Norrbottens Körsångarförbund

Körsång ger dig ny energi

sida 2 (av 3)

Musikens melodi styr körsångares hjärtfrekvens


När människor sjunger i kör stiger och sjunker deras hjärtrytm i samma takt. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin som granskat kör­sångens hälso­effekter.

I forskningsprojektet Kroppens Partitur studerar forskare vid Sahlgrenska akademin hur musik bio­logiskt påverkar vår kropp och vår hälsa. Syftet är att hitta nya former där musik kan användas för medi­cinska ändamål, främst inom reha­bili­tering och frisk­vård.

I den senaste studien, som publi­cerats online i tidskriften Frontiers in Neuro­science, kan forskar­gruppen visa hur musikens struktur påverkar sång­arnas hjärt­frekvens.

Uppdrag: Humma, sjung och nynna

I december samlade forskaren Björn Vickhoff och hans forskar­grupp femton 18-åringar på Hvitfeltska gymnasiet i Göteborg och lät dem utföra tre olika kör­övningar: Humma entonigt, sjunga den kända körsången ”Härlig är Jorden”, samt nynna ett lång­samt mantra. Samtidigt regist­rerades sångarnas hjärt­rytm.

Koppling till hjärtaktiviteten

Resultaten från studien visar att musikens melodi och struktur har en direkt koppling till sångarnas hjärt­aktivitet, och att unison allsång har en synkro­niserande effekt så att sångarnas hjärt­frekvens tenderar att öka och minska samtidigt.

– Sång styr aktiviteten i den så kallade vagus­nerven, som är involverad i vårt känslo­liv och vår kommunika­tion och som bland annat på­verkar vår röst­klang. Sång med långa fraser får samma effekt som andnings­övningar i yoga, det vill säga att vi kan genom sång utöva kon­troll över mentala till­stånd, säger Björn Vickhoff.

Björn Vickhoff. (Foto: Magnus Sjöqvist)
Björn Vickhoff
(Foto: Magnus Sjöqvist)


Gynnsamma hälsoeffekter

Körsjungandets effekter på hälsa och välbe­finnande omvittnas av många, men har i liten utsträck­ning studerats veten­skapligt. Fors­karnas hypotes är att hälso­effekterna uppstår genom att sång ”tvingar” fram en lugn och regel­bunden andning vilket har en drama­tisk effekt på hjärt­varia­bili­teten – något som i sin tur antas har en gynnsam effekt på hälsan.

– Vid styrd, kontrollerad andning sjunker pulsen på utand­ningen för att åter stiga när man andas in. Detta beror på att utand­ningen akti­verar vagus­nerven som bromsar hjärtat. Effekten kallas medi­cinskt för RSA och är för­knippad med att man är frisk, ung, mår bra och inte är stressad.

Artikeln Music determines heart rate variability of singers publicerades i Frontiers in Neuroscience den 9 juli 2013.
Länk till tidskriften
Körexperimentet utfördes i samarbete med forsk­nings­institutet Interactive Institute Swedish ICT.

Vår hypotes är att sång är en form av regel­bunden styrd andning, eftersom man andas ut på sång­fraserna och in mellan dessa, säger Björn Vickhoff:

– Vi vet sedan tidigare att körsång synkro­niserar sångarnas muskel­rörelser och neurala akti­viteter i stora delar av kroppen. Nu vet vi också att detta också till stor del gäller hjärtat.

Mentalt vi-perspektiv

Forskargruppen vill nu undersöka om den biologiska synkro­nise­ringen hos kör­sångare också skapar ett mentalt vi-pers­pektiv, och därmed skulle kunna användas som en metod för att stärka samarbets­förmågan.

– Överallt där man agerar och sjunger uni­sont finns det en koppling till kollek­tiv vilja, tänk bara på fot­bolls­läktare, poli­tiska körer, arbets­sånger, psalm­sång i skolan, festival­tåg, reli­giösa körer eller militär exercis. Det finns forskning som visar att synkro­nise­rade riter bidrar till vi-känslan, och vi funderar nu på att testa körsång som ett sätt att stärka sam­arbete i skolan, säger Björn Vickhoff.

(fortsätter på sida 3)
sida 1   sida 3