Norrbottens Körsångarförbund

Årsmötesparlör

Acklamation? Bifall? Votering? Här hittar du förklaringar av begrepp som ofta används vid årsmötet.


Acklamation

Omröstning med hjälp av ja- och nej-rop.

Ajournera

Beslut om att ta en paus i mötet.

Ansvarsfrihet

Ett juridiskt begrepp som används i samband med att styrel­sers arbete kon­trolleras och bedöms.

Att bevilja ansvars­frihet innebär att man god­känner hur sty­relse­leda­möterna arbetat under verk­samhetsåret.

Arbetsordning

Beskrivning av ordnings­frågor rörande årsmötet.

Avslag

Att säga nej till ett förslag eller motion.

Begära ordet

Alla som vill tala på ett årsmöte anmäler det genom att begära ordet.

Beredningsutskott

Ett beredningsutskott försöker samman­jämka olika förslag eller lägga fram ett nytt förslag i en viss fråga.

Beslutsprotokoll

Innehåller fattade beslut men inte diskus­sionerna som förekommit.

Bifall

Att säga ja till ett förslag eller motion.

Bordläggning

Beslut om att skjuta upp en fråga till ett senare tillfälle.

Ekonomiska verksamhets­granskare

De ekonomiska verksamhets­granskarnas uppgift är att kontrollera bok­föringen och att det eko­nomiska besluts­fattandet skötts på ett ansvars­fullt sätt.

Enhälligt beslut

När alla röstar på samma förslag.

Enkel majoritet

När fler än hälften av mötes­deltagarna röstar på ett förslag.

Försöksvotering

Att med hjälp av handuppräckning testa styrke­förhållan­dena mellan olika förslag.

Kontrapropositionsvotering

En metod för röstning som kan användas om det finns fler än två likvärdiga förslag att ta ställning till.

Motioner

Skriftliga förslag som kommit in från med­lemmarna i olika sakfrågor.

Ännu fler begrepp finner du här:


Nominera

Föreslå en kandidat som står till för­fogande vid personval.

Ordningsfråga

Ärende som kan tas upp när som helst under ett möte, till exempel för att lämna relevant sak­information.

Om det under debatter förekommer per­son­angrepp kan du omedel­bart avbryta den du anser skyldig och ropa ”ordnings­fråga”. Det är då mötes­ordförandens skyldig­het att styra upp årsmötet.

Presidium

Årsmötet väljer ett presidium med mötes­ordförande och sekre­terare, vilka leder års­mötets förhand­lingar.

Röstlängd

Lista över dem som får rösta.

Rösträknare

Två personer som räknar antalet ja- respektive nej-röster vid mötet, om votering har begärts.

Stadgar

Regelverk som styr verksamheten i Norr­bottens Körsångar­förbund.

Streck i debatten

Kan begäras när som helst under årsmötet. Bifalls det, får ingen mer sätta upp sig på talar­listan utöver de som anmäler sig omedelbart.

Talarlista

Lista över talare och i vilken ordning de begärt ordet.

Valberedning

Valberedningens uppgift är att ge förslag till års­mötet om nya förtroende­valda. Det kan vara nya leda­möter till styrel­sen och till revisorer.

Verksamhetsberättelse

Ett dokument som inför ett årsmöte produ­ceras av styrel­sen och beskriver det gångna årets verk­samhet och ekonomi. Även medlems­utveck­lingen finns med.

Votering

Man begär votering när man anser att mötes­ordföranden miss­uppfattat års­mötets beslut.

Yrka

Att formellt lämna ett förslag.

Åhörare

Besökare på mötet som inte har rätt att rösta.

Årsmötesombud

De personer som är utvalda av sina kör­medlemmar att repre­sentera dem vid årsmötet.

Årsmötesparlör

Detta försök att beskriva ett antal krångliga ord som används under årsmötet.