Norrbottens Körsångarförbund

Ansökan om medlemskap

Blankett för ansökan om medlemskap Har vi lyckats övertyga dig om fördelarna med ett medlemskap i Norr­bottens all­deles egna Kör­sångar­förbund? Hurra!Hämta och skriv ut blan­ketten:

Ansökan om medlemskap

Fyll därefter i uppgifterna för din kör på blan­kettens bägge sidor, under­teckna och posta blan­ketten i närmaste brev­låda. Adressen finns på blan­ketten. Voilà!

Hantering av personuppgifter

De medlemsuppgifter som Norrbottens Körsångar­förbund hanterar lagras inte i någon databas och inne­fattar inte heller person­nummer eller annan infor­mation som inte på ett enkelt sätt går att söka via publika online­tjänster som t ex Hitta.se, Merinfo.se med felra. Upp­gifterna lämnas aldrig ut till tredje part, med undantag av försäkrings­givaren för körförsäk­ringen i före­kommande fall.

Till skillnad från t ex offentliga myndig­heter som måste tillämpa offent­lighets­principen har inte föreningar någon skyldighet att lämna ut sitt medlems­register. Däremot har den regis­trerade med­lemmen rätt enligt dataskydds­förordningen (GDPR) att få ett register­utdrag över vilka upp­gifter som finns regis­trerade om sig själv.

Skyddad identitet

Medlem som har hemligt telefon­nummer eller rentav skyddad identitet/adress bör skyndsamt meddela detta till styrelsen, som då vidtar de åtgärder som krävs.


Läs mer:
Personuppgiftspolicy / Användarvillkor
Datainspektionens webbplats

Tecknad kör


Välkommen till Norrbottens Körsångarförbund!

<< Stadgar Vanliga frågor (FAQ) >>