Norrbottens Körsångarförbund

Verksamhet

Verksamhetsplan för år 2019–2021

Verksamhetsplan :)Norrbottens Körsångarförbunds (förkortat NKF) verk­samhet syftar på att stimulera kör­verk­samhet i länet. Vår primära målgrupp är medlems­körer (blandade körer, kvinno­körer, mans­körer) och sångare i dessa, men vi vänder oss även till körer och sångare utanför vår medlemskår.

NKF är en helt egen fristående, politiskt och religiöst obunden, organisation. Styrelse tillsätts genom medlems­körernas val. Hela den årliga medlems­avgiften går oavkortat till förbundets verksamhet.

NKF har sedan dess grundande följande mål för verksamheten, det vill säga att:

 • Anordna koristutbildningar
 • Organisera möten och utbildningar för kördirigenter, stämrepetitörer och styrelser
 • Stödja samverkan och samarbete mellan körer
 • Främja ett ökat intresse bland ungdomar för körsång
 • Engagera kända körledare för inspirationsträffar med körer
 • Uppmärksamma jubilerande körer som har uppnått aktningsvärd ålder i länet
 • Vidmakthålla kontakter med våra systerorganisationer inom Barentsområdet
 • Verka för att öka körkulturens andel av kulturutbudet i länet samt uppmuntra körer att samverka med andra kulturformer
 • Varje år intensifiera våra aktiviteter utanför kustområdet genom att besöka körer i inlandskommuner och tillgodose deras behov

Övrigt

KörprojektNKF vill verka för att norr­bottnisk lyrik tonsätts och arrangeras för körer. För­bundet strävar efter att på detta sätt bidra till den norr­bottniska och natio­nella kör­kultur­skatten.

NKF är huvudman för Not­arkivet på Norr­bottens Minne i Luleå. Not­arkivet är och blir en viktig del av kör­kultur­skatten.

Vår verksamhetsplan utformas för varje år uti­från medlems­körernas behov och önskemål, men även genom att ini­tiera och genom­föra mer utmanande projekt för att öka och bredda körers och koristers kompetens.

Basverksamheterna under 2019–2021 kommer att vara i linje med inriktningarna ovan, med bl a:

 • Inspirationsdag för förbundets körer/sångare
 • Erbjuda enskilda körer möjlighet till egen kompetensutveckling via våra förbunds­dirigenter och genom kompetens­utvecklings­checkar
 • Stödja samverkan och samarbete mellan enskilda körer samt med andra kultur­former
 • Arrangera samkonserter med flera medverkande körer, t ex Julton i Luleå, som arrangerats varje år sedan 1964, samt Julton i Boden – för tredje året
 • Fortsätta uppsökande verksamhet i inlandet och bygga upp kontakter med körer för fortsatt samarbete
 • Aktivt, i olika fora, bedriva opinion för bättre villkor för körverksamhet i länet och i kommuner

Norrbottens Minne

<< Styrelse Medlemsförmåner >>