöta varandra, och vad som händer om någon bryter mot den gemen­samma upp­förande­koden.
Vem vänder jag mig till?Alla individer är olika och alla gruppe­ringar skapar sina egna kulturer och normer. Det kan därför vara svårt att inse att man själv eller den egna gruppen ibland agerar på ett sätt som kan upp­fattas exklu­derande eller direkt krän­kande. Den egna organisa­tionens behov av en upp­förande­kodex är därför inte alltid uppenbar.

Norr­bottens Kör­sångar­förbund vill verka för att jämlik­hets­perspek­tivet ska inte­greras i alla delar av den egna verk­samheten. I det arbetet är en gemen­sam policy en viktig utgångs­punkt.
Läs NKF:s likabehandlingspolicy

2019-10-08

Stor körkonsert med John Rutter

John RutterDen 20 oktober kommer den legendariske ton­sätt­aren och dirigenten John Rutter till Piteå. Han leder då drygt 200 kör­sångare och en orkester i Studio Acus­ticums stora sal.

Konserten, kallad Magnificat och som är en del av invig­ningen av Framnäs Kör­centrum, skrev Rutter ursprungligen år 1990 för en konsert i Carneigie Hall, New York.
Läs mer på Studio Acusticums webbplats
John Rutter (Wikipedia)

2019-09-20

Körsång för barn & ungdom

Poppis

PoppisI Piteå startar tis 24/9 Poppis, en barnkör som sjunger moderna hits och rör på sig mycket. De sjunger om kom­pisar, hobbyn, vänskap, kärlek och annat viktigt. Varje ter­min avslutas med en rolig konsert.
Läs mer

Luleå Teen Rock Choir

Luleå Teen Rock ChoirI Luleå startar tors 26/9 kören Luleå Teen Rock Choir för att under några rep öva inför konserten som vokal­gruppen Face Vocal Band har den 17/11 på Kulturens Hus i Luleå. Face kommer från Colorado i USA och har dels en karriär som a cappella­artister men också som peda­goger på Face Academy of Music – en musik­skola där hundra­tals sångare sjunger i kör för olika åldrar. Du som vill vara med i projekt­kören och upp­träda på scenen till­sammans med Face ska vara från 14 år och uppåt.
Läs mer
Face Vocal Band

Världens kör i Luleå2019-09-20

Världens kör i Luleå

Den 2 sept startade höst­terminen för Världens kör ledd av Monica Åslund. En kör för alla – såväl ”gammel­svenskar” och de som in­vand­rat. Alla är väl­komna till Kultur­centrum Ebeneser i Luleå måndagar kl 18:30–20:30. Ingen vana behövs!
Läs mer på körens facebooksida

Bo Selinder. Foto: Erik Holmstedt2019-09-17

Bo Selinder mitt i musiken

Tidningen Kyrknyckeln som ges ut av Svenska kyrkan i Luleå har tecknat ett intervjuporträtt av Bo Selinder, musikalisk virtuos som bland annat är en känd kör­ledare. I höst kommer han däremot att satsa hel­hjärtat på sitt musicerande.
Läs mer

Kulturnatten i Luleå 2019-09-072019-09-05

Kulturnatten i Luleå

Nu är programmet för Kulturnatten i Luleå den 7 sept spikat och klart.
Program

2019-08-03

Syng Norden Sammen

Inbjudan till gemensam nordisk körkonsert på livestream via Internet från Århus, Danmark
Alla körer och körsångare i Norrbotten är varmt välkomna lör 7 sept kl 19:30 till Vetenskapens hus i Luleå för att delta i vad som troligen blir Nordens största gemen­samma sång­event någonsin!
Läs mer

Programblad

2019-07-15

Manskören Snapsakademien

LTUs studentkör Snapsakademien, bildad år 1995, släppte härom månaden EPn Norrlands Akvavit – ett verk som säkerligen förhöjer vilken högtid som helst! Till exempel den förestående kräftpremiären.

Snapsakademiens webbplats

Kulturnatten i Luleå 2019-09-072019-07-15

Kulturnatten i Luleå

Funderar ni på att uppträda under Kulturnatten i Luleå den 7 sept? Anmäl er då så fort som möjligt! Även öppna repeti­tioner med mera är välkomna! I år är scen­tiden begränsad på Kulturens hus Restaurang­scen, vilket kan innebära att alla inte får plats.
Anmälan via Skådebanan

2019-06-10

Bayrarna kommer

Korister ur CantiamoBodenkören Chorisma gästas i dagarna av kören Cantiamo från Übersee i tyska Bayern. År 2016 reste bodensarna iväg på ett musikaliskt utbyte, och nu är det de bayerska vännernas tur att komma till Norrbotten.

