Korta koristkurser
Norrbottens Körsångarförbund

Nyhetsarkiv

Nyheter 2021

2021-04-04

Påskens sånger och psalmer

Se och lyssna till Trio Majore, en träblås­kvartett (!) som framför påskens sånger och psalmer tillsammans med vår för­bundsdirigent Göran Lindgren samt Jonas Wassermann.

Konserten sänds via Nederluleå för­samlings webb­plats måndag 5 april kl 18:00.

Påskens sånger och psalmer
– direktsänt digitalt

2021-02-07

A cappella-grupp återskapar iPhones ringsignaler

Har du en iPhone smarttelefon? Då känner du nog igen ring­signaler och ljud­effekter som den syd­koreanska a cappella-gruppen MayTree har laddat upp i ett klipp på sin Youtube-kanal.

2021-02-01

Medlemsförsäkringen pausas

Då i princip alla aktiviteter ställdes in på grund av corona­viruset debi­terades ingen premie för de körer som tecknat försäkring för år 2020. Efter förhand­lingar med försäk­rings­givaren Folksam har styrelsen beslutat att inte heller debi­tera något för år 2021, men att medlems­försäk­ringen pausas och upphör att gälla den 1 april. Fram tills dess gäller försäk­ringen som tidigare.
Någon nyteck­ning kommer inte att vara möjlig tills annat meddelas.

Årsmöte 2021

2021-01-24

Söndag 21 mars kl 11:00

Mötet sker via den kostnadsfria distans­mötes­prog­ram­varan Microsoft TeamsKlicka för att hämta Microsoft Teams, vilken kan köras antingen direkt i webb­läsare på dator, som ett instal­lerat program, eller som app på smart­telefon och surfpadda.

Skälet till valet av distansmöte är den pågående corona­pandemin då fysiska möten där människor samlas är olämpliga. Dessutom är den demokra­tiska aspek­ten viktig då vi genom att använda distans­mötes­teknik hoppas få fler och mer ”lång­väga” medlemmar att delta på årsmötet.

Utdrag ur förbundets stadgar*

Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Det består av styrelsen och ombud utsedda av med­lemmarna.

  • Varje medlemskör har rätt att representeras av ett ombud per påbörjade tjugofem (25) med­lemmar. Ombud har rätt att genom fullmakt företräda egen eller annan kör. Samtliga med­lemmar i förbundet har närvaro- och yttranderätt vid årsmötet.
  • Skriftlig kallelse till årsmöte med dagordning, inkomna motioner med styrel­sens yttrande, val­bered­ningens förslag etc, utsänds senast två (2) veckor före årsmötet.
(* gällande sedan 2020-05-13, se Stadgar
Hand som pekar med fingret
Årsberättelse

Aktuell årsberättelse inne­hållande mötes­dagordning finns till­gänglig här:

Årsberättelse 2020
Anmäl dig till mötet

Alla medlemmar är välkomna!

Senast den 15 mars klickar du här:

eller mejlar till kassorbdkor.se
Anslut till mötet

Länk för att ansluta till årsmötet mejlas till alla som anmält sig senast den 15 mars.

Välkommen!
Styrelsen

2021-01-08

Hög tid att börja motionera

Ett förmodligen vanligt nyårs­löfte som absolut ska tas bokstavligt!

Använd din röst till att påverka vad vårt kör­sångar­förbund gör för kör­sången i Norrbotten, genom att skriva ner din idé i form av en motion till års­mötet den 21 mars.

Förut­sätt­ningarna har ju blivit lite eljest i och med corona­viruset, vilket till exempel legat till grund för att förbundet tog fram de video­baserade, korta koristkurserna. Ska vi göra mer av sådant, eller satsa på någonting annat?

Motionär

En motion är inte något märk­värdigt eller svårt, utan ett skrivet förslag på ändringar, nya idéer eller någonting annat.

Så gör din röst hörd! Kom ihåg att det är viktigt att styrelsen har din motion till­handa minst en (1) månad före årsmötet.

