Korta koristkurser
Säsong 2
Norrbottens Körsångarförbund

Ansökan om medlemskap

Blankett för ansökan om medlemskap Har vi lyckats övertyga dig om fördelarna med ett medlemskap i Norr­bottens all­deles egna kör­sångar­förbund? Hurra!Hämta och skriv ut blan­ketten: Fyll därefter i uppgifterna för din kör, grupp eller bara dig själv på blan­kettens bägge sidor, under­teckna och posta blan­ketten i närmaste brev­låda. Voilà!

Hantering av personuppgifter

De medlemsuppgifter som Norrbottens Körsångar­förbund hanterar lagras inte i någon databas och inne­fattar inte heller person­nummer eller annan infor­mation som utan större svårighet går att söka via publika online­tjänster som till exempel Eniro.se, Merinfo.se med flera. Upp­gifterna lämnas aldrig ut till tredje part, med undantag av försäkrings­givaren för körförsäk­ringen i före­kommande fall.

Till skillnad från till exempel offentliga myndig­heter som måste tillämpa offent­lighets­principen har inte föreningar någon skyldighet att lämna ut sitt medlems­register. Däremot har den regis­trerade med­lemmen rätt enligt dataskydds­förordningen (GDPR) att få ett register­utdrag över vilka upp­gifter som finns regis­trerade om sig själv.

Skyddad identitet

Medlem som har hemligt telefon­nummer, skyddad identitet eller liknande bör utan dröjsmål meddela detta till styrelsen, som då kan vidta åtgärder som krävs.

Tecknad kör


Välkommen till Norrbottens Körsångarförbund!