Norrbottens Körsångarförbund

Försäkring för korister – en livboj för kören


År 2010 beslöt Sveriges Körförbund att säga upp alla länsförbunds medlemskap i riks­förbundet från och med 2012, upp­manade dem att lägga ner verksamheten, och överföra alla medlemskörer direkt till riks­förbundet.
Norrbottens Körsångarförbund valde i samband med förbundsmötet 2012 istället att bryta sig ur Sveriges Körförbund för att på så sätt kunna tillvarata norrbottniska körers intressen på bästa sätt (läs: låta pengarna stanna i regionen och användas för att kunna bedriva verksamhet nära körerna, istället för att bara passivt se på när verksamheten centraliserades till Stockholm).

En riktigt bra medlemsförsäkring till ett förmånligt pris

En livboj för körenVid övergången till ett eget, fristående förbund beslöts att samtliga medlems­körer ska ges möjlighet att teckna en körförsäkring till ett förmånligt pris, 20 kr per korist och år.

Försäkringsbolaget Folksam står bakom försäkringen. NKF tar inte ut någon provision eller mellan­skillnad som vinst, utan upp­lägget är kostnads­neutralt.

Innehåll i medlemsförsäkringen

 • Försäkring inom Norden
  Försäkringen gäller inom Norden för till försäkringstagaren anslutet förbund och körer enligt medlems­förteckning.
 • Musikinstrumentförsäkring
  Den försäkrade ska ha handhaft egendomen med tillbörlig aktsamhet, det vill säga inlåst eller under uppsikt. Försäkringsform: Helvärde.
 • Olycksfallsförsäkring
  Försäkrade är:
  • Medlemmar under utförande av uppdrag för försäkrad organisations (d v s medlemskörs) räkning utanför medlemmens arbetsplats.
  • Medlemmar och deras medföljande barn under deltagande i av försäkrad organisations verk­samhet. Anordnar försäkrad organisation konferens, läger eller kurs som syftar till ökad kundskap om organisationens verksamhet eller verksamhetsfält, och där även icke medlemmar deltar är också dessa personer och deras medföljande barn försäkrade.
  • Försäkringen gäller även vid resa till och från verksamheten.

Villkor

Försäkringsbeloppen framgår av villkor L304 utom för följande moment:
• Medicinsk invaliditet
• Ekonomisk invaliditet
• Dödsfall
För försäkringen gäller villkoren enligt nedanstående förteckning:
F95:4 Grundvillkor samlingsförsäkring
L304:3 Olycksfallsförsäkring
T303:2 Verktygs- och objektförsäkring
K308:4 Tjänstereseförsäkring
Detaljerade villkor kan beställas från Folksam via telefon 0771-960 960, eller webben www.folksam.se

Mer information

Sjungande flickaDet är alltid den försäkrades hemförsäkring som i första hand träder in i ärendet. Självrisken kan i före­kommande fall täckas av den försäkrades t ex tjänste­reseförsäkring.

Förbundets försäkring, med dess täckning ovan, träder in i andra hand och täcker sådant som inte täcks av hemförsäkringen.

Saknar den försäkrade hemförsäkring träder förbundets försäkring in i första hand.

Eventuella frågor

Har du frågor eller funderingar om medlemsförsäkringen är du mycket välkommen att kontakta förbundets skattmästare.
Skattmästarens kontaktuppgifter

<< Kompetensutvecklingscheck Medlemsavgift >>