På kvällen lördagen den 15 juni kl 22:00 ger de två körerna tillsammans en midnattssolskonsert i Överluleå kyrka, Boden. Fri entré, missa inte detta fina tillfälle!
Läs mer

2019-05-29

Region Norrbotten drar in föreningsbidrag


Beslutet att Region Norr­botten säger upp samtliga fler­åriga avtal om före­nings­bidrag togs i den regionala ut­vecklings­nämnden 2019-05-28. Detta betyder att bland andra Norrbottens Körsångar­förbund och Sveriges kör­förbund tvingas söka bidrag varje år, istället som tidigare vart tredje.

Omöjliggör långsiktig planering

I praktiken är detta ett järnspett genom fram­hjulet på förbundets planerings­cykel och de tids­horison­ter vi länge arbetat med. Att genom­föra fleråriga körprojekt av samma kali­ber som till exempel Euforiskt och I själ och hjärta med vår gemen­samma kör Northern Lights blir ute­slutet, då dessa projekt omsätter hundra­tusentals kronor.Pengar

Förbundet måste ha garantier för att bidrags­pengar kommer in även under till exempel ett tvåårigt projekts andra år. Det är inte möjligt att kalkylera med risken att vi blir utan, för det kan bli det sista vi gör innan morendo.


Den närmaste tiden

Styrelsen har fattat ett enigt beslut om att vara helt öppna i denna oerhört viktiga fråga. För­bundet har sitt styrdokument i form av verksamhetsplanen. Däri ligger vår gemen­samma målbild. Vi har våra vid förra årsmötet reviderade stadgar, som förbundet följer. Dessa stipu­lerar till exempel arvode till styrelse­med­lemmar, men då inget nominellt belopp finns angivet har vi med omedelbar verkan sänkt beloppet till noll kr.

Vi har börjat revidera vår budget och redan skurit ned eller helt bort vissa saker i syfte att förekomma ett scenario där förbundet börjar blöda pengar.

Region Norrbottens uppgift ska otvetydigt i första hand vara att få vården att fungera. Dock, givet körsångens likaledes otvetydiga hälsoeffekter är det anmärkningsvärt att det nya politiska styret i NLL inte ser sambandet utan gör den bisarra upp­ställ­ningen kultur mot sjukvård.

2019-05-06 / 2019-05-24

Nytt norrbottniskt körverk för kvinnokör

Försommarnatten – en ballad från Norrbotten heter ett alldeles nytt körverk med text av den från radions P4 Norrbotten välkända rösten Lena Callne, Unbyn, samt tonsättaren Krister Hansén, Piteå. Den 25 maj blir det urupp­förande för körverket med Gästrike-Hälsinge studentkör vid Uppsala universitet.

Läs mer:
Norrbottens-Kurirens webbplats
Sveriges Radios webbplats

2019-04-26

Kulturskymning i Norrbotten


Ideella föreningar och distrikts­orga­nisa­tioner, bl a Norr­bottens Kör­sångar­förbund, riskerar att bli utan pengar nästa år då den styrande alli­ansen i Region Norr­botten hotar med att spara in på kulturen.

Ett 60-tal kultur- och fritids­orga­nisa­tioner, samt sociala verk­samheter för pensio­närer och utsatta kvinnor och barn, får idag verk­samhets­stöd av NLL. Allt ses nu över av den nya region­ledningen och hälften kan få fler­åriga avtal rivna och omprövade.Anders Öberg, oppositionsråd för Socialdemokraterna

Oppositionsrådet Anders Öberg (s) tycker att det är fel att före­ningar med skrivna avtal om under 300 000 kr i stöd står utan bidrag efter årsskiftet.


– Backar vi tillbaka till valrörelsen så pratades det om att spara 100 miljoner på kulturen, trafiken och regional utveck­ling. Tar man 30% från kulturen så är det i stort sett allt förenings­liv som för­svinner, säger han.

Förbundsstyrelsen följer förstås utveck­lingen mycket noggrant.

