Korta koristkurser
Säsong 2
Norrbottens Körsångarförbund

Medlemsförsäkring – en livboj för kören

Försäkringen pausad 2021-04-01
Då i princip alla akti­viteter ställdes in på grund av corona­viruset debi­terades ingen premie för de körer som tecknat försäkring för år 2020. Efter förhand­lingar med försäk­rings­givaren Folksam har styrelsen beslutat att inte heller debi­tera något för år 2021, men att medlems­försäk­ringen fr o m den 1 april är pausad och har upphört att gälla. Någon nyteck­ning kommer inte att vara möjlig tills annat meddelas.

År 2010 beslöt Sveriges Körförbund att säga upp alla länsförbunds medlemskap i riks­för­bundet från och med 2012, upp­manade dem att lägga ner verksamheten, och överföra alla medlemskörer direkt till riks­förbundet.
Norrbottens Körsångarförbund valde i samband med årsmötet 2012 istället att bryta sig ur Sveriges Körförbund för att på så sätt kunna till­varata norr­bottniska körers intressen på bästa sätt (läs: låta pengarna stanna i regionen och användas för att kunna bedriva verk­samhet nära körerna, istället för att bara passivt se på när verk­samheten centrali­serades till Stockholm).

En riktigt bra försäkring för korister till ett förmånligt pris

En livboj för körenVid övergången till ett eget, fristående förbund beslöts att samtliga medlems­körer ska ges möjlighet att teckna en kör­försäkring till ett för­månligt pris, 20 kr per korist och år.

Försäkringsbolaget Folksam står bakom försäkringen. Norr­bottens Kör­förbund tar inte ut någon provision eller mellan­skillnad som vinst, utan upp­lägget är kostnads­neutralt.

Innehåll i medlemsförsäkringen

 • Försäkring inom Norden
  Försäkringen gäller inom Norden för till försäkringstagaren anslutet förbund och körer enligt medlems­förteckning.
 • Musikinstrumentförsäkring
  Försäkringsform: Helvärde.
  • Den försäkrade ska ha handhaft egendomen med tillbörlig aktsamhet, det vill säga inlåst eller under uppsikt.
  • Om instrumentet råkar tappas och blir skadat under en spelning eller liknande träder i första hand ägarens hem­försäkring med even­tuellt allrisk­tillägg (”drulle­försäkring”) in. Ifall skadan inte täcks av en sådan försäk­ring kommer för­bundets medlems­försäkring att träda in.
 • Olycksfallsförsäkring
  Försäkrade är:
  • Medlemmar under utförande av uppdrag för försäkrad organisations (det vill säga medlems­körs) räkning utanför medlemmens arbetsplats.
  • Medlemmar och deras medföljande barn under deltagande i av försäkrad organisa­tions verk­samhet. Anordnar försäkrad organisa­tion konfe­rens, Sjungande flickaläger eller kurs som syftar till ökad kunskap om organisa­tionens verk­samhet eller verksam­hetsfält, och där även icke med­lemmar deltar är också dessa personer och deras medföljande barn försäkrade.
  • Försäkringen gäller även vid resa till och från verksamheten.

Villkor

För försäkringen gäller villkoren enligt nedanstående förteckning: 
F95:4 Grundvillkor samlingsförsäkring
L304:3 Olycksfallsförsäkring
T303:2 Verktygs- och objektförsäkring
K308:4 Tjänstereseförsäkring
Försäkringsbeloppen framgår av villkor L304 utom för följande moment: 
• Medicinsk invaliditet
• Ekonomisk invaliditet
• Dödsfall

Det är alltid den försäkrades hemförsäkring som i första hand träder in i ärendet. Självrisken kan i före­kommande fall täckas av till exempel den försäkrades tjänste­reseförsäkring.

Förbundets försäkring, med dess täckning ovan, träder in i andra hand och täcker sådant som inte täcks av hemförsäkringen. Saknar den försäkrade hemförsäkring träder förbundets för­säkring in.

Detaljerade villkor kan beställas från Folksam via telefon 0771-960 960, eller via webben www.folksam.se

Teckna försäkringen

Befintliga medlemmar:

Använd blanketten Kontaktrapport och kryssa i rutan Önskar teckna medlemsförsäkring. Fyll i resterande uppgifter och posta eller bifoga den i ett mejl till kassören. Notera att det går att fylla i blan­ketten direkt på datorn.

Ej medlemmar sedan tidigare:

Är du eller din kör/grupp inte medlemmar i förbundet sedan tidigare ska du använda blanketten Ansökan om medlemskap. Fyll i uppgifterna och kryssa i rutan Önskar teckna medlemsförsäkring. Notera att det går att fylla i blan­ketten direkt på datorn, men du måste skriva ut och underteckna blanketten med din riktiga namnteckning. Posta därefter i ett kuvert till kassören.

Mer information

Har du frågor eller funderingar om medlemsförsäkringen är du mycket välkommen att kontakta förbundets kassör.