Deadline är den 20 februari. Motioner skickas via brev eller mejl till:

Adress Norrbottens Körsångarförbund
c/o Ove Bucht
Riksdalervägen 5
974 51 Luleå
Mejladress infobdkor.se

Här kan du läsa mer om motionsskrivning samt olika begrepp som används vid årsmöten:
Att skriva motioner
Årsmötesparlör

Nyheter 2020

2020-12-31

En stilla förhoppning...

Det torde vara få som kan hävda annat än att år 2020 var ett riktigt jäkla skitår. I kvartals­ekonomins och lönsamhets­jaktens tide­varv visade det sig att vårt samhälle var rätt illa rustat för en pandemi av den globala magnitud vi skådat.

Nu har vaccineringen börjat och vi kan bara hoppas att det ger effekt. För inte nog med att covid-19 är livs­farligt och har betytt döden för många; det har dessutom med brutal tydlig­het kört in ett helt järnspett i framhjulet på körsångens cykel – med kuller­bytta­vurpa som följd.

...om ett bättre år, 2021

Ingen vet hur länge till pandemin kommer att pågå. Hur länge vi måste begränsa oss och undvika att göra bland det vi älskar mest: Att sjunga i kör! Men tids nog får vi det. ”Håll i och håll ut”, som vi alla upp­manas att göra. För det är ju alltid så:
Efter regnet kommer solskenet!

After the Rain av Titiyo
We all know that feeling
When nothing is going your way, no
I can see that you’re on the edge of crying
And not at all in the mood to play
You can’t sleep at night
And you’re tired all day long
And you are getting numbers
But you don’t know why
When times are getting rough
It all seems very hard
The best is yet to come
Do you remember
After the rain
The sun always appears
Do you remember
After the rain
The sun always appears shining on you

2020-12-21, uppdaterad 2020-12-27

Chorisma bjuder på julmusik

Chorisma - När det lider mot jul

”Snart är det jul och vi vill så gärna glädja er med värmande julmusik från vår jul-CD.
Här kommer När det lider mot jul:

Klicka på pilen, lyssna och fylls av härlig julstämning.
Varma hälsningar från Chorisma!”

P.S. På Chorismas webbplats hittar du fler musikaliska hälsningar:
Chorisma önskar God Jul och Gott Nytt År

2020-12-12

P2:s digitala kör
önskar God Jul

Julkonserterna och luciatågen må vara inställda i år, men Sveriges Radio P2:s digitala julkör sprider ändå kärlek och värme. Så här vackert låter det när hela 1183 personer (!) sjunger
”När det lider mot jul”:

Sveriges Radio P2:s digitala kör önskar God Jul
Lyssna på Sveriges Radios webbplats

2020-12-07

Norrbottens Körsångarförbunds ordförande Ove BuchtEtt brev från Ove

Vår ordförande Ove Bucht reflekterar över corona­viruset och att kör­sången på grund av detta fort­farande inte har kunnat åter­upptas.

Han delar också med sig av ett reseminne från London då han tittade på musikalen Cats, där en av sångerna var den välkända ”Memory”. I texten finns en passus som lämpar sig just i dessa tider.

2020-12-02

Digital julkonsert vid Lucia från Nederluleå kyrka

Årets traditionella Julton-konserter har ställts in, liksom i princip alla körers egna jul­konserter. Finns det då inga ”live” jul­konserter alls såhär i corona­tider?

Jo, Svenska kyrkan kör till exempel en serie ”Digitala konserter i juletid” online.

Måndagen den 14 december kl 18:00 visas Julkonsert vid Lucia från Nederluleå kyrka i Gammelstad.

2020-11-16, uppdaterad 2020-11-21

Offentliga tillställ­ningar med fler än åtta personer förbjuds

Spridningen av coronaviruset covid-19 ökar mycket snabbt i Sverige, därför sänks delta­gar­gränsen för allmänna samman­komster till åtta personer från och med den 24 novem­ber och en månad framåt. Undan­taget som gällt för teatrar och sport­anlägg­ningar med sitt­ande publik slopas också.