– Det försvårar budget­arbetet och vår verk­sam­hets­utveckling avsevärt, oavsett hur duk­tiga vi är i vårt arbete och framför­hållning. Det ställer alla våra planer på sin spets, säger Danielle M Åström, skattmästare för NKF.


Läs även Eva Åströms kommentar i Norrbottens-Kuriren 2019-04-25:
Ett kulturpolitiskt misstag

2019-04-04

Carmina BuranaCarl Orffs Carmina Burana

Upplev en magnifik föreställning av ett av musik­histo­riens mest häftiga verk om liv och kärlek lördag 13 april kl 19:00, Studio Acusticum, Piteå. Stor kör, solister, slag­verkare, pia­nister samt en premiär för Acusticums nya laser­projektor!

Ordinarie pris 195 kr. OBS rabatterat pris till kör­medlemmar 150 kr. Ring 0911-93006 för att boka din biljett. Uppge rabattkod: MEDLEM
Mer info på Studio Acusticums webbplats

2019-03-30

Inbjudan till gratis konsert med S:t Jacobs kammarkör

S:t Jacobs kammarkör (Bilden lånad från körens webbplats www.sjkk.se)

S:t Jacobs kammarkör, en av Europas främsta körer, gästar Piteå och Luleå på en miniturné 27–28 april. De kommer att ha en konsert lördag 27 april kl 16:00, Studio Acusticum, Piteå, med orga­nisten Mattias Wager och Erik Westberg som gäst­dirigent. På prog­rammet, som kallas ”Himmelsk och jordisk kärlek”, står bland annat ett urupp­förande för kör och orgel av Jan Sandström.

Fritt inträde för alla konsertbesökare – ta med en vän! Erik Westberg bjuder på snittar och bubbel i foajén innan konserten i samband med en kort introduktion. Det kommer att bli en kanonkonsert!
Mer info på Studio Acusticums webbplats

Medlemsmöte med Årsmöte2019-03-17

Medlemsmöte med Årsmöte

Söndagen den 17 mars hölls medlemsmöte samt årsmöte på Framnäs folkhögskola. Förbundets planer och budget presenterades, liksom våra två nya styrelse­medlemmar Kurt Nilsson och Birgitta Strand. Varmt välkomna!

Kurt Nilsson Birgitta Strand   Lennart Limber
Kurt Nilsson Birgitta Strand Lennart Limber

Avgående styrelseledamot Lennart Limber avtack­ades för sina eminenta insatser, bland annat i form av många mycket goda idéer. Tack Lennart!

Vidare antog årsmötet enhälligt justerade stadgar, där vissa begrepp och språkbruk förändrats.

2019-03-14

Världens kör startar i Luleå

Sent i höstas tvingades Luleå Internationella Kör att lägga ned sin verksamhet. Ledaren tillika en av NKF:s dirigenter Monica Åslund var allt annat än glad.

Under april månad startar dock ”Världens kör i Luleå” tack vare integrationspengar från Luleå kommun.
Läs mer på Norrbottens-Kurirens webbplats

Luleå Internationella Kör
Luleå Internationella Kör ”återuppstår”

Grubblande kvinna2019-03-04

Gräv inte ner dig i dina misstag

Alla begår vi misstag nu och då – det är bara mänsk­ligt. Nya, svåra situa­tioner och utma­ningar kan också det få oss ur balans och skapa ångest eller rentav depression.

Plötsligt känns kanske inte ens kör­övning­arna speciellt efter­längtade på grund av ditt grubb­lande. Då behöver du några tips för att få dig på rätt spår igen!
Läs mer

Uppfyllda nyårslöften för året 20182019-01-03

Få ny energi under året – börja sjunga i kör

Känns det som att du hann med lika lite under fjol­året som den stackars tak­skottaren på bilden? Fagra nyårs­löften som bara föll pladask allt eftersom.

Du är inte ensam, men det finns ett effek­tivt vitamin­piller: Körsång!


Läs mer

Nyheter 2018

Gott Nytt 2019 önskar Norrbottens Körsångarförbund

2018-12-31

Åren 2017 och 2018 var hektiska, i synner­het för alla dem som med­ver­kade i pro­jektet I själ och hjärta med vår gemen­samma kör Northern Light.
Ove Bucht

NKF:s ordförande Ove Bucht samman­fattar det gångna året och lägger ut kursen för 2019.


