Norrbottens Körsångarförbund

Körsång ger dig ny energi

sida 3 (av 3)

Sång och Hälsa


Andningen är en av de stora grund­pelarna i en hälsosam sång­teknik. Därför kommer and­ningen få stort fokus under sång­lektio­nerna för att sången ska fungera på ett bra sätt.


Att lära sig djupandning har visat sig ge många posi­tiva hälso­effekter bland annat vid stress­hantering. Djup­andning används även inom andra områden såsom yoga, qi gong och medi­tation. I vardags­livets måsten och pressade scheman är det lätt att vi slarvar med and­ningen och flyttar den högre upp i bröstet – den blir ytlig.

Den ytliga and­nings­tekniken använ­des ursprung­ligen vid fara. Om ytlig andning används alltför frekvent kan det i förläng­ningen resul­tera i dåligt blod­flöde till hjärnan med symptom som glömska, trötthet, ångest och migrän. Forskning har visat att god andning ger positiva effekter hos exempel­vis infarkt-, migrän-, panikångest-, depressions- och astma­patienter.
Känn glädjen och energin som du får av att sjunga tillsammans med andra– Känn glädjen och energin som du får av att sjunga tillsammans med andra. Under sång­lektionerna i grupp kommer du att sjunga till­sammans med andra, men med fokus på din indi­viduella röst – till skillnad från körsång. På så sätt kommer du som indi­viduell sångare ändå att få njuta av kör­sångens hälso­samma fördelar!

De positiva hälso­effekterna med körsång har visats i flera studier, vilket har börjat ge kör­sången större medi­cinsk acceptans. I Finland har regeringen tagit initia­tivet till ett försök att behandla lång­tids­sjuka med körsång! I olika forsknings­studier och under­sökningar har det visat sig att körsång inte bara påverkar humö­ret på ett positivt sätt, utan även förstärker immun­försvaret, stärker själv­förtro­endet, inger hopp, glädje och minskar stress. En ny studie har också visat hur man kan använda körsång för en bättre samarbets­förmåga.


I en artikel på SVTs hemsida beskriver Christina Grape som är sjuk­sköterska på Ersta sjukhus om kör­sångens medi­cinska vinster:

  • Immunförsvaret påverkas positivt, enligt den tyske fors­karen Günther Kreutz, som mätt immuno­globulin­halten hos kör­sångare
  • Testosteronhalten ökar, visar svensk forsk­ning hos personer med nervös mage (IBS, Irritabel Bowel Syndrome) som fått sjunga i kör i ett år och jäm­förts med en kontroll­grupp
  • Testosteronökningen kan bland annat på­verka cellernas åter­upp­byggnad och ske­lettet positivt
  • Fibrinogenhalten i blodet minskar, visar samma forsk­nings­projekt. Detta leder bland annat till minskad risk för blod­propp
  • Utsöndringen av hormonet oxytocin ökar, enligt en annan svensk studie. Detta hormon för­knippas med känslor av lugn och väl­befin­nande

Besök en körövning

Ring eller mejla till kontaktpersonen i någon av våra medlems­körer och fråga om du kan komma förbi vid någon kör­övning. Vi lovar att du blir varmt välkomnad!
Medlemskörer
Nya körmedlemmar är välkomna

Läs gärna artikeln från SVTs webbplats:
Bli hög med körsång
Läs den senaste studien om körsång här:
Körsång synkar våra hjärtan

Källa: Rapporten ”Samband Körsång – Hälsa” från körprojektet Euforiskt • Klassiker men inte bara Klassiskt, Norrbottens Körförbund 2016.

sida 2