Statsminister Stefan Löfven
Statsminister Stefan Löfven

Mycket tyder på att efterlevnaden av råden och rekommenda­tionerna försämrats. Vid rege­ringens press­träff på måndag­sefter­middagen inskärpte stats­minister Stefan Löfven vikten av att följa myndig­heternas direktiv:

– Jag förstår att många är trötta på den här situa­tionen, och att man tycker att det är sorgligt att inte kunna träffa sina nära och kära. Men coronan tar inte hänsyn till våra känslor.

”Gå inte på gym, ordna inga middagar”

Löfven la stor vikt vid att betona de enskilda indi­vidernas ansvar.

– Vi kan inte lagstifta om allt. Alla måste fundera på om det man gör nu ökar risken för smitta. Om svaret är ja så bör man avstå.

Faran är långt ifrån över

– Alltför många agerar som om faran är över. Men i själva verket är vi mitt i pandemin, sa inrikes­minister Mikael Damberg.

Totalstopp för körsång?

Körövningar är förvisso inga offentliga till­ställ­ningar, men frågan är om inte detta i praktiken innebär att det nu blir svårare att motivera samling av fler än några enstaka personer för kör­övningar. Otroligt tråkigt, men som stats­minister Löfven sa:

– Vi lever i en pröv­ningens tid, och det kommer att bli värre. Gör din plikt och ta ansvar för att begränsa smittan.

Tal till nationen den 22 november

Statsministern kommer på söndag kväll kl 19:01 att hålla tal till nationen med anledning av pan­demin. Talet kommer att sändas på:
Regeringens webbplats, och på
Regeringskansliets Youtube-kanal.
Det sänds även på svt.se, SVT2 och på SVT Play.

2020-11-11

”Nygamla” restriktioner
återinförs i Norrbotten

Region Norrbotten har fattat beslut om skärpta allmänna råd i Norrbotten efter sam­råd med läns­styrelsen i Norrbotten och Folk­hälso­myndigheten. ”Nästa steg är lock down”, säger smitt­skydds­läkaren Anders Nystedt.

Råden från Region Norrbotten

De nya råden innebär att man ska avstå från att bland annat vistas i butiker, köp­centrum och bibliotek. Norr­bott­ningar ska inte heller gå på konserter, före­ställ­ningar och möten, idrotts­träningar och tävlingar. Onödiga resor ska också avstås.

Ska i praktiken ses som lag

– Man ske se allmänna råd som en lag. När det kom­mer från en myndighet på det här viset så är det mer ett ”ska”. Det är så här man ska bete sig och man har ju valt den här vägen i Sverige istället för att ta till karantäns­bestämmelser och lock downs som man har gjort i andra länder, säger smitt­skydds­läkare Anders Nystedt.

Länsstyrelsen i Norrbotten är den myndighet som har rätt att fatta beslut om restrik­tioner kring all­männa samman­komster, vilket man nu gjort och sänkt gränsen på 300 personer som gällt sedan 1/11 till 50 med start från och med den 11/11.

Källa: NSD
Fotnot:

Restriktionerna gäller fram till den 8 december men kan komma att förlängas.

2020-11-09

Sangkoret Nordvesten”Körsmittan” i norska Farsund:

Bevis på att sång kan öka smitto­risken

Trots att smittskyddsregler följdes blev 65% av koristerna smittade då en enda person bar på coronaviruset. Mer än 200 personer kom senare att sättas i karan­tän i avvaktan på testresultat.

2020-10-22

Publiktaket höjs till max 300 personer på kultur­evenemang från den 1 novemberGlad, sittande publik

– Tillställningar som kan genomföras på ett smitt­säkert sätt, som till exempel idrotts­evenemang eller teater­föreställ­ningar där människor sitter ner, får en gräns på 300 personer, inte 500 som det tidi­gare har talats om, sade stats­minister Stefan Löfven vid rege­ringens press­konferens idag.

Lätt­naderna i restrik­tionerna gäller teatrar, kon­serter, bio­grafer och sport­evenemang med sitt­platser. Läns­styrelserna kan efter dialog med smitt­skydds­läkare meddela lokala före­skrifter om att färre deltagare ska tillåtas.

– Det gäller då både färre än 300 vid arrange­mang med sittande publik och färre än 50 del­tagare vid andra offent­liga till­ställ­ningar eller all­männa sam­man­komster, sade Löfven.