Läs vad Ove skriver i sitt brev

2018-12-14

Julgåtan

2018-12-10

Luciakonsert Arctic Voices & Norrbottens Lucia med Blåsningen och Stadsöskolans kör
Julton i Luleå Domkyrka

2018-11-22

Julton Luleå Domkyrka 2:a advent

En åtskilliga decennier lång tradition är evene­manget Julton i Luleå Domkyrka. Som vanligt med­verkar Hemvärnets Musikkår, dessutom körerna LAVA, Lyran, Åkerbäret, Snaps­akademien, Embla och givetvis Luleå-Gammelstads Manskör.

9 december kl 16:00 med kvälls­före­ställ­ning kl 18:00 – Insläpp tidigast 30 minuter innan före­ställnings början. Välkommen!

2018-11-17

Luleå Internationella Kör läggs ned

Luleå Internationella KörKören tvingas lägga ned på grund av ekonomiska skäl enligt tidningen Norrbottens-Kuriren. Det sista pub­lika fram­trädandet sker den 10 december under Mänskliga rättighets­dagen på Kultur­centrum Ebeneser i Luleå.
Läs mer i N-Ks webbtidning
Läs artikeln som PDF-dokument

Julton i Överluleå kyrka

2018-11-14

Julton Boden 1:a advent

Evenemanget Julton i Överluleå kyrka har blivit en mycket uppskattad tradition i Boden. I år medverkar Bodens Spelmän och körerna Chorisma, Thaleia och SPRF-kören.


2 december kl 16:00Välkommen!

Jultomten

2018-11-12

Snart kikar tomten fram

Länets körer övar nu för fullt inför årets jul­konserter. Passa på att göra (gratis!) reklam för din körs fram­trädanden i evenemangs­kalendern!
Tipsa om julkonserter

Och tiden går - Med Lyran i 70 år

2018-10-01

Sångkören Lyran 70-årsjubilerar

Kören firar sitt 70-årsjubileum genom att ge en maffig konsert i Luleå den 20 oktober kl 18:00 tillsammans med Chorus Elina, Mandakören och Alviks blandade kör.
Läs mer

2018-09-16

Svenska mynt och sedlarMedlems­avgiften som ger plus i körkassan

Har du tänkt på att med­lems­avgiften är pengar som kören med råge kan ”få tillbaka” redan under det första året genom att nyttja en eller flera av NKF:s medlems­förmåner?
Läs mer

2018-08-05

La chorale de St BarthélemyLångväga körbesök i Piteå den 17–21/8

I år är det 40 år sedan vänorts­avtalet mellan norr­bottniska Piteå och Saint-Barthélemy skrevs. Kören La chorale de St Barthélemy, St Barth-körens, besök i Piteå den 17–21 augusti samman­faller med detta jubileum. Det blir flera fram­trä­dan­den till­sammans med lokala körer i Piteå.
Läs mer

2018-07-30

Bild från konserten I själ och hjärtaMinnen från
”I själ och hjärta”

Såhär under sommaren har en ju tid att till exempel ligga i häng­mattan och minnas tillbaka på den gångna vinterns alla kör­projekt och konserter. Vi är nog en och annan som med värme minns de tre konser­terna ”I själ och hjärta”, själva crescendot på NKF:s projekt Northern Light sjunger om Kärlek.
Kolla in fotoalbumet

Erik Westberg2018-07-06

Norrbottnisk dirigent för Sveriges Ungdomskör

I höst tillträder Erik Westberg, professor i körsång vid Musikhögskolan i Piteå, som dirigent för Sveriges Ungdomskör vilken startade år 2011 och består av unga, ambitiösa körsångare från hela Sverige.
Läs mer

2018-06-11

Rabatt för medlemmar

Festspelen i PiteåI över tre decennier har Festspelen i Piteå lockat en publik från hela Sverige och långt utanför rikets gränser med ett högkvali­tativt och origi­nellt musi­kaliskt utbud. I år hålls musikfesten mellan den 16–20 juni.

Som medlem i Norrbottens Körförbund har du möjlighet att köpa biljetter till två av konserterna: Förklädd Gud och En himmelsk konsert till ett rabatterat pris.
Läs mer

Avsvimmad sopran2018-05-20

Körskolan

Precis börjat med körsång? Härligt! Missa då inte vår guide Körskolan som med avstamp i trafik­kunskaper på ett lättsamt sätt tipsar om saker som är bra att kunna.
Läs mer


Visa mer...