Korta koristkurser
Säsong 2
Norrbottens Körsångarförbund

Verksamhet

Verksamhetsplan för år 2021–2023

Verksamhetsplan :)Norrbottens Körsångarförbunds verksamhet syftar till att stimu­lera kör­verksam­heten i länet. Vår primära målgrupp är medlems­körer (blandade körer, kvinnokörer, mans­körer) och sångare i dessa, men vi vänder oss även till körer och sångare utanför vår medlemskår.

Norrbottens Körsångarförbund har sedan dess grundande följande mål för verksamheten, det vill säga att:
 • Anordna koristutbildningar
 • Anordna möten och utbildningar för kördirigenter, stämrepetitörer och styrelser
 • Stödja samverkan och samarbete mellan körer
 • Främja ett ökat intresse för körsång bland ungdomar
 • Engagera kända körledare för inspirationsträffar med körer
 • Uppmärksamma jubilerande körer i länet, vilka har uppnått aktningsvärd ålder
 • Vidmakthålla kontakter med våra systerorganisationer inom Barentsområdet
 • Verka för att öka körkulturens andel av olika aktörers anslag till kultur
 • Uppmuntra körer att samverka med andra kulturformer, till exempel dans
 • Varje år intensifiera våra aktiviteter utanför kustområdet genom att besöka körer i inlandskommuner för att tillgodose deras behov

Körverksamheten i Norrbotten, likväl som i landet i övrigt, har svårt att locka män och pojkar till körer. Vi har konstaterat att detta är extra svårt ute i byarna, i många fall på grund av att man inte vågar sjunga men även att det saknas körledare, etc, etc.

Norrbottens Körsångarförbund har under åren gjort flera ansatser att komma ut i länet och arrangera möten i kommuncentra med befintliga körer och sångare. Dessa möten anordnas tillsammans med en lokal samarbets­part, som tillhanda­håller lokal med mera och som marknads­för en samarran­gerad sång­inspira­tionsdag på orten.

Samverkan för att nå Tornedalen och inlandet

Vi har tagit kontakt med ledningen för Luleå Stifts Norra Kyrko­sångs­förbund med ett förslag till att i samverkan med varandra arrangera så kallade sång­inspirations­dagar i försam­lingar, speciellt i Tornedalen och inlandet.
Illustration av inspirationsdagInspirationsdagen, lämpligen en lördag mellan kl 10:00–16:00, föreslår vi ledas av en anlitad känd sångare / körledare från NKF:s sida och organist / kantor / körledare från för­samlingens sida. Dessa två förväntas utforma ett program som lockar både vana kör­sångare och andra sångare till en kompri­merad lektion/sångövning med kända sånger, stäm­övningar med mera till att i slutet på dagen bilda en blandad kör, som redan på kvällen samma dag ger en konsert i kyrkan eller försam­lings­hemmet. Konsert­programmet kan innehålla sång av hela den nya kören, varvat med even­tuell solo­sång av övnings­ledarna eller andra och ackom­panjerat av någon av körledarna.

Vi tror att detta kan vara ett vinnande koncept för att locka in nya sångare i befintliga körer eller till och med inspirera andra att bilda nya profana körer. Vi hoppas på ett positivt gensvar för att därefter formulera upp­läggningen i detalj, reda ut finan­sieringen, marknads­föringen, genom­föra en första sång­inspirations­dag, värdera utfallet, göra erforderliga justeringar i upp­lägget och erbjuda nästa församling motsvarande program.

Notarkiv

NotsamlingNKF vill verka för att norr­bottnisk lyrik tonsätts och arrangeras för körer. För­bundet strävar efter att på detta sätt bidra till den norr­bottniska och natio­nella kör­kultur­skatten.

NKF är huvudman för Not­arkivet på Norr­bottens Minne i Luleå. Not­arkivet är och blir en viktig del av kör­kultur­skatten.
Norrbottens Minne

Körförsäkring

Samtliga medlemskörer ska fortsatt ges möjlighet att teckna en kör­försäkring till ett förmånligt pris. Försäkrings­bolaget Folksam står bakom försäkringen. NKF tar inte ut någon provision eller mellan­skillnad som vinst, utan upplägget ska vara kostnads­neutralt. Mer om försäkringen finns att läsa här:
Medlemsförsäkring

Övrigt

KörprojektVår verksamhetsplan utformas för varje år uti­från medlems­körernas behov och önskemål, men även genom att ini­tiera och genom­föra mer utmanande projekt för att öka och bredda körers och koris­ters kompetens.

Basverksamheterna kommer att vara i linje med inriktningarna ovan, med bland annat:

 • Inspirationsdag för förbundets körer / sångare
 • Erbjuda enskilda körer möjlighet till egen kompetens­utveckling via våra förbunds­dirigenter och genom så kallade kompetens­utvecklings­checkar
 • Stödja samverkan och samarbete mellan enskilda körer samt med andra kultur­former
 • Arrangera samkonserter med flera medverkande körer, till exempel Julton i Luleå, som julen 2019 arrangerades för 49:e gången, samt Julton i Boden för fjärde året
 • Fortsätta uppsökande verksamhet i inlandet och bygga upp kontakter med körer för fortsatt samarbete
 • Aktivt, i olika fora, bedriva opinion för bättre villkor för körverksamhet i länet och i kommuner