Källa: TT / Sveriges Radio
Fotnot:

Beroende på pandemins utveckling kan restrik­tionerna åter komma att skärpas med kort varsel.

2020-10-08

Inga lättade publik­restriktioner

Regeringen höjer inte gränsen för hur stor publik det får vara vid till exempel konserter och musik­föreställ­ningar. Planen var att höja gränsen från 50 till 500 personer, men det är inte läge nu, sade social­minister Lena Hallengren på en press­konferens under tors­dagen. Regeringen menar att trenden går åt fel håll och att Sverige måste ta nya tag för att undvika att fler regioner får en ökad smitt­spridning – precis som i våras.

Hallengren sa vidare att regeringen och Folk­hälso­myndig­heten har sett över möjlig­heten att göra undantag för publik­begränsningen för kultur- och idrotts­arrangemang, men i detta läge anses det inte lämpligt.

Det betyder att publik­restrik­tionerna på max 50 personer kvarstår tills vidare.

Källa: Ekot, Sveriges Radio

2020-09-17

Årets Jultoner i Luleå och Boden ställs in

Julton i Luleå domkyrka inställtJulton i Överluleå kyrka inställt

Vi har efter kontakt med Luleå Dom­kyrko­försam­ling beslutat avlysa årets Jultoner p g a begräns­ningar i hur många som kan vistas i kyrkan sam­tidigt. Även om gränsen för­väntas höjas från nu­varande max 50 per­soner till något högre, så kommer det inte att räcka till för Jultons ca 150 agerande plus 500–600 åhörare – dessutom i två på varan­dra föl­jande kon­serter.

Det känns extra trå­kigt då årets kon­sert skulle ha varit den fem­tionde att arran­geras, 50 år i följd. Vi får av­vakta den fort­satta utveck­lingen av pande­min och för­hopp­nings­vis komma igen julen 2021.

Lennart Limber, vår ansvarige för Julton­kon­serten i Boden, låter meddela att även de ställer in årets kon­sert, av samma skäl som Luleå.

2020-08-27

Förslag på max 500 personer vid evenemang

PublikhavFolkhälsomyndigheten föreslår att den övre tillåtna gränsen för deltagare vid evenemang höjs från 50 till 500 personer, uppgav stats­epidemiolog Anders Tegnell under en press­konferens på torsdagen.

Avståndet mellan personer i publiken ska vara minst en meter och det handlar om arrange­mang med anvisade sitt­platser, enligt myndig­hetens förslag. Återstår att se om och i så fall när rege­ringen upphäver sitt beslut från den 27 mars tidigare i år.

Källa: Ekot, Sveriges Radio

2020-07-15

Körsång pekas ut som smittorisk – nu mäts hur partiklar färdas

Skälet till smittorisken är att partiklar i utandnings­luften, aerosoler, når långt från kroppen, särskilt i dåligt venti­lerade lokaler med många människor.
Läs mer på SVT Nyheters webbplats

2020-07-13

Ta nya foton på kören vid körstarten

Glada korister

I skrivande stund är det fortfarande oklart när Folkhälsomyndigheten kan göra bedömningen att den sedan många månader pågående pandemin inte längre utgör samma hot. Alla hoppas vi väl att kunna få sätta igång med körövningar och träffas igen!

Ett tips inför körstarten – ja, den måste ju rimligen komma någon gång – är att ta nya, aktuella foton på kören. Körsångare och -ledare har med tiden fallit ifrån och bytts ut, nya glada ansikten har till­kommit och så vidare.

Flera av körfotona här på webbplatsen är många år gamla! Din kör förtjänar bättre bilder på presen­tations­sidan, inte sant?

Så snart ni sjunger upp: Ta nya foton och fånga glädjen över att äntligen få sjunga till­sammans igen! Därefter mejlar du materialet till förbundets infor­matör – gärna med en rykande aktuell presen­tations­text också.
Här finns tips och inspiration
Informatörens kontaktuppgifter

Erik Westberg, Professor (Bild: LTU)2020-06-12

Erik Westberg tilldelas årets Interpretpris

Föreningen Svenska Tonsättare tilldelar Erik Westberg och hans vokal­ensemble årets Interpret­pris. Utöver äran ingår en pris­summa på 50 000 kronor.

2020-06-04

Mandakören sjöng in
sommaren tillsammans

Den pågående pandemin ligger som en sur filt över allt vad körövningar och sjungningar heter. Allt är inställt och ingen vet när alla sångarvänner i kören kommer att kunna träffas igen. Eller?

Det finns sätt att ”hålla ångan uppe” inom kören trots smitto­risker och påbud om social distansering!

Dryga tjugotalet korister ur Mandakören träffades till exempel för att sjunga ute i det fria på Hägnan, Gammelstad, före sommar­uppehållet. Syftet var att ge tillfälle till gemen­skap samtidigt som smitto­risken ändå mini­merades då man inte stod så tätt ihop.

En utmärkt idé och behjärtans­värt initiativ av kör­ledaren Göran Lindgren!

2020-05-21

Nationaldagsfirande ställs in

Nationaldagen på Kulturens hus i Luleå inställtMed anledning av coronaviruset ställer Luleå kom­mun in sitt tradi­tionella national­dagsfirande i bland annat Luleå centrum. Förordningen om att fler än 50 per­soner inte får samlas gör det också omöjligt för Norrbottens Körsångar­förbund med flera att genom­föra sam­arrange­manget ”After Park”, som annars brukar hållas i Kulturens hus efteråt.

2020-05-16

Teorin:
Sjungande kan sprida smitta

Antal smittade i körenEn av sångarna gick till kören med symptom. Mindre än två veckor senare var 87 procent av deltagarna corona­sjuka. Repetitionen används nu som varnande exempel av amerikanska myndigheter.

2020-05-14

Årsmöte via telefon 2020

Onsdagen den 13 maj hölls förbundets års­möte, två månader försenat på grund av den pågående pandemin, via telefon­konferens. De viktigaste punkterna från mötet i korthet:

  • På grund av pandemin ligger förbundets verk­sam­het utåt på spar­låga, men vi följer utveck­lingen och de svenska myndig­heter­nas rikt­linjer nog­grant. Ambi­tionen är att så snart som möjligt genom­föra aktivi­teter riktade till för­bundets med­lems­körer på ett eller annat sätt – fysiskt eller via distans­möten.
  • Som tidigare meddelat kommer ingen kör att bli debiterad medlemsavgift för år 2020. Det är orim­ligt att körer ska betala medlems­avgifter då i princip alla akti­viteter ställts in på grund av pandemin.
  • De körer som tecknat medlemsförsäkring kommer inte heller att debiteras någon premie. Försäk­ringen gäller dock som vanligt under året.
  • Vi hälsar de nytillkomna styrelseledamöterna Inga-Lill Sjölund och Kjell Eriksson, förbunds­dirigenten Mirjana Petrova Johansson, samt de ekono­miska verk­samhets­granskarna Sivert Mässing, Ralf Lövgren och Per Sandlund (suppleant) varmt välkomna!
Inga-Lill SjölundKjell ErikssonMirjana Petrova Johansson
Sivert MässingPer Sandlund

Tack!

Rosbukett till Lars JonssonStyrelsen vill tacka er alla tålmodiga mötes­deltagare. Telefon­möten med många inblan­dade kräver viss disci­plin och är inte alltid så enkelt. Ett särskilt tack också till mötes­ordförande Lars Jonsson, Norr­fjärden, för att du ställde upp och höll i takt­pinnen på ditt säkra sätt. Tyvärr fick du inga riktiga blommor denna gång utan får nöja dig med denna rosbukett:

Norrbottens Körsångarförbund har ingalunda upp­hört att existera, utan står alltjämt redo att sjunga upp till­sammans med er, våra medlemmar!

2020-04-29

Årsmötet är på gång

Det försenade årsmötet kommer att hållas via telefon onsdag den 13 maj kl 19:00. Årsmöteshandlingar finns att hämta här:

Årsberättelse 2019
Förslag till justerade stadgar*
(* Det handlar enbart om mindre formaliaändringar som att till exempel begreppet ”revisor” lagenligt byts mot ”ekonomisk verk­samhets­grans­kare”. Se det gul­markerade i doku­mentet.
Begränsningar

Med hänvisning till de nuvarande omständig­heterna får varje medlems­kör denna gång represen­teras av högst en (1) person, oavsett antal kör­medlemmar. Detta för att alla körer ska ges möj­lighet till represen­tation vid årsmötet. Den samtals­tjänst vi nyttjar har nämligen ett övre tak för antal inkopp­lade deltagare (30 st), därav beslutet.

Tänk på detta!

Ni som har möjlighet: Samlas några stycken (alla friska, givetvis) och använd en telefon med hög­talar­funktion, så kan flera vara åhörare/deltagare utöver ombudet.

Ett gott råd till alla deltagare under mötet:
Då så många finns vid varsin telefon är det viktigt att man till mötes­ordförande anmäler med sitt namn att man vill begära ordet.

Det är inte helt enkelt med telefon­möten men med allas goda vilja och disci­plin kommer vi säkert att kunna genom­föra mötet galant!

Instruktioner för att ansluta

Anmälda ombud kommer att dagarna innan med­delas telefon­nummer samt instruk­tioner för hur man ansluter till telefon­mötet.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

2020-03-21

Skicka in kontaktrapporten!

Det är mycket viktigt att din kör skickar in all upp­daterad infor­mation om kören, såsom styrel­sens samman­sättning, kontakt­personer etc, efter körens års­möte! På så vis kan medlems­registret hållas aktuellt för att infor­mations­utskick, inbjud­ningar med mera ska hamna rätt. Viktigast av allt är att för­bundet till exempel inte kan ge kören några bidrag om aktuella upp­gifter saknas.

Fyll i uppgifterna för din kör på den här blan­kettens bägge sidor och posta eller bifoga den i ett mejl till kassören. Det går bra att fylla i blan­ketten direkt på datorn.
Kassörens kontaktuppgifter

Blanketten kontaktrapport
Kontaktrapport
Förbundets årsmöte 2020

Den 12 mars fattade NKF:s styrelse beslutet att i hart när sista stund ställa in det planerade års­mötet på Framnäs folk­högskola den 15 mars. Anledningen var knappast oväntat nyheter och rekom­menda­tioner från Rege­ringen och Folk­hälso­myndig­heten angående sprid­ningen av det pandemi­klassade corona­viruset Covid-19. Ett läge av Force majeure råder alltjämt och det är förstås inget vi rår på.

Vad händer nu?

Vi följer utvecklingen och de svenska myndig­heter­nas rikt­linjer noggrant. Läget förän­dras från dag till annan, men styrel­sens ambition är att så snart som möjligt genom­föra årsmötet på ett eller annat sätt – fysiskt eller via ett telefon­möte¹. Under tiden fort­sätter den nu sittande styrelsen, alltså den som valdes vid det förra årsmötet 2019-03-17, att verka normalt så långt det är möjligt.

Det betyder att styrelsen fortsätter att sam­man­träda för att till exempel hantera av körer sökta bidrag, medlems- och försäk­rings­frågor och så vidare. ”Business as usual” alltså.

En sak som däremot har förändrats är att Bo Selinder bett att få avgå som förbunds­dirigent. I hans ställe träder nu sittande förbunds­dirigent Göran Lindgren in som styrelse­ledamot.

Mirjana Petrova Johansson (Bild: Jennie Nilede) Desto trevligare nyheter
Vi vill också hälsa Mirjana Petrova Johansson varmt välkommen till NKF som ny förbunds­dirigent; hon flan­keras av Göran Lindgren och Monica Åslund.
Läs om Mirjana här

Ta hand om varandra!
Styrelsen den 22 mars 2020

2020-03-05

Musik och tal hanteras olika i hjärnanSå reagerar hjärnan på a cappella

Hjärnan hanterar tal och musik olika. Med hjälp av a cappella kan forskarna förklara varför.
Läs artiklar på:
SVT Nyheter
NPR – National Public Radio(på engelska)

2020-02-13

Arctic Light firar med jubileums­skiva och inleder samarbete med GöteborgsOperan

Läs